Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Технически университет, бул.Климент Охридски № 8, За: Антоанета Божикова и Петър Петров, Република България 1000, София, Тел.: 02 9653906, E-mail: zop@tu-sofia.bg, Факс: 02 8683215

Място/места за контакт: ТУ-София

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://zop.tu-sofia.bg.

Адрес на профила на купувача: http://zop.tu-sofia.bg/zopProcedures/68.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

1.Предметът на поръчката е: „Доставка на В и К материали за нуждите на ТУ - София” по обособени позиции, както следва: •Обособена позиция 1: «Доставка на В и К материали за нуждите на ТУ – София, в гр. София » - предметът на обособена позиция № 1 включва доставката на В и К материали за следните звена на ТУ – София: ТУ-София Ректорат, Филиал в гр. Пловдив на ТУ – София, ТУЕС - Младост, Студентски общежития и столове (СОС), УСОБ – Созопол и УСОБ – Семково. Видовете артикули В и К материали и количествата им по звената на ТУ –София са описани в Техническата спецификация на настоящата обществена поръчка, както за обособена позиция № 1 са посочени в Приложение № 1; •Обособена позиция 2: «Доставка на В и К материали за Факултет и колеж Сливен към ТУ – София” Срок за изпълнение на поръчката: до 1 (една) година от сключване на договора с Изпълнителя или до изчерпване на финансовите средства на Възложителя. Плащането се извършва от звената (съгласно Приложение № 1 към договора) с платежно нареждане по банковата сметка на Изпълнителя в срок до 30 (тридесет) дни след представяне на следните два документа: - двустранно подписан приемо-предавателен протокол съгл. раздел IV от договора и на - оригинална фактура издадена от Изпълнителя за стойността на доставената стока за съответната обособена позиция. Предметът включва доставката на В и К материали по предварително подадена от страна на Възложителя заявка, съгласно количествата описани в Техническата спецификация като за обособена позиция № 1: обособена позиция 1: „Доставка на В и К материали за нуждите на ТУ – София, гр. София ”, и за обособена позиция № 2 „Доставка на В и К материали за Факултет и колеж Сливен към ТУ – София“, посочени са изискванията на Възложителя за качество, на които трябва да отговарят доставяните В и К материали. Изпълнението на поръчката се извършва съобразно всички действащи в страната правила и норми за извършване на дейностите, включени в доставката, предмет на поръчката. Участниците трябва да притежават технически възможности за изпълнението на поръчката. Изпълнителят трябва да изпълнява поръчката в срок и да да гарантира безупречно качество. Към изпълнение на поръчката ще се пристъпва след получаване на писмена заявка от страна на Възложителя. Участникът трябва да предложи доставката на В и К материали, които фигурират в продуктовия каталог на фирмата производител и те трябва да съответстват на техническите характеристики, описани в настоящата документация. Всички материали, доставяни от Изпълнителя, трябва да бъдат придружени със съответните сертификати за произход и качество, трябва да се приложат сертификат- инструкция за употреба на български език и декларация, удостоверяваща съответствието на всеки един от доставените В и К материали със съществените изисквания на Възложителя, и съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни актове към него. При осъществяване на доставка на заявените В и К материали, последните трябва да бъдат придружени със следните документи: Техническа, експлоатационна и др. документация на български език, необходима за правилната експлоатация и работата с доставяните В и К материали. Доставката ще се извършва на части по писмена заявка от Възложителя и неговите звена. В зависимост от конкретните си потребности Възложителят си запазва правото при изпълнение на договора да променя количествата на съответните видове В и К материали, посочени в Техническата спецификация на поръчката. Доставката на В и К материали следва да се извърши от Изпълнителя след сключването на договора и в срок до 5 (пет) дни след получаване на заявката от страна на Възложителя. Доставките на поръчаните В и К материали ще се извършват с транспорт на Изпълнителя до място франко складовете на Възложителя, както следва: За обособена позиция 1- адрес на доставка е гр. София, бул. Климент Охридски" № 8; За обособена позиция 2 – адрес на доставка е гр. Сливен, бул.“Бургаско шосе“№ 59.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

