Версия за печат

BG-Брацигово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Брацигово, ул.Атанас Кабов № 6 А, За: Цонка Иванова Кушлева, Република България 4579, Брацигово, Тел.: 03552 2065, E-mail: op@bratsigovo.bg, Факс: 03552 2101

Място/места за контакт: община Брацигово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bratsigovo.bg.

Адрес на профила на купувача: Получаването, разглеждането и оценката на офертите се извършва по реда, определен с вътрешните правила на възложителя, от назначена от него комисия..


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“Доставка на биогориво за автоматизирано изгаряне в котелни инсталации модел „Екотерм Макс 3” и „Екотерм 120” за нуждите на общинска администрация гр. Брацигово за отоплителен сезон 2015/2016 г.” Биогоривото за доставка представлява биомаса за автоматизирано изгаряне в пиролизни котли, модел „Екотерм Макс 3 и „Екотерм 120” със следните технически параметри : -calorific (калоричност) -16 MJ/kg; - ash content (пепел на суха маса) - 1,4-1.6%; - water content (влажност) - до 12 %; - bulk density (обемна плътност) -620 - опаковка - 15 kg до 20 kg

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

09110000

Описание:

Твърди горива


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Количеството биогориво необходимо за отоплителния сезон 2015/2016 година за посочените звена към общинска администрация е 185 тона в.т.число за: •Общинска администрация гр. Брацигово,ул. „Атанас Кабов” № 6 А- 45 тона; • Комплекс социални услуги гр.Брацигово, ул. „Трети март” № 57 – 130 тона; •Дневен център за възрастни хора с увреждания гр.Брацигово- ул.”Трети март” № 32 – 10 тона;

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

46250 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Брацигово

NUTS:

BG423

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

До участие в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана се допускат участници, за които не са налице следните обстоятелства: a)Осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за: Престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253-260 от Наказателния кодекс; Подкуп по чл. 301-307 от Наказателния кодекс; Участие в организирана престъпна група по чл.321 и 321а от Наказателния кодекс; Престъпление против собствеността по чл. 194-217 от Наказателния кодекс Престъпление против стопанството по чл. 219-252 от Наказателния кодекс; а)При които лицата по чл.47 ал. 4 от ЗОП са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация; б)Които са сключили договор с лице по чл.21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 2. Минимални изисквания към участниците за технически възможности: 2.1. Участникът следва да е изпълнил през последните три години, считано от датата на подаване на офертата минимум 1/една / доставка, еднаква или сходна с предмета на обществената поръчка. Под „еднаква/сходна” доставка следва да се разбира,доставка включва биогориво представляващо биомаса предназначена за автоматизирано изгаряне в пиролизни котелни инсталации модел „Екотерм Макс 3” и „Екотерм 120”. Услугите следва да са предоставени в посочения период и тяхното изпълнение да е приключило успешно, за което се представят следните доказателства: Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, както и доказателство за извършената услуга /по образец 9/ Удостоверения за добро изпълнение,издадено от получателя или от компетентен орган,или чрез посочване на публичен регистър в който е публикувана информация за доставката. В случай, че участникът в процедурата е обединение на физически и/или юридически лица, изискването се прилага за обединението като цяло. Биогоривото за доставка представлява биомаса за автоматизирано изгаряне в пиролизни котли, модел „Екотерм Макс 3 и „Екотерм 120” със следните технически параметри : -calorific (калоричност) -16 MJ/kg; - ash content (пепел на суха маса) - 1,4-1.6%; - water content (влажност) - до 12 %; - bulk density (обемна плътност) -620 - опаковка - 15 kg до 20 kg

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

20/07/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Получаването, разглеждането и оценката на офертите се извършва по реда, определен с вътрешните правила на възложителя, от назначена от него комисия. Отварянето на офертите е публично и ще се извърши на 21.07.2015 г. от 10,30 часа в сградата на Младежки дом, гр.Брацигово,ул.Христо Смирненски № 1. Цялата документация на обществената поръчка е достъпна в електонен вариант на адрес www.bratsigovo.bg/op.php

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

20/07/2015