Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

БДЖ - Пътнически превози ЕООД, ул. Иван Вазов № 3, За: инж.Елена Христова; Вера Захова, Република България 1080, София, Тел.: 0889 066493;0884 228812, E-mail: vzahova@bdz.bg, Факс: 02 9800494

Място/места за контакт: отдел Ремонт на тягов подвижен състав,отдел Обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bdz.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.bdz.bg/bg/publichni-pokani/vuzstanoviavane-na-rezervni-chasti-ot-kardannata-predavka-na-lokomotivi-seriia-44-i-45-za-nujdite-na.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

"Възстановяване на резервни части от карданната предавка на локомотиви серия 44 и 45 за нуждите на "БДЖ-Пътнически превози"ЕООД.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50221200

Описание:

Услуги по ремонт и регулиране на механичните предавки на локомотивите


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Възстановяване на : фланец-външен за карданна предавка,каталожен №68Е 100-016,чертежен № Еd 200258-18 бр.;вал карданен,каталожен№68Е100-017,чертежен №Еd 100331-10 бр;карданен кръст външен,каталожен №68Е100-053,чертежен №Еd 200304 - 40 бр.;чашка лагерна за карданна връзка-външна, каталожен №68Е100-020,чертежен №Еd 200424 - 60бр.;карданен кръст вътрешен, каталожен №68Е100-022,чертежен №Еd 100104-44 бр. и чашка лагерна за карданна връзка-вътрешна,каталожен №68Е100-049,чертежен №Еd 200205-78 бр. Посочените каталожни и чертежни номера на резервните части са от каталога на производителя на електрически локомотиви серия 40 – „Шкода Пилзен”Чехия.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

45286 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

на територията на Изпълнителя

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Оферта може да представя всяко българско и/или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения,което отговаря на изискванията на ЗОП. Офертата да съдържа: 1.Административни данни за участника-образ.Пр.№3 към поканата; 2.Техническо предложение-образ.Пр.№4 към поканата,съдържащо: 2.1.Качеств.и добросъвестно изпълнение на поръчката,съгласно Специфик.и Технич.изисквания на Възложителя–Пр.№1 и №2 към поканата 2.2.Условия и срокове за изпълнение на услугата: 2.2.1.Предаването на рез.части на кард.предавка на ел.локомотиви серии 44 и 45 за/от възстановяване се извършва на две партиди,по видове и кол-ва,съгласно Специфик.на Възложителя-Пр.№1към поканата. 2.2.2.Срокове за изпълнение на услугата: - Първа партида–до 45 дни след датата на предаване/получаване на частите за възстановяване от първа партида с двустр. подписан приемно-предав.протокол.Предаването на I-ва партида за възстановяване се извършва в срок до10 дни след сключването на договора,на терит.на Лок.депо София,р-н Подуяне;- Втора партида–до 45 дни след датата на предаване/получаване на частите за възстановяване от втора партида с приемно-предав.протокол.Предаването на II-ра партида за възстановяване се извършва в срок до10 дни след доставката на I-ва партида възстановени части,на терит.на Лок.депо София,р-н Подуяне. 2.3.Място на извършване на услугата–на терит.на Изпълнителя 2.4.Място на предаване и приемане на възстановените части -Лок.депо София,р-н Подуяне,гр.София,ул."Майчина слава”№2 2.5.Условия и срок на плащане- в лева,по банков път,в срок до 30 дни след приемането на всяка партида възст.части,след представяне на ориг.фактура,двустр.подписан приемателно-предав.протокол за прием.на рез.части от възстановяване,в оригинал,сертификат за качество за достав.в партидата части на кард.предавка/ с оригинален подпис и печат на изпълнителя/,с изписване на данните от маркировката на всяка от тях и протоколи от извършен безразрушит.ултразв.контрол с отразени парам.и резултати от измерването за всеки един карданен вал,с изписване на данни от маркировката му. 2.6.Гаранционен срок-не по-кратък от 12 месеца от влагане в експлоатация и 18 месеца отдатата на доставка 2.7.Доказателства за технич.възможности на участника за изпълнение на поръчката: 2.7.1.Списък на услугите,които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка,изпълнени през последните три години,считано от датата на подаване на офертите за участие,с посочване на стойностите,датите и получателите/оригинал/,заедно с доказателства за извършените услуги,поне едно от които е свързано с възстановяване на части за ел.локомотиви.Доказателствата да са представени под формата на удостоверения,издадени от получателя или от компетентен орган,или чрез посочване на публичен регистър,в който е публикувана информация за услугата. 2.7.2.Разработена чертежна документация от участника,с оригин.подпис и печат,съответстваща на изискванията на каталожните и чертежни номера,посочени в Специфик.–Пр.№1 към поканата 2.7.3.Образец на протокол за безразрушителен ултразвуков контрол с възможност за отразяване на параметри и резултати от измерването на всеки един карданен вал-копие,заверено от участника 2.7.4.Образец на сертификат за качество на възстановени части на карданната предавка,издаден от участника,изготвен с възможност за отразяване на данните от маркировката им-копие,заверено от участника 3.Срок на валидност на офертата-не по-кратък от 90дни след датата,определена за краен срок за приемане на офертите за участие 4.Предлагана цена,както и обща стойност,в съответствие с образ.на ценова оферта-Пр.№5 към поканата. 5.Други изисквания: 5.1.Когато офертата се подава от юридическо лице,същата следва да е подписана от законния представител на участника съгласно търговската му регистрация или упълномощен с нот.заверено пълномощно негов представител,както и оформена с печат на участника.Пълномощното се представя в оригинал или нот.заверено копие. 5.2 Виж в раздел"Допълнит.информация"