44411000, 44164310, 44163240

Описание:

Санитарни изделия
Тръби и принадлежности
Свръзки за тръбопроводни системи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

2. Максималната стойност на поръчката е до 24 260, 08 лв. (двадесет и четири хиляди двеста и шейсет лева и 8 ст.), 2.1 За обособена позиция № 1 максималната стойност е до 22 338, 16 лв. (двадесет и две хиляди триста тридесет и осем лева и 16 ст.) без ДДС ; oт които: за ТУ-София Ректорат 16 958, 33 лв. (шестнадесет хиляди деветстостин петдесет и осем лева и 33 ст.) без ДДС; за Филиал в гр. Пловдив на ТУ-София максималната стойност е до 2 276, 67лв. (две хиляди и двеста седемдесет и шест лева и 67 ст.) без ДДС; за ТУЕС - Младост максималната стойност е до 185,08 лв. (сто осемдесет и пет лева и 08 ст.) без ДДС; за СОС максималната стойност е до 1683,33 лв. (хиляда шестстотин осемдесет и три лева и 33 ст.) без ДДС и за УСОБ Созопол максималната стойност е до 552, 92 лв. (петстотин петдесет и два лв. и 92 ст.) без ДДС, за УСОБ – Семково – 681, 83 лв. (триста шейсет и осем лева и 83 ст.) 2.2. За обособена позиция № 2 – 1921, 92 лв. ( хиляда деветстотин двадесет и един лева и 92 ст. ) без ДДС. Цената за изпълнение на доставките не може да надвишава горепосочените максимални стойности от 22 338, 16 лв. без ДДС по обособена позиция № 1 и на 1921, 92 лв. без ДДС по обособена позиция № 2, както и посочените по-горе максимални стойности на звената, включени в предмета на обособена позиция № 1 и на обособена позиция № 2. Ако участникът е предложил цени за изпълнение на В и К материалите по-високи от посочените по-горе максимални стойности, офертата на участника се отстранява и не се разглежда. Посочените от всеки участник единични цени няма да бъдат променяни през целия срок на договора. Видовете и количествата В и К материали са подробно описани в Техническата спецификация на настоящата обществена поръчка.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

24260 EUR

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София, бул. Климент Охридски" № 8; За обособена позиция 2 – адрес на доставка е гр. Сливен, бул.“Бургаско шосе“№ 59.

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Офертата трябва да съдържа: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника (орг) – Обр № 1. 2.Споразумение/Договор за създаване на обединение за участие в обществената поръчка (орг) – когато участникът е обединение, което не е ЮЛ.3. Нотариално заверено пълномощно на лицето подписващо офертата (оригинал) – представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалното му състояние, а от изрично упълномощен негов представител.3. Представяне на участника (орг) - Обр № 2. 6. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1 от ЗОП (орг) - Обр № 5. 7. Декларация за приемане на условията по договора (орг) -Обр№ 7. 8. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП (орг) -Обр № 6.9. Декларация по чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки (оригинал) -Образец № 9. 10. Документи (сертификати, декларация за съответствие, описание на български език и информационен лист за безопасността на продуктите и др.), доказващи качеството и произхода на предлаганите препарати, които следва да отговарят на приетите стандарти в Р България и Европейския съюз. 11. Документи, удостоверяващи правото на участника да извършва търговия на едро/дребно с предлаганите продукти на територията на Република България, валидни за срока за доставка на договора, разрешение от контролните органи /в случаите, когато това е необходимо/, пълномощно от производител, договор за дистрибуция или други документи включително от упълномощени представители на производителя на територията на страната, от които по безспорен начин да се установяват делегираните правомощия – оригинал или нотариално заверено копие. 12. Сертификат за въведена система ISO 9001:2008 или еквивалентен на производителя на изделията - заверено от участника копие. 13. Сертификат за въведена система за управление на околната среда,съгласно ISO 14001:2004/в приложимите случаи/ или друг еквивалент на производителя на изделията. 14. Декларация (свободен текст - оригинал) за това че предлаганите от участника В и К материали са безопасни за здравето, нови, в оригинална опаковка на производителя, качествени, и отговарят изцяло на техническите изисквания, заложени в документацията.15. Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП (Обр № 8) - орг. В декларацията участникът посочва дали ще използва подизпълнители. Ако ползва подизпълнители, се посочва наименованието на всеки от тях, както и вида на услугите, които ще извършват, и дела на тяхното участие (процент от общата стойност и описание на частта от предмета на поръчката, която ще бъде изпълнена от всеки подизпълнител). - всеки от подизпълнителите трябва писмено да декларира своето съгласие за участие в изпълнението на поръчката с декларация за съгласие за участие като подизпълнител (орг) - представляващия и управляващ подизпълнителя попълва и подписва декларация по образеца приложен към настоящата документация (Обр № 8-1);16. Предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция № …. (оригинал) – изготвя се по Обр № 3. За всяка обособена позиция, за която участникът подава оферта се попълва отделно „Предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция № …..“. 17. Предлаганата цена по обособена позиция № …. (орг) - изготвя се по Обр № 4 и съответното Приложение към него и се представя поотделно за всяка обособена позиция, за която участникът подава оферта. Всяко Приложение към Образец № 3 за отделните обособени позиции трябва да съдържа: 17.1. Единична цена и обща цена без ДДС на всеки вид В и К Материал, с включени всички разходи, включително по транспорт, опаковка, маркировка и доставка на артикулите, товаро-разтоварни дейности, консумативи, труд, данъци, мита, такси и всякакви други разходи.17.2. Обща стойност за изпълнение на обособената позиция, формирана на база единични цени, общото количество и обща цена за съответните материали.Продължав

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

27/07/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

17.3. При грешки в изчисляването на общата цена на всеки артикул и/или общата стойност на съответната обособена позиция, ще се взема предвид единичната цена, като общата цена на артикулите и/или общата стойност на обособената позиция се преизчисляват. Ако участникът не е представил всички документи или не отговаря на изискванията на Възложителя, участникът ще бъде отстранен от поръчката. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по т. 3 до т. 7 се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. Изискванията за изпълнение на обществената поръчка се прилагат към обединението като цяло. Представя се и копие от учредителния документ на обединението, заверено с гриф “Вярно с оригинала”, подпис на лицата с представителни функции и свеж печат. Условията в представените образци в документацията за участие са задължителни за участниците. Ако офертата не е представена съгласно условията на образците от документацията, възложителят има право да отстрани участника по съответаната обос. позиция Образците от настоящата документация са на разположение на участниците на адреса на Профил на купувача. Срокът на валидност на офертите е минимум 90 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти. Възложителят може да поиска от участниците да удължат срока на валидност на офертите до сключване на договор. Отварянето на офертите се извършва при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП. Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване. След отварянето на офертите комисията обявява ценовите предложения и предлага по един представител от присъстващите участници да подпише техническите и ценовите предложения на другите участници по съответната обособена позиция. След извършване на тези действия приключва публичната част от заседанието на комисията. Заседанието на комисията ще се проведе на 28.07.2015 г. от 10.00 часа в Заседетелната зала на Академичния съвет, бул. „Климент Охридски” № 8, уч. блок 1, ет. 2. Офетите се подават в представя в запечатан непрозрачен плик с надпис "Доставка на В и К материали за ТУ- София". Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Оферти се подават в Деловодството на ТУ - София на адрес: гр. София, бул. "Климент Охридски" № 8, учебен блок 1, ет. 3, каб. 1317.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

27/07/2015