Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

УМБАЛ Александровска ЕАД, ул. Свети Георги Софийски № 1, За: Гергана Дерменджиева, Република България 1431, София, Тел.: 02 9230628, E-mail: umbal.alexandrovska@gmail.com, Факс: 02 9230646

Място/места за контакт: Отдел Обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.alexandrovska.com.

Адрес на профила на купувача: http://op.alexandrovska.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20150713xgvC2357821.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Настоящата публична покана е за доставка с включен монтаж на офис обзавеждане за учебната дейност на Клиниките на УМБАЛ “Александровска” ЕАД, подробно описано по вид и количество в „Техническа спецификация” – Приложение №1 към документацията за участие.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

39000000

Описание:

Обзавеждане (включително офис обзавеждане), мебелировка, електродомакински уреди (с изключение на осветителни тела) и продукти за почистване


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Количествата са съгласно документацията за участие. Същите са прогнозни и зависят от обема на дейността.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

49999 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София 1431, ул. "Свети Георги Софийски" № 1

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Офертата трябва да съдържа следните документите: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника - оригинал. В списъка участникът следва да опише всички представени от него документи и информации, приложени в плик № 1. Всеки лист, съдържащ се в плика, задължително следва да бъде номериран и подреден в последователност съгласно списъка. 2. Оферта за участие /оригинал, по приложен образец/. 3. Представяне на участника, включващо: 3.1. посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; 3.2. при участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 4. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация). 5. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП /оригинал, по приложен образец/. 6. Декларация по чл. 55, ал. 7 от ЗОП за липса на свързаност с друг участник /оригинал, по приложен образец/. 7. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП от участника за предвидени подизпълнители /ако предвижда такива/, видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнителите и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка /оригинал, по приложен образец/. 8. Декларация за съгласие за участие на подизпълнителя, ако участникът предвижда такъв /оригинал, по приложен образец/. 9. Документи по чл. 51, ал. 1 от ЗОП, за доказване на техническите възможности и квалификация, представени от участника: 9.1 Списък /оригинал, по приложен образец/ за изпълнени доставки на офис обзавеждане, като стойност или количество, осъществени през последните три години считано от датата на подаване на офертата, придружени с доказателства за изпълнените доставки под формата на удостоверения за добро изпълнение, издадени от получателите на доставките или от компетентни органи, или чрез посочване на публични регистри, в които е публикувана информацията. Удостоверенията да се представят в оригинал или копие и да са подписани от представляващия купувача съгласно съдебната или друга регистрация. 9.2. Сертификат, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството – (ISO 9001:2008, БДС ЕN ISO 9001:2008 или еквивалент) на участника за въведена Система за управление на качеството – копие, придружено с превод на български език, ако е на чужд език. 10. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки за приемане на условията в проекта на договора /оригинал, по приложен образец/. 11. Декларация /оригинал/ за срока на валидност на офертата, който не може да е по-кратък от 60 /шестдесет/ календарни дни, считано от датата, обявена като краен срок за получаване на офертите. 12. Техническо предложение на участника по образец на възложителя – Приложение № 3. 13. „Предлагана цена” по образец на възложителя (Приложение № 4) – оригинал. Предлаганата цена е окончателна и включва всички разходи на участника за изпълнение на поръчката.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

22/07/2015 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Публичната покана и документацията за участие са публикувани на официалния сайт на възложителя www.alexandrovska.com. Не се допускат до разглеждане оферти, които не отговарят на изискванията на чл.101в от ЗОП или на някое от условията на възложителя. Офертите ще бъдат отворени по реда на чл. 68, ал.3 от ЗОП на 23.07.2015 г. от 13.00 в Заседателната зала на УМБАЛ "Александровска" ЕАД

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

22/07/2015