Версия за печат

BG-Карнобат

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Институт по земеделие, ул. Индустриална № 1, За: Станимира Атанасова, България 8400, Карнобат, Тел.: 0559 25847, E-mail: iz_karnobat@mail.bg, Факс: 0559 25847

Място/места за контакт: гр. Карнобат, ул. Индустриална № 1

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: iz-karnobat.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Дневна и нощна невъоръжена физическа охрана и осигуряване на пропускателен режим на обекти - стопански двор, кравеферма и овцеферма на Института по земеделие - Карнобат, включваща: 1. Осигуряване на пропускателен режим в района на стопанския двор на Института по земеделие; 2. Защита на собствеността на Института; 3. Охрана и постови дейности по опазване на целостта на охраняваните обекти; 4. Обход на прилежащите терени и сгради на Института.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79713000

Описание:

Охранителни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Предметът на поръчката включва осъществяване на невъоръжена физическа охрана на обекти, а именно: 1. Дневна и нощна физическа охрана на Крафеферма - 4 охранители; 2. Нощна физическа охрана на Стопански двор - пост "Портал Запад", 2 охранители; 3. Дневна и нощна физическа охрана Стопански двор - пост "Портал Изток", 4 охранители 4. Нощна физическа охрана на Овцеферма - 2 охранители.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Институт по земеделие, гр. Карнобат, ул. "Индустриална" № 1

NUTS:

BG341

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка може да участва всяко физическо или юридическо лице, както и техни обединения, което отговаря на изискванията на Възложителя. Лицата, кандидатстващи за изпълнение на поръчката "Дневна и нощна невъоръжена физическа охрана и осигуряване на пропускателен режим на обекти - стопански двор, кравеферма и овцеферма на Института по земеделие - Карнобат" следва да представят документи, с които да удостоверят съответствие с изискванията на Възложителя, както следва: 1. Административни сведения за участника /по образец/; 2. Копие от лиценз по Закона за частната охранителна дейност за извършване на охранителна дейност по чл. 5, ал. 1, т. 2 от ЗЧОД с териториален обхват най-малко територията на гр. Карнобат; 3. Списък на договорите за услуги, сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени от участника през последната една година. За всеки от договорите, посочени в списъка, участникът трябва да представи: възложител, стойност и срок на договора; 4. Списък на имената и професионалната квалификация на персонала, отговорен за изпълнението на поръчката; 5. Документи, удостоверяващи съответствието на персонала, ангажиран с изпълнението на поръчката, с изискванията на чл. 27 и 28 от ЗЧОД; 6. Списък на лицата, намиращи се в трудово правоотношение с участника към момента на подаване на офертата. Участникът следва да има наети по трудово правотношение минимум 10 лица на длъжност "охранител"; 7. Списък на техническите средства, които участникът ще използва за изпълнението на поръчката, в това число средства за връзка (радиостанции и/или мобилни телефони), преносими осветителни тела (фенери); 8. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, включващо план за осъществяване на охраната по обекти, придружен с обходен маршрут; 9. Ценово предложение /по образец/; 10. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 и чл. 47, ал. 5 /по образец/; 11. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП и липса на обстоятелството по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП /по образец/; 12. Информация за подизпълнителите, ако участникът предвижда такива, както и вида и дела на работите, които ще извършват.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

21/07/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

iz-karnobat.com Институт по земеделие, 8400 гр. Карнобат, ул. "Индустриална" № 1, 0895/610057 - Станимира Атанасова - специалист по обществени поръчки, 0896/843102 - инж. Веска Праматарова - управител на ПЕБ. Офертите се представят в Институт по земеделие – Карнобат, ул. “Индустриална” № 1, лично или чрез куриер, в запечатан, непрозрачен плик, с посочен предмет на обществената поръчка, адрес за кореспонденция и по възможност телефон, факс и електронен адрес на участника. Офертите ще бъдат отворени публично на 22. 07. 2015 г. от 11:00 часа в сградата на Институт по земеделие – Карнобат, при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

21/07/2015