Версия за печат

BG-Варна

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

СБАГАЛ Проф. д-р Д.Стаматов - Варна ЕООД, бул.Цар Освободител №150, За: Вяра Димитрова, Р.България Варна, Варна, Тел.: 052 613800, E-mail: ag_varna@abv.bg, Факс: 052 613797

Място/места за контакт: Икономически директор

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://agvarna.com/.

Адрес на профила на купувача: http://op.agvarna.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20150710xEZa71483.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на готова храна за болни за нуждите на СБАГАЛ "Проф. д-р Д.Стаматов -Варна" ЕООД – Варна за 2014г.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

55523000

Описание:

Приготвяне и доставяне на храна за други предприятия и институции


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставка на готова храна за болни за нуждите на СБАГАЛ "Проф. д-р Д.Стаматов -Варна" ЕООД – Варна за 2014г.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

50000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Варна, бул."Цар Освободител"150

NUTS:

BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Предложената храна за пациентите да включва пълно дневно меню, състоящо се от закуска, обяд и вечеря. Специфичните диети, изискващи повече от три хранения на ден, да бъдат включени и калкулирани в дневното меню; 1.2. При приготвянето на храната, следва да се спазват изискванията за хигиена, качество и енергийна стойност на храната, както и разнообразие на видовете ястия съобразно нормите за болнично хранене.1.3. Храните за стационарно болните, да бъдат приготвени при спазване грамажа на порциите, вкусовите качества и технологичните изисквания за приготвяне на диетични храни и добър външен вид; 1.4. За приготвянето на ястията, трябва да се използват висококачествени продукти, несъдържащи вредни за здравето примеси и добавки; 1.5. Болничната храна да отговаря на изискванията за качество, според действащите в страната стандарти и нормативни документи; 1.6. Предлаганите за доставка храни, трябва да отговарят на изискванията на Диети с № 1 – 15, съгласно „Сборник рецепти за диетични ястия за заведенията за обществено хранене и лечебно-профилактичните заведения”, изд. 1984 г. на МЗ и Наредба №23/19.07.2005г. на Министъра на здравеопазването за физиологичните норми за хранене на населението; 1.7. Участниците следва да предложат варианти на седмични менюта, разработени на база диети от №1 до №15, съобразени с начина на хранене и изискванията за диетичен режим, съгласно „Сборник рецепти за диетични ястия за заведенията за обществено хранене и лечебно-профилактичните заведения”, изд. 1984 г. на МЗ с предвидено и необходимото количество хляб; 1.8. Към всяка диета следва да бъде предвидено и необходимото количество хляб.2. Изисквания за изпълнение и качество на доставките: 2.1. Храната да се доставя след получена от възложителя писмена заявка; 2.2. Изпълнителят трябва предварително да представя за съгласуване от страна на Възложителя до сряда на предходната седмица, меню за готова храна и закуски за всяка следваща седмица. В менюто да е описано количеството, съдържанието на белтъчини, мазнини, въглехидрати и калориим 2.3. Готовата храна, да се доставя с транспорт на участника, който следва да отговаря на хигиеннните изисквания за транспорт на хранителни продукти; същата да е в индивидуални съдове за еднократна употреба. 2.4. Едновременно с предаването на храната, Изпълнителят приема и използваната посуда, която следва да бъде измита и дезинфекцирана от него, при условие, че храната не е в индивидуални съдове за еднократна употреба.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1.Цена за един храноден за пациент. 2.Опит в болничното хранене. 3.Наличие на постоянно нает персонал по трудово првоотношение с изпълнителя на поръчката, в това число диетолог, инструктор по диетично хранене и готвачи ,пряко ангажирани с изпълнението на поръчката. 4.Наличие на собствени или наети поомещения, отговарящи на изискванията за подготовка на предлаганата храна, в максимална близост до района на Възложителя. 5.Предлагане на седмично меню по диети.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

17/07/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

На участниците е осигурен пълен достъп по електронен път на документите, които трябва да съдържа всяка оферта на адрес http://op.agvarna.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20150710xEZa71483. Изискуемите документи могат да бъдат получени и от "СБАГАЛ Проф. д-р Д.Стаматов - Варна" ЕООД бул."Цар Освободител" №150. Офертите се представят на посочения адрес в запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост плик, върху който се изписва наименованието на поръчката, като участника вписва името си , адрес за кореспонденция, по възможност факс и електронен адрес. Върху плика се отбелязва поредният номер, датата и часът на получаването. Офертите се подават в срока определен в настоящата покана -в деловдоството на Възложителя и следва да отговарят на образците , публикувани в профила на купувача и съгласно условията и изискванията на възложителя, дадени в указанията, публикувани на сайта на "СБАГАЛ Проф.д-р Д.Стаматов-Варна" ЕООД.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

17/07/2015