BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

УМБАЛ Александровска ЕАД, ул. Свети Георги Софийски № 1, За: Гергана Дерменджиева, Република България 1431, София, Тел.: 02 9230628, E-mail: umbal.alexandrovska@gmail.com, Факс: 02 9230646

Място/места за контакт: Отдел Обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.alexandrovska.com.

Адрес на профила на купувача: http://op.alexandrovska.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20150707QTeK2343685.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“Превантивен ремонт на улици, алеи, тротоари и частично възстановяване на хоризонталната маркировка за УМБАЛ „Александровска” ЕАД”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45233142

Описание:

Работи по ремонт на пътища


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно предмета на поръчката - Приложение №1 от документацията за участие и приложено КСС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София 1431, ул. "Свети Георги Софийски" № 1

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от ЗТР, когато участникът е ЮЛ или ЕТ; копие от документа за самоличност, когато участникът е ФЛ; 1.1 при участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. 2. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП от участника за предвидени подизпълнители /ако предвижда такива/, видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнителите и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка /оригинал, по приложен образец/. 3. Декларация за съгласие за участие на подизпълнителя, ако участникът предвижда такъв /оригинал, по приложен образец/. 4. Декларация за обстоятелството по чл. 47, ал. 1, т.1 от ЗОП (оригинал, по приложен образец). При сключване на договор, избрания за изпълнител следва да представи доказателство за липсата на обстоятелството по чл. 47, ал. 1, т.1 от ЗОП / валидно свидетелство за съдимост/ и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. 5. Декларация за срока на валидност на офертата, който не може да е по-кратък от 90 /деветдесет/ календарни дни, считано от датата, обявена като краен срок за получаване на офертите /оригинал, по приложен образец/. 6. Декларация за приемане условията на проекта на договора /оригинал, по приложен образец/. 7. Удостоверение за вписване в ЦПР на строителя за строежи, попадащи в обхвата на ІV-та категория съгласно ЗУТ или еквивалент на тази регистрация за чуждестранните участници, а ако е чуждестранно физическо или юридическо лице, същото да е вписано в съответен регистър на държавата, в която е установен за изпълнение на аналогични видове строителни работи. 8. Удостоверение за внедрена система за управление на качеството - ISO 9001:2008 или еквивалентен – заверено копие.9. Удостоверение за въведена система за опазване на околната среда ISO 14001:2004 с обхват на дейностите по предмета на поръчката или еквивалентен. 10. Удостоверение за въведена Система за за управление на здравето и безопасноста при работа: OHSAS 18001:2007 или еквивалентен.11. Удостоверение за внедрена система за управление на отпадъците - ISO 14001:2005 или еквивалентен – заверено копие. 12. Списък /оригинал, по приложен образец/ за СРР изпълнени през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата за участие в настоящата публична покана, считано от датата на подаване на офертата, придружени с доказателства за изпълнените СРР под формата на удостоверения за добро изпълнение, издадени от възложителите на строителството или от компетентни органи, или чрез посочване на публични регистри, в които е публикувана информацията. Удостоверенията да се представят в оригинал или копие и да са подписани от представляващия купувача съгласно съдебната или друга регистрация. Участникът следва да е изпълнил минимум едно СРР. 13. Списък – декларация за броя на персонала, зает с изпълнение на поръчката. Участникът трябва да разполага с минимален екип от технически експерти за изпълнение на поръчката (ключов персонал), съгласно изискванията, посочени в документацията за участие. 14. Списък – декларация за оборудването, с което участникът разполага за изпълнение на поръчката. Участникът трябва да разполага със следното минимално техническо оборудване, съгласно изискванията, посочени в документацията за участие. 15. Сертификати за въведени стандарти за качество на следните материалите, които ще бъдат вложени при изпълнение на поръчката: •Тип битумна смес: АС 12,5 изн. А 50/70: БДС ЕN 13108-1.2006, БДС ЕN 13108-1 NA:2009 •Тип битумна смес: АС 16 биндер 50/70: БДС ЕN 13108-1.2006, БДС ЕN 13108-1 NA:2009. Продължава в Раздел Допълнителна информация

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1.Техническо предложение – П1 с тежест 50 % 2. Предложена цена – П2 с тежест 50 % Указанията за определяне на оценката по всеки показател и метода на формиране са подробно описани в Методика за оценка на офертите - Приложение №2 от документацията за участие.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

16/07/2015 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

16. Пълномощно, издадено на лицето, което представлява участника в процедурата (когато е приложимо) - прилага се нотариално заверено пълномощно, издадено на лицето, което представлява участника в процедурата, ако е различно от лицето, което представлява участника по закон. 17. Техническо предложение - изготвя се по Приложение № 4 от настоящата документация и се представя в оригинал. 18. Ценово предложение - изготвя се по Приложение № 5 от настоящата документация и се представя в оригинал. Публичната покана и документацията за участие са публикувани на официалния сайт на възложителя www.alexandrovska.com. Не се допускат до разглеждане оферти, които не отговарят на изискванията на чл.101в от ЗОП или на някое от условията на възложителя. Офертите ще бъдат отворени по реда на чл. 68, ал.3 от ЗОП на 17.07.2015 г. от 13.00 в Заседателната зала на УМБАЛ "Александровска" ЕАД

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

16/07/2015