Версия за печат

BG-Свищов

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Свищов, ул. Цанко Церковски №2, За: Даниела Станкова - Нач. отдел ОП, Мирослава Иванова - ст. експерт ОП, Зорница Цветанова - ст. експерт ОП, Република България 5250, Свищов, Тел.: 0631 68111, E-mail: op@svishtov.bg, Факс: 0631 60504

Място/места за контакт: Община Свищов

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.svishtov.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?order=45.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмета на възлагане по настоящата поръчка включва следните дейности: 1. За обособена позиция №1: 1.1. Оценка на съответствие на инвестиционен проект и изработване на комплексен доклад за съществените изисквания по чл.169, ал.1, т.1-5 от ЗУТ, при спазване на изискванията по чл.142, ал.5 от ЗУТ на изготвения инвестиционен проект във фаза технически за укрепване на бреговата ивица в рамките на с. Вардим от административната сграда на „Сортови семена” АД до лодкостоянката съгласно парцеларен план на техническата инфраструктура за укрепване на бреговата ивица на р. Дунав от административната сграда на „Сортови семена” до лодкостоянката ПИ000226 по КВС на с. Вардим; 1.2. Упражняване на строителен надзор съгласно чл.168, ал.1 във връзка с чл.168, ал.2 от ЗУТ в т.ч изготвяне на окончателен доклад съгласно чл.168, ал.6 от ЗУТ, изпълняване на функциите на координатор по безопасност и здраве съгласно чл.5, ал.3 от Наредба №2 от 2004 година за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително – монтажните работи, както и оказване на експертна подкрепа на възложителя до въвеждане в експлоатация на I етап от строежа (от т.1 до т.6 от парцеларен план на техническата инфраструктура за укрепване на бреговата ивица на р. Дунав от административната сграда на „Сортови семена” до лодкостоянката ПИ000226 по КВС на с. Вардим) 1.2. За обособена позиция №2: 2.1 Оценка на съответствие на инвестиционен проект и изработване на комплексен доклад за съществените изисквания по чл.169, ал.1, т.1-5 от ЗУТ, при спазване на изискванията по чл.142, ал.5 от ЗУТ на изготвения инвестиционен проект във фаза технически за обект: Укрепване на земната основа и заздравяване сградата на Църква „Свето Преображение”, гр. Свищов”; 2.2. Упражняване на строителен надзор съгласно чл.168, ал.1 във връзка с чл.168, ал.2 от ЗУТ в т.ч изготвяне на окончателен доклад съгласно чл.168, ал.6 от ЗУТ, изпълняване на функциите на координатор по безопасност и здраве съгласно чл.5, ал.3 от Наредба №2 от 2004 година за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително – монтажните работи, както и оказване на експертна подкрепа на възложителя до въвеждане в експлоатация на строежа: „Укрепване на земната основа и заздравяване сградата на Църква „Свето Преображение”, гр. Свищов”. Конкретните изисквания за изпълнение на услугата са съгласно техническата спецификация част от документацията за участие. Важно!!!Участник може да подаде оферта само за една обособена позиция. Всяка обособена позиция е предмет на отделен договор за възлагане на обществена поръчка.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71520000

Описание:

Строителен надзор


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозна стойност на обществената поръчка и максимален разполагаем финансов ресурс на Възложителя: до 39 000,00 (словом: Тридесет и девет хиляди ) лева без ДДС включваща: 1. Прогнозна стойност на обществената поръчка и максимален разполагаем финансов ресурс на Възложителя за обособена позиция №1: до 24 000,00 (словом: Двадесет и четири хиляди) лева без ДДС; 2. Прогнозна стойност на обществената поръчка и максимален разполагаем финансов ресурс на Възложителя за обособена позиция №2: до 15 000,00 (словом: Петнадесет хиляди) лева без ДДС. Източник на финансиране: Бюджета на Община Свищов.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

39000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

на територията на община Свищов

NUTS:

BG321

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Предварителни условия за участие и изисквания към участниците. 1. Участникът да отговаря на изискванията на чл.47, ал.1, т.1 и ал.5 от Закона за обществените поръчки. 1.1. Не може да участва във възлагането на поръчката лице, съответно Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от следните обстоятелства: а) осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за: престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари по чл. 253-260 от Наказателния кодекс (НК); подкуп по чл. 301-307 от НК; участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК; престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от НК; престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от НК; б) при който лице по чл.47, ал.4 от ЗОП, е свързано лице с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация. *** "Свързани лица" по смисъла на § 1, т.23а, от допълнителните разпоредби на ЗОП са: роднини по права линия без ограничения; роднини по съребрена линия - до четвърта степен включително, роднините по сватовство - до втора степен включително, съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство, съдружници лицата едното от които участва в управлението на дружеството на другото, дружество или лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите издадени с право на глас в дружеството. в) е сключило договор с лице по чл.21 или чл.22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. *** Когато участниците са юридически лица изискванията на буква а) се прилагат, както следва: 1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон; 2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници; 3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон; 4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон; 5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон; 6. при едноличен търговец – за физическото лице – търговец; 7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника; 8. в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България. 1.2. Когато участникът предвижда участието на подизпълнител при изпълнение на поръчката, изискванията на чл.47, ал.1, т.1 и ал.5 от ЗОП, се прилагат и за подизпълнителят. 2. Изисквания за технически възможности и квалификация на участника за обособена позиция №1 и обособена позиция №2 са посочени в т.7.2.1 и т.7.2.2 от указанията за участие, неразделна част от документацията за участие. Важно!!!Участник може да подаде оферта само за една обособена позиция. Всяка обособена позиция е предмет на отделен договор за възлагане на обществена поръчка.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

22/07/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите на участниците ще се приемат в деловодството на Община Свищов на адрес гр. Свищов 5250, ул. "Цанко Церковски" №2, всеки работен ден до датата и часа посочени в публичната покана. Документацията за участие в процедурата може да бъде намерена на интернет адреса на Възложителя www.svishtov.bg в раздел "Профил на купувача" (Обществени поръчки). Отварянето на офертите ще се извърши на 23.07.2015 г. в 10.00 часа в Зала №1 на административната сграда на Община Свищов на ул. „Цанко Церковски” №2. Съгласно чл.68, ал.3 от ЗОП отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим на достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

22/07/2015