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

22/07/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнение към раздел III."Изисквания за изпълнение на поръчката" 5.2.Предвид на това,че критерий за оценка на офертите е "най-ниска цена",при предложени еднакви най-ниски цени в две или повече оферти изпълнителят се определя чрез жребий,от комисията,в присъствието на участниците. 5.3.Декларация по закона за икономическите и финансови отношения с дружествата,регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,свързаните с тях лица и техните действителни собственици-Прил.№7 Поканата и приложенията й са достъпни на Профила на купувача на "БДЖ-ПП" ЕООД- http://www.bdz.bg/bg/publichni-pokani/vuzstanoviavane-na-rezervni-chasti-ot-kardannata-predavka-na-lokomotivi-seriia-44-i-45-za-nujdite-na.html Всички документи трябва да бъдат заверени(когато са ксерокопия)с гриф “Вярно с оригинала”,подпис на лицето/ата, представляващи участника и мокър печат. 6.Срок и място за получаване на оферти: 6.1.Срок-22.07.2015 г. 6.2.Място-Офертата на участник,заедно с приложените към нея изискани документи,да се представи в запечатан непрозрачен плик с надпис:ДО "БДЖ- Пътнически превози" ЕООД,гр. София 1080,ул. Иван Вазов №3 Оферта за "Възстановяване на резервни части от карданната предавка на локомотиви серия 44 и 45 за нуждите на "БДЖ-Пътнически превози"ЕООД",точен адрес на подател,лице за контакт,факс,имейл,телефон за връзка 7.Дата,час и място за отваряне на офертите-Датата на провеждането на заседанието на комисията за отваряне и разглеждане на подадените оферти е 23.07.2015 г. от 10,00 часа в сградата на "БДЖ-ПП"ЕООД,на адрес:гр. София,ул. Иван Вазов №3.На заседанието могат да присъстват участници в обществената поръчка или техни упълномощени представители,както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата,в която се извършва отварянето. 8.Изисквания към участниците при сключване на договор: За сключване на договора определеният за изпълнител участник следва да представи: 8.1.Документи,издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1 от ЗОП - оригинал или нотариално заверено копие и декларация за липса на обстоятелства по чл.47,ал.5 от ЗОП-оригинал; 8.2.Гаранция за изпълнение на договора,представляваща 5% от общата стойност на договора без ДДС,учредена в полза на "БДЖ-Пътнически Превози" ЕООД.Гаранцията се представя в една от следните форми:безусловна и неотменяема банкова гаранция в оригинал или парична сума,внесена като депозит по банкова сметка на "БДЖ-ПП"ЕООД,със срок на валидност 30 дни след изтичане на срока на договора. Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице,всички документи,издадени от компетентни органи за липса на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1 от ЗОП и декларациите по чл.47,ал.5 от ЗОП да бъдат в официален превод на български език.В случай,че гаранцията за изпълнение е внесена в чуждестранна банка и в чужда валута е необходимо стойността да отговаря на левовата равностойност.Същата да бъде с официален превод на български език. Договорът с определения за Изпълнител участник ще бъде сключен при условията на приложения проекто договор- Прилож.№5 Приложения към публичната покана: Приложение №1-Спецификация за партидност,срокове и място на предаване от/за възстановяване резервни части на карданната предавка на елeктрически локомотиви серии 44 и 45,необходими за ремонтната дейност на "БДЖ-Пътнически превози"ЕООД за едногодишен период; Приложение№2-Технически изисквания за възстановяване на резерни части от карданната предавка на локомотиви серия 44 и 45; Приложение№3-Административни данни за участника; Приложение №4-Образец на техническо предложение; Приложение№5-Проект на договор; Приложение №6-Образец на ценова оферта; Приложение № 7-Образец на декларация по закона за икономическите и финансови отношения с дружества,регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

22/07/2015