BG-Кюстендил

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

МБАЛ Д-р Никола Василиев АД, пл. 17-ти януари №1, За: Бойко Георгиев - гл.счетоводител - отг.ЗОП, Република България 2500, Кюстендил, Тел.: 078 550253; 0878 470893, E-mail: mbal_kn@abv.bg, Факс: 078 550231

Място/места за контакт: Счетоводство

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.mbalkn.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.mbalkn.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Охраната на дружеството е денонощна, въоръжена, осъществява охраната и пропускателния режим. Осъществява се чрез физическа охрана и технически средства.Охраната чрез технически средства се изразява в инсталирана сигнална-известителна система за охрана чрез обемни датчици и контакти, които да сигнализират за нарушения в пет обекта /помещения/, определени от Възложителя, и денонощно видео наблюдение и запис на DVR на определени места в района на болницата чрез вътрешни и външни камери, осигуряващи постоянно наблюдение. Обект на охрана и осигуряване пропускателния режим са терена и построените в него сгради и съоръжения, ползвани от дружеството, и паркингите и гаражите на територията на Възложителя, в т.ч. и тези, на които паркират МПС управлявани от негови служители. Охраната се осъществява чрез обходни действия в района на дружеството, около и в сградите, от 8 броя охранители за базите на дружеството. Охранителите следва да работят на постоянен основен трудов договор при Изпълнителя, да са въоръжени с огнестрелно или газово оръжие и да притежават необходимите за носенето му разрешителни.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79713000, 79711000

Описание:

Охранителни услуги
Услуги чрез сигнално-охранителни системи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Охраната се осъществява от 8 броя охранители за базите на дружеството, като възложителя си запазва правото да намали или увеличи броя на охранителите като уведоми Изпълнителя с едномесечно предизвестие. Охранителите следва да работят на постоянен основен трудов договор при Изпълнителя.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

40570 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Базата на Възложителя в гр.Кюстендил

NUTS:

BG415

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изпълнителят следва да притежава лиценз за честота на територията на гр.Кюстендил – за радиовръзка и СОТ и е длъжен да представи валиден сертификат по системата за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент. Всяка оферта трябва да съдържа минимум: Ценова оферта – по образец; Удостоверение за актуално състояние; Срок на валидност на офертата; Писмени доказателства, удостоверяващи изпълнението на изискванията към кандидатите и техническите възможности за изпълнение на поръчката.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

22/07/2015 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Разглеждането и оценяването на получените предложеня ще се извърши на 23.07.2015 г от 08.00 часа в заседателната зала към кабинета на изпълнителния директор. Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите - Участниците в процедурата, или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел; При сключване на договор определеният изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган за: удостоверяване липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1; т.1 декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5; както и гаранция за изпълнение в размер на 2% от стойността на договора.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

22/07/2015