Версия за печат

BG-Ямбол

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Тунджа, пл. Освобождение 1, За: Галина Иванова – н-к отдел Обществени поръчки, Р. България 8600, Ямбол, Тел.: 046 684305, E-mail: contracts@tundzha.net, Факс: 046 661574

Място/места за контакт: отдел Обществени поръчки, стая 309, ет. 3

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www. tundzha.net.

Адрес на профила на купувача: http://www.tundzha.net/profil-na-kupuvacha/150-publichni-pokani/3346-remont-na-pokriv-na-vatreshni-raboti-na-selska-zdravna-sluzhba-szs-s-botevo-nahodyashta-se-v-upi--kv35-po-pup-na-s-botevo-obshtina-qtundzhaq.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Строително-монтажните работи на СЗС с. Ботево, находяща се в УПИ I, кв. 35 по ПУП на с. Ботево, Община „Тунджа“ обхващат: Препокриване с капаци по била и ръбове, препокриване с доставка на керемиди, препокриване без доставка на керемиди, ремонт на ДПК, частична подмяна на дъсчена обшивка по покрив, полагане на хидроизолация под керемиди; Подзиждане и измазване на комини с вароциментов разтвор. Демонтаж, доставка и монтаж на ламаринена обшивка по комини; Доставка и монтаж на улуци и водосточни тръби от поцинкована ламарина;Демонтаж на дървена дограма и метален прозорец, доставка и монтаж на четирикамерна PVC дограма; Обръщане на прозорци с вароциментов разтвор, шпакловка по рамки, боядисване около прозорците с латекс-вътрешно. Направа на подпрозоречни корнизи от мразоустойчив теракот; Боядисване на метална дограма и решетки по прозорци с блажна боя; Изкърпване на пръскана мазилка; Изработка, доставка и монтаж на метални капаци по английски дворове; Изработка, доставка и монтаж на метален парапет по стълби; Доставка и монтаж на моноблок в санитарно помещение.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000, 45261000, 45420000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Покривни работи
Монтажни работи на дограма, интериорни и други завършващи елементи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Заложените за изпълнение количества и видове работи са посочени в приложената към документацията за участие количествена сметка, публикувана в профила на купувача: http://www.tundzha.net/profil-na-kupuvacha.html.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

32500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

строително - монтажните работи, предмет на поръчката обхващат селска здравна служба, находяща се в УПИ I, кв. 35 по ПУП на с. Ботево, Община „Тунджа“.

NUTS:


ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участие в настоящата ОП може да вземе всяко бълг. или чуждестр.ФЛ.или ЮЛ, както и техни обедин,отговарящи на условията посочени в ЗОП и обявените изискван. от Възложителя в документац. за участие.Участ. да притежава техн. възможности и ресурси за изпълнение на поръчката.Към офертата следва да бъдат приложени следните документи:1.Адм. данни за лицето съгл. чл.101в,ал.1,т.1 от ЗОП-Обр.№1;.2.Заверено от участника копие на Удостовер. за вписване в ЦПРС за изпълняв. на СМР за ПЪРВА група, строежи от V категория, съответстващи на предмета на поръчката, съгласно чл.5, ал.6, т. 1.5.1 от Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС.*Удостоверението трябва да е придружено с валиден талон по чл. 23, ал. 1 от ПРВВЦПРС.3.Списък на строителството,еднакво или сходно с предмета на поръчката,изпълнено през последните 5 години считано от датата на подаване на офертите,с посочен възложител,изпълнено строителство,еднакво или сходно с предмета на поръчката, стойност/цена,период на изпълнение на строителството-Обр.№2.Мин. изиск:Участ. следва да е изпълнил строителство еднакво или сходно с предмета на поръчката на не по-малко от 3 строежа през последните 5 години до датата определена за получаван. на офертите, което се доказва с: посочване на публ. регистри,в които се съдържа информ. за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация,която информ. включва данни за компетентните органи,които са издали тези актове,ст-стта, датата,на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството,или удостоверен. за добро изпълнение, които съдържат ст-стта, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съотв. с норматив. изисквания, удостоверен. съдържат дата и подпис на издателя и данни за контакт или копия на документи,удостов. изпълнението,вида и обема на изпълнените строит. д-сти.* Под „строителство еднакво или сходно с предмета на поръчката„ навсякъде в настоящата документация, където е употребен този израз следва да се разбира „строителство или ремонт,включващ ремонт на покрив и подмяна на дограма на сгради“.4.Списък на техн. лица, с които участ. ще разполага за извършване на строителството–Обр.№3;Мин. изиск:Участн. следва да разполага с квалифиц. персонал,необходим за изпълнение на поръчката от мин. един технич. ръководител на обекта,с образовател. квалификац. „строителен инженер" или „строителен техник" съгласно чл. 163а от ЗУТ, с мин. 3 години професионал. опит.5. Инфор.по чл.51, ал.1 т.7 от ЗОП за образованието, проф. квалификац. и проф. опит на техн. рък.–Обр.№ 4.*В случай, че участ. участва като обединение, което не е ЮЛ, документа по т.1 се представя за всяко ФЛ или ЮЛ,включено в обединението,а документите по т.2-5 се представят само от участниц. чрез които обединен. доказва съответствието си с изискв. на възложителя за технич. възможности и квалиф.6.Декл.по чл.56,ал.1,т.8 от ЗОП-Обр №5;7.Декл. за съгласие за участие на подизп.-Обр. №5а*Изпълнит. сключва договор за подизпълнение с подизп. посочени в офертата му.Догов. за подизп.,съответно за замяна на подизп. не може да се сключва с лица, които не са посочени в Обр.№5 от настоящата докум.8.Договор/споразумение за създаване на обедин. за участие в общ. поръчка-копие,а когато в договора не е посочено лицето,което представлява участниците в обедин.–и документ,подписан от лицата в обедин.,в който се посочва представляващия.9.Декл. от всички членове на обединението- консорциума–Обр.№ 6.*Лице,което участва в обедин. или е дало съгласие и фигурира като подизп. в офертата на друг участник не може да представя самостоятелна оферта.10.Декл. за липса на свързаност с друг участ. по чл.55, ал.7 от ЗОП,както и за липса на обстоятелство по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП- Обр.7;№ 11.Декл. по чл.3,т.8 и чл.4 отЗИФОДРЮПДРСИТДС-Обр.№ 8,подписана от всички лица,които представляват участника;12.Декл. по чл.6,ал.2 от ЗМИП-Обр.№9,подписана от законния представ.; Прод. в р. Доп. информ............

