Версия за печат

BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Басейнова дирекция Източнобеломорски район, ул. Янко Сакъзов №35, За: Радослава Петрова, Лиляна Барганова, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 604722; 032 604741, E-mail: bd_plovdiv@abv.bg, Факс: 032 604721

Място/места за контакт: гр. Пловдив, ул. Янко Сакъзов № 35

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://earbd.org/.

Адрес на профила на купувача: http://earbd.org/indexdetails.php?menu_id=420&elem_id=870.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на обществената поръчка е изработване и доставка на информационни, рекламни и канцеларски материали с цел осигуряване публичност по проект „Провеждане на програма за проучвателен мониторинг за оценка на натиска и въздействието на рибовъдството върху повърхностните водни тела и актуализация на програмата от мерки в Плана за управление на речните басейни в Източнобеломорския район”, FISHFARMING, съгласно Договор № Д-34-18/27.04.2015г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, финансиран по програма BG02 „Интегрирано управление на морските и вътрешните води“, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009г. – 2014г., включително разработване на дизайнерски решения, всички необходими дейности за предпечатна подготовка и последващо изготвяне.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

22100000, 79822000, 30192000, 30234600

Описание:

Печатни книги, брошури и диплянки
Услуги по предпечатна подготовка
Принадлежности за офиса
Флашпамети


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обхватът на поръчката е съгласно Техническата спецификация, като включва изработване и доставка на информационни, рекламни и канцеларски материали включително разработване на дизайнерски решения, всички необходими дейности за предпечатна подготовка и последващо изготвяне, а именно: папка А4 с надпис и вътрешен джоб с прорез за визитка бр. 480 блокнот с надпис (кубче-бележник) А4 бр. 480 химикал с надпис бр. 480 USB памет 8GВ с надпис бр. 120 Чанта за документи - с надпис бр. 480 Брошура – предпечатна подготовка и печат на една тематична брошура, в тираж 500 бр. по уточнена мостра, със съдържание на 2 /два/ езика - на български и английски език, с осигурен от Възложителя превод бр. 500бр. Листовки - предпечатна подготовка и печат на 2 тематични листовки, в тираж по 1000 бр. всяка, по уточнена мостра, със съдържание на 2 /два/ езика - на български и английски език, с осигурен от Възложителя превод бр. 2x1000бр. Цел на поръчката - да се осигури информиране и публичност на дейностите по Проекта FISHFARMING и визуализация на финансовата помощ по Програми BG02 и BG03 по ФМ на ЕИП (2009-2014).

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

9000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Рапублика България, гр. Пловдив, ул. Янко Сакъзов № 35

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Технически изисквания за материалите:Папка А4 с надпис и вътрешен джоб с прорез за визитка:- цветност 4+0; едностранен матов ламинат; - материал - едностранно хромов картон 240 гр/м2; - размер 310 х 220 х 5; Блокнот с надпис (кубче-бележник) А4:- тяло - 30 листа с редове, А4; - материал - 80 гр/кв.м, офсетова хартия;- цветност 4+0; - слепени с графичен елемент в горната част;- гръб картон 210 гр/м2; Химикал с надпис:- двуцветен надпис, сито печат; - корпус – метален или пластмасов, едноцветен; с клипс;- прибиращ се писец; безшумен механизъм;- сменяем пълнител с дебел връх;- син цвят на мастилото;- дебелина на писеца – връх медиум 0,7 мм;- достатъчно място по корпуса за рекламен надпис; USB памет 8GВ с надпис- двуцветен надпