Версия за печат

BG-с.Цонево

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ТП Държавно горско стопанство Цонево към ДП СИДП Шумен, ул.Хр.Трендафилов №54, За: Теменужка Петкова- ръководител счетоводен отдел при ТП ДГС Цонево, РБългария 9261, с.Цонево, Тел.: 0887 395939, E-mail: dgsconevo@abv.bg

Място/места за контакт: ТП ДГС Цонево, с.Цонево, обл.Варна, ул.хр.Трендафилов №54

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dpshumen.bg.

Адрес на профила на купувача: http://dgsconevo.dpshumen.bg/?p=526.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

"Застраховане на движимо и недвижимо имущество на ТП ДГС Цонево - Сключване на застраховка „Недвижимо имущество“ за сгради на възложителя и застраховане на движимото имущество в тях за една година "

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

66510000

Описание:

Застрахователни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обект на изпълнение Сключване на застраховка „Недвижимо имущество“ за сгради на възложителя и застраховане на движимото имущество в тях за една година собственост на ТП ДГС Цонево с прогнозна стойност 1000 /хиляда лева / : Застрахователна сума възлиза общо на: Обща застрахователна сума 1 261 229,40 (един милион двеста шестдест и една хиляди двеста двадесет и девет лева и четиридесет ст) лева. Без прилагане на самоучастие и подзастраховане Срокът на сключената застраховка ще бъде 1 година, считано от датата на която застрахователна полица влиза в сила. Покрит риск: Пожар, включително последиците от гасенето на пожара, експлозия или имплозия, удар от мълния, удар от самолет или друг летателен апарат или предмети, падащи от тях; Буря, ураган, вихрушка, смерч, проливен дъжд, наводнение, градушка, замръзване, земетресение, падащи дървета и клони, вследствие природни бедствия; Тежест от естествено натрупване на сняг или лед; Свличане или срутване на земни пластове; Измокряне в резултат на авария на водопроводна, канализационна, отоплителна, климатична и паропроводна инсталации и включените към тях уреди;; Късо съединение; Удар от ППС или животно,непринадлежащо на Застрахования или на лица, работещи при него, със застрахованото имущество; Злоумишлени действия на трети лица; Счупване на стъкло; Пожар от злоумишлени действия на трети лица.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

1000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ТП ДГС Цонево, с.Цонево, обл.Варна, ул.Хр.Трендафилов" №54

NUTS:

BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изпълнител може да бъде всяко физическо лице или търговец по смисъла на Търговския закон, както и техни обединения (не се изисква обединението да има определена правна форма, за да може да подаде оферта), които отговарят на условията за извършване на застрахователна и презастрахователна дейност, съгласно Кодекса за застраховането . Участниците следва да притежават валиден лиценз за извършване на застрахователна дейност, издаден от Комисия по финансов надзор и включващ в съдържанието си всички видове застраховки, предмет на настоящата процедура. Отстраняване на участници от процедурата: при изготвяне на офертата не е изпълнил обявените от възложителя условия; представил е непълна и/или несъответстваща на изискванията на Възложителя оферта и/или ценовото му предложение надвишава посочения пределен финансов ресурс на Възложителя за изпълнение на поръчката. Участниците следва да предложат в ценовата си оферта размер на застрахователна премия за ЕДНА ГОДИНА

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

27/07/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА СЕ ПРИЕМАТ в деловодството на ТП „ДГС Цонево” , с.Цонево, обл.Варна, ул.Хр.Трендафилов №54 всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа , в срок до 27.07.2015г. в запечатан, непрозрачен плик с ненарушена цялост върху който участникът посочва предмета на поръчката и идентификационни данни за подателя: наименование на участника, ЕИК/Булстат, адрес за кореспонденция, електронен адрес. Комуникацията между страните ще се осъществява по ел. път по реда на закона за електронните съобщения и ел. подпис, по пощата чрез писмо с обратна разписка или връчване на участника. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА: Офертата на участника следва да съдържа всички документи по чл. 101в от ЗОП : данни за лицето, което прави предложението, , както и следните писмени доказателства: 1. Оферта ( по образец) 2. Заверено копие на документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Чуждестранни юридически лица представят съответен еквивалентен документ за регистрация или идентификационен номер, издаден от компетентния съдебен или административен орган в държавата, в която са установени и документ за самоличност на физическо лице. 3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката 4. Лиценз , съответстващ на предмета на поръчката; 5. Ценово предложение в съответствие с образеца. Ценовото предложение не може да надхвърля пределната стойност , посочена от възложителя и следва да включва всички разходи по изпълнението на поръчката 6. Декларация за запознаване с условията в документацията по приложен образец 7.Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП- по образец 8.Декларация за по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици- по образец 9.Проект на застрахователна полица СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА-. Срок на валидност на офертата не по-малко от 30 дни. ОТВАРЯНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: Офертите ще бъдат разгледани от Комисия на 28.07.2015г. от 13.00 часа в административната сграда на ТП ДГС Цонево, с.Цонево, обл.Варна, ул.Хр.Трендафилов №54 Отварянето на офертите се извършва при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С ИЗБРАНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ: Преди подписване на договор за възлагане на обществена поръчка /застрахователна полица/ , участникът, определен за изпълнител е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 , т.1 и декларация по чл.47, ал.5 от ЗОП , в срок от 7 /седем/ календарни дни от уведомяването му, че е определен за изпълнител.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

27/07/2015