Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, бул. Д-р Г. М. Димитров №52А, За: Силвия Самичкова, Р.България 1797, София, Тел.: 02 8761532, E-mail: labkktg@damtn.government.bg, Факс: 02 8761532

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.damtn.government.bg..

Адрес на профила на купувача: http://www.damtn.government.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=8&lang=bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на обществената поръчка е „Доставка на реагенти и консумативи за Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, Главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива” по обособени позиции както следва: Обособена позиция №1: Реагенти за моторни изпитвания на горива; Обособена позиция №2: Реагенти за хроматографски и спектрални анализи на горива; Обособена позиция №3: Реагенти за физико-химични анализи на горива; Обособена позиция №4: Консумативи за химични анализи на горива; Обособена позиция №5: Консумативи за физико-химични анализи на горива; Обособена позиция №6: Консумативи за подвижните лаборатории;

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

24000000

Описание:

Химически продукти


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно количествени сметки по отделните обособени позиции.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

33200 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.София, гр.Бургас, гр. Плевен

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изискванията за изпълнението на поръчката са дадени в приложението към поканата.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

21/07/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ДАМТН предоставя достъп по електронен път до Приложението към поканата, съдържащо пълното описание на предмета на поръчката и изисквания към изпълнението, условията за подаване на оферта и сключване на договор, както и обособените позиции. Тази информация може да бъде намерена на интернет адреса на възложителя: http://www.damtn.government.bg/, раздел "Профил на купувача" до изтичане на срока на валидност на настоящата покана. Отварянето на офертите ще се проведе по реда на чл. 68, ал.3 от ЗОП в сградата на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор на 22.07.2015 г. от 11:30 часа.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

21/07/2015