Версия за печат

BG-Кюстендил

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

МБАЛ д-р Никола Василиев АД, пл. 17-ти Януари № 1, За: Бойко Георгиев - гл. счетоводител; отг. ЗОП, Република България 2500, Кюстендил, Тел.: 078 550261, E-mail: mbal_kn@abv.bg, Факс: 078 550231

Място/места за контакт: счетоводство - Бойко Георгиев

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mbalkn.com.

Адрес на профила на купувача: www.mbalkn.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Периодична покупка на горива - бензин А95, дизелово гориво, газ пропан-бутан и метан за МПС,собственост на болницата по обособени позиции съгласно Приложение № 1 към документацията, за нуждите на МБАЛ "д-р Н. Василиев" АД, намиращи се в профила на купувача

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

09100000, 09132100, 09134200, 09123000, 09122000

Описание:

Горива
Безоловен бензин
Дизелово гориво
Природен газ
Пропан и бутан


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно обособени позиции в Приложение № 1 към документацията намираща се в профила на купувача

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

33045 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Бензиностанциите на участника на територията на страната с режим на работа - 24 часа в денонощието

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участникът да има разгърната мрежа от търговски обекти за доставка на бензин А95, дизелово гориво и газ пропан-бутан, които са 24-часово работно време, 7 дни в седмицата, като във всеки областен център разполага поне с един такъв търговски обект. За доставка на метан да има поне един търговски обект в рамките на гр.Кюстендил. Във всички търговски обекти на участника да са изградени посттерминали за безналично картово разплащане чрез електронни карти.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

22/07/2015 14:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Разглеждането и оценяването на получените предложеняе ще се извърши на 23.07.2015 г от 08.30 часа в заседателната зала към кабинета на изпълнителния директор. Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите - Участниците в процедурата, или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел;

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

22/07/2015