Версия за печат

BG-Русе

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Русе, пл. Свобода 6, За: инж. Станислав Данев - старши експерт в отдел ТИИК, Мария Димитрова - мл. експерт в отдел Обществени поръчки, България 7000, Русе, Тел.: 082 834265; 082 881710, E-mail: mayor@ruse-bg.eu, Факс: 082 834413

Място/места за контакт: отдел ТИИК, отдел Обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://ruse-bg.eu/.

Адрес на профила на купувача: http://www.ruse-bg.eu/bg/displayzop/516/100/index.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на настоящата поръчка е изпълнение на строително - монтажни работи (СМР), за ОБЕКТ: „Тренировъчна лекоатлетическа база и вътрешно преустройство на част от съществуваща обслужваща сграда и пристройка към нея”; Подобект 1: „Вътрешно преустройство на част от съществуваща обслужваща сграда и пристройка към нея” Обектът е с местонахождение УПИ I 5095 – За спортен комплекс, кв. 418, по плана на гр. Русе, идентификатор 63427.2.4790 по кадастралната карта на гр. Русе.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000, 45454000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни работи по преустройство


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно количествени сметки, достъпни на Интернет адрес на Възложителя: www.ruse-bg-eu. Прогнозната стойност на поръчката е без вкл. ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

157000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

УПИ I 5095 – За спортен комплекс, кв. 418, по плана на гр. Русе, идентификатор 63427.2.4790 по кадастралната карта на гр. Русе

NUTS:

BG323

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участникът да притежава опит при изпълнение на строителство или ремонт с предмет, сходен с предмета на настоящата обществена поръчка. Участникът да е изпълнил през последните пет години, считано от подаване на офертата, строителство или ремонт на 1 /един/ обект сходен с предмета на настоящата поръчка. Под „строителство или ремонт на обекти сходни с предмета на поръчката“ следва да се разбира строителство или ремонт в областта на изпълнение на основни обновявания, основни ремонти, преустройства, надстрояване или промяна на предназначението на съществуващи строежи с обществено обслужващо предназначение. Съответствието с поставеното изискване се доказва с представянето на декларация, съдържаща списък на изпълнените от участника през последните 5 (пет) години строителство или ремонт, сходни с предмета на поръчката и удостоверение за добро изпълнение, с дата и подпис на издателя и данни за контакт, съдържащо стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания, или посочване на публичен регистър, в който се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация или копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените СМР. Изпълнителят да е член на Камарата на строителите в България, да бъде вписан в централния професионален регистър на строителите в България и да бъде регистриран за изпълнение на обекти четвърта категория съгласно ЗУТ и притежава четвърта група /строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда / съгласно ЗКС за изпълнението на обекта. Заверено копие от сертификат за внедрена система за управление на качество ISO 9001:2008; Заверено копие от сертификат за внедрена система за управление на здравословни и безопасни условия на труд OHSAS 18001:2007; Заверено копие от сертификат за внедрена система за опазване на околната среда ISO 14001:2004, или еквивалентни такива, с обхват на дейностите по предмета на поръчката. Изпълнителят да посочи ръководител за изпълнение на обекта – име, с квалификация строителен инженер магистър. При сключване на договора избраният изпълнител да представи заверено от него копие от валидна застрахователна полица за сключена задължителна застраховка за професионална отговорност на участника по член 171 ал.1, т.1 от ЗУТ за строителство.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерий за оценка на предложенията е икономически най-изгодна оферта, при следните показатели за определяне на комплексната оценка: 1. Показател „Предлагана цена” (ПЦ) 2. Показател – „Техническо предложение” (ТП) Комплексна оценка (КО) = ПЦ+ ТП Показател „Предлагана цена” е с максимален брой точки 50 т. Показател – „Техническо предложение” (ТП) Максимален брой точки по този показател - 50 т. ТП = П1 Работна програма П1 Максимален брой точки - 50 т.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

22/07/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Подготовка и подаване на офертата 1. Общи положения • При подготвяне на офертата участникът трябва да се придържа точно към условията, обявени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; • Участникът има право да представи само една оферта. 2. Съдържание на офертите Всяка оферта задължително трябва да съдържа следните документи и когато е приложимо те да са попълнени в съответните образци предоставени от Възложителя: • Списък на приложените документи; • Данни за лицето, което прави предложението: посочване на ЕИК, управляващо лице, координати за връзка, телефон, факс, адрес и лице определено за координатор по изпълнението; • Оферта (Образец 1); • Техническо предложение за изпълнение предмета на поръчката (Образец 2); • Ценово предложение /ценовото предложение на участника не трябва да надхвърля прогнозната стойност на поръчката/ - (Образец 3); • Декларация, съдържаща списък на изпълнените от участника през последните 5 (пет) години строителство или ремонт, сходни с предмета на поръчката и удостоверение за добро изпълнение, с дата и подпис на издателя и данни за контакт, съдържащо стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания, или посочване на публичен регистър, в който се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация или копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените СМР; • Заверено копие от сертификат за внедрена система за управление на качество ISO 9001:2008;Заверено копие от сертификат за внедрена система за управление на здравословни и безопасни условия на труд OHSAS 18001:2007; Заверено копие от сертификат за внедрена система за опазване на околната среда ISO 14001:2004, или еквивалентни такива, с обхват на дейностите по предмета на поръчката;Декларация за приемане на условията в проекта на договора. • Други доказателства, съгласно Раздел ІІІ. Изисквания за изпълнение на поръчката; Образците и техническите условия за изпълнение на поръчката са публикувани в профила на купувача. Офертата се депозира в „Център за информационно и административно обслужване”, в сградата на Община Русе на адрес град Русе, пл. Свобода №6. Образците към настоящата поръчка са на разположение на участниците на адреса на Профила на купувача – http://www.ruse-bg.eu/bg/displayzop/516/100/index.html. Отварянето на офертите на участниците ще се проведе на 23.07.2015г. от 14:00 ч. в Община Русе, пл. Свобода 6, ет. 1, ст. 136, отдел "Обществени поръчки". Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в обществената поръчка или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.Информация относно движението на обществената поръчка ще се публикува по реда на публикуване на публичната покана в Профила на купувача (на интернет адреса на Община Русе).

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

22/07/2015