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

27/07/2015 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

....13.Декл.,че са спазени изискван. за закрила на заетостта, включ. мин. цена на труда и услов. на труд–Обр.№ 10.* За изискван. за закрила на заетостта, включ. мин. цена на труда и услов. на труд,участн. могат да получат необходимата информ. за задължен., свързани с данъци и осигур., опазване на околната среда, закрила на заетостта и услов. на труд от НАП, НОИ, АСП, АЗ и МОСВ;Декл. по чл.56,ал.1, т.11 от ЗОП/Обр.№10/се представя от участ. в ОП. В случай че участ. е обедин., което не е ЮЛ, декл. по чл.56,ал.1,т.11 от ЗОП се представя само за участн. в обединен., които ще изпълняват д–сти, свързани със строителството.14.Техн. предл.–Обр.№11 и ако е приложимо-декл. по чл.33,ал.4 от ЗОП–обр.№12;15. Цен. предл.-Обр.№13;Като приложения към Цен. предл. се прилагат както следва:КСС-Прил.1;Таблица с пок. за ценообразуване- Прил. 2, с които се остойностяват, видовете СМР от КСС;Анализи за доказване на ед. цена за всяка позиция от КСС.При формиране. на един. цена на СМР следва да бъдат включ.ст-стите за труд,механизац. и материали,съгл. приетите разходни норми,технич. специф. и начин на измерване,в това число допълн. и доставно–складовите р-ходи и печалба.При несъответ. между предлож. единични цени в КСС и посочените анализни цени,валидна ще бъде анализн. цена.В случай,че бъде открито такова несъответ.,единичните цени в КСС се превежда от комисията в съответв. с единичните анализни цени на офертата. При несъответв. между предлож. единична и обща цена,валидна ще бъде единичната цена на офертата.В случай,че бъде открито такова несъответ.,общата цена се превежда от комисията в съответст. с единичната цена на офертата.Участн. трябва да посочи показателите за ценообразуване,с които се остойностяват видовете СМР от КСС.В случай, че участникът не е приложил необходимите анализи за всяка позиция от КСС,доказващи образуването на всяка от посочените в КСС единични цени, не се оценява от комисията.Максим. допустимата предложена стойност е до размера на посочената прогнозна стойност.Предложената от участниците крайна цена за изпълнение на поръчкатa не може да надхвърля посочената от Възложителя максимално допустима стойност.В случай, че ценовото предложение надхвърля максимално допустима стойнст то не се оценява от комисията.Офертата следва да се представи в запечатан непрозрачен плик лично или от упълном.представител в срок до 12:00ч. на 27.07.2015 г. в Деловодството на Община „Тунджа”.Върху плика се посочва пълното наименов. и адрес за кореспонден. на участн.,телефон и по възможност факс и електрон. адрес,както и наименованието на поръчката.Представените образци в документац. за участие и условията, описани в тях са задължителни за участниците.Отварянето на офертите ще се извърши от назначена от Възложителя комисия на 27.07.2015 г. от 14:00 ч. в заседател. зала на община „Тунджа”,пл. „Освобождение” 1, гр. Ямбол.Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниц. в ОП или техни упълном.представит.,както и представит.на средств.за масово осведомяване и др. лица при спазв. на установения режим за достъп до сградата,в която се извършва отвар.Присъстващите представит. на участн. представят документ за самол. или пълномощ.* Възложителят не приема за участие и връща незабавно на участн. оферти,които са представени след изтичане на крайният срок или са в не запечатан, прозрачен или в плик с нарушена цялост.* Участници не представили задължит. образци за участие или други изискуеми докумен.,или не отговарящи на условията в документ. съобразно изискван. на ЗОП и Възложителя,не се оценяват от комисията.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

27/07/2015