Версия за печат

BG-Свищов

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Свищов, ул. Цанко Церковски №2, За: Даниела Станкова - Нач. отдел ОП, Мирослава Иванова - ст. експерт ОП, Зорница Цветанова - ст. експерт ОП, Република България 5250, Свищов, Тел.: 0631 68111, E-mail: op@svishtov.bg, Факс: 0631 60504

Място/места за контакт: Община Свищов

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.svishtov.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?order=46.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Извършване на основен ремонт на сгради” със следните обособени позиции: •Обособена позиция №1: „Основен ремонт сграда ОДЗ „Слънчо”; •Обособена позиция №2: „Основен ремонт сграда на ОУ „Св. св. Кирил и Методий” с. Овча могила и Основен ремонт сграда на ОУ „Хр. Ботев” с. Алеково”. Предметът на поръчката включва следните видове СМР които ще бъдат извършени на обектите: - основен ремонт на покриви - демонтаж на олуците, водосточни тръби и казанчета, демонтаж на улами и на обшивка, подмяна на покривната конструкция, направа обшивка на комини, пренареждане на цигли и подмяна на единични цигли, доставка и монтаж на нови олуци, нови водосточни казанчета и нови водосточни тръби, подмазване на капаци; - фасадни работи – монтиране на скеле, стъргане и боядисване фасада, ремонт сачак и боядисване и др. Описание на предмета на обществената поръчка и изисквания за изпълнение на поръчката – съгласно Техническата спецификация, част от документацията за участие. Важно!!! Участник може да подаде оферта само за една обособена позиция. Всяка обособена позиция е предмет на отделен договор за възлагане на обществена поръчка.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозна стойност и максимален разполагаем финансов ресурс на обществената поръчка: в размер до 61 447 (словом: шестдесет и една хиляди четиристотин четиридесет и седем) лева без ДДС разпределена, както следва: 1. Прогнозна стойност на обществената поръчка и максимален разполагаем финансов ресурс на Възложителя за обособена позиция №1: до 45 000 (словом: четиридесет и пет хиляди) лева без ДДС; 2. Прогнозна стойност на обществената поръчка и максимален разполагаем финансов ресурс на Възложителя за обособена позиция №2: до 16 447 (словом: шестнадесет хиляди четиристотин четиридесет и седем) лева без ДДС, в това число: - За обект Основен ремонт сграда на ОУ „Св. св. Кирил и Методий” с. Овча могила – до 6 447 (словом: шест хиляди четиристотин четиридесет и седем) лева без ДДС; - За обект Основен ремонт сграда на ОУ „Хр. Ботев” с. Алеково – до 10 000 (словом: десет хиляди) лева без ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

61447 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

на територията на община Свищов

NUTS:

BG321

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Предварителни условия за участие и изисквания към участниците. Участникът да отговаря на изискванията на чл.47, ал.1, т.1 и ал.5 от Закона за обществените поръчки 1. Не може да участва във възлагането на поръчката лице, съответно Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от следните обстоятелства: а) осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за: престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари по чл. 253-260 от Наказателния кодекс (НК); подкуп по чл. 301-307 от НК; участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК; престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от НК; престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от НК; б) при който лице по чл.47, ал.4 от ЗОП, е свързано лице с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация. в) е сключило договор с лице по чл.21 или чл.22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 2. Когато участникът предвижда участието на подизпълнител при изпълнение на поръчката, изискванията на чл.47, ал.1, т.1 и ал.5 от ЗОП, се прилагат и за подизпълнителя. Изисквания за технически възможности и квалификация на участника - Участникът в процедурата трябва задължително да отговаря на следните минимални изисквания за технически възможности и квалификация за всяка една от обособените позиции: 1. Участникът трябва да разполага със следните технически лица, които ще използва за извършване на строителството: - 1 (един) технически ръководител с минимум средно образование в областта на строителството или еквивалент. - 1 (един) координатор по безопасност и здраве с минимум средно образование, който да притежава валидно удостоверение за извършване на дейност, съобразно изискванията на ЗБУТ. *Участникът трябва да посочи отделни технически лица, едно техническо лице не може да съвместява две позиции. 2. Участникът трябва да регистриран в ЦПРС за изпълнението на строежи V категория или по висока, съгласно чл.137, ал.1, т.5, б. “а“ от ЗУТ и чл.10, ал.1, т.4 от Наредба №1 за номенклатурата и видовете строежи от 30.07.2003 г. и да притежава удостоверение за тях, съгласно Закона за камарата на строителите, обн. ДВ, бр.108/29.12.2008 г. или съответен регистър на държава членка на Европейския съюз, или еквивалентен документ на друга държава страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, с обхват на дейностите съответстващи на изпълнение на строежи пета категория или по-висока по смисъла на чл. 137 от ЗУТ. * Участник може да докаже съответствието, за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. За целите посочени в предходното изречение трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях. ** При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. В случаите по чл. 49 от ЗОП изискването за регистрация се доказва от участника в обединението, който ще изпълни съответната дейност. Важно!!!Участник може да подаде оферта само за една обособена позиция. Всяка обособена позиция е предмет на отделен договор за възлагане на обществена поръчка.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

22/07/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите на участниците ще се приемат в деловодството на Община Свищов на адрес гр. Свищов 5250, ул. "Цанко Церковски" №2, всеки работен ден до датата и часа посочени в публичната покана. Документацията за участие в процедурата може да бъде намерена на интернет адреса на Възложителя www.svishtov.bg в раздел "Профил на купувача" (Обществени поръчки). Отварянето на офертите ще се извърши на 23.07.2015 г. в 11.00 часа в Зала №1 на административната сграда на Община Свищов на ул. „Цанко Церковски” №2. Съгласно чл.68, ал.3 от ЗОП отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим на достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

22/07/2015