Версия за печат

BG-Карнобат

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИНСТИТУТ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ, ул. Индустриална № 1, За: Станимира Атанасова, България 8400, Карнобат, Тел.: 0559 25847, E-mail: iz_karnobat@mail.bg, Факс: 0559 25847

Място/места за контакт: гр. Карнобат, ул. Индустриална № 1

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: http://iz-karnobat.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на горива за автомобилния парк на Институт по земеделие - Карнобат за срок от 12 месеца Видове горива: Бензин А-95, Дизелово гориво За доставката на горива за автомобилния парк кандидатите трябва да имат изградени бензиностанции на територията на гр. Карнобат и в цялата страна. Горивата да отговарят на националните и европейски стандарти, което се удостоверява със сертификат и анализно свидетелство от лицензирана лаборатория.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

09100000 (MA04) , 09132000 (MA04) , 09134200 (MA04)

Описание:

Горива (За автомобили )
Бензин (За автомобили )
Дизелово гориво (За автомобили )


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Бензин A-95 - 2 000 л. Дизелово гориво - 8 000 л. Посочените количества са ориентировъчни за период от 24 месеца. Възложителят не се задължава с тях, а ще зарежда горива спрямо конкретната необходимост до достигането на прогнозната стойност. Изпълнителят приема, че няма да има претенции, в случай че количествата не бъдат заявени изцяло.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

20000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Бензиностанции на изпълнителя в рамките на гр. Карнобат и/или на териоторията на страната.

NUTS:

BG341

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Участникът да има изградена и действаща бензиностаниция на територията на град Карнобат, както и на територията на цялата страна. 2. Участникът да осигури система за отчитане на потребените горива през календарният месец (карти за безналично плащане). 3. Плащането на потребените горива през месеца да се извършва до края на следващия календарен месец. 4. Цената на горивата да бъде формирана на база цената на горивата на бениностанциите на участника, валидни в деня на зареждане от колонката на литър гориво, като се отчисли % отстъпка, който участникът е предложил. 5. Горивата да отговарят на националните и европейски стандарти, което се удостоверява със сертификат и анализно свидетелство от лицензирана лаборатория. При подаване на офертата, участникът представя следните документи: 1. Копие от документа за регистрация или ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице; Когато не е представен ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър участниците - юридически лица или еднолични търговци, прилагат към своите оферти и удостоверения за актуално състояние. 2. Документи удостоверяващи собственост или друга форма на владеене на бензиностанция на територията на град Карнобат, но за не по малко от 1 година, считано от датата на подаване на офертата. 3. Документи удостоверяващи законността и правото на експлоатация на обекта по предназначението му. 4. Карта на обектите (бензиностанциите) на участника на територията на страната. 5. Описание на начина на отчитане на заредените месечни количества. 6. Ценова оферта /по образец/; 7. Техническсо предложение /по образец/; 8. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 и чл. 47, ал. 5 /по образец/; 9. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП и липса на обстоятелството по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП /по образец/; 10. Административни сведения] 11. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (тогава, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация). 12. Декларация за участието на подизпълнители, в случай че участникът предвижда участие на подизпълнители. 13. Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва като такъв.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

21/07/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

http://iz-karnobat.com/ гр. Карнобат, ул. "Индустриална" № 1 0559/25847, 0895/610057 - Станимира Атанасова,специалист обществени поръчки; 0896/843102 - инж. Веска Праматарова, управител на ПЕБ. Офертите се представят в Институт по земеделие – Карнобат, ул. “Индустриална” № 1, лично или чрез куриер, в запечатан, непрозрачен плик, с посочен предмет на обществената поръчка, адрес за кореспонденция и по възможност телефон, факс и електронен адрес на участника. Офертите ще бъдат отворени публично на 22. 07. 2015 г. от 10:00 часа в сградата на Институт по земеделие – Карнобат, при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

21/07/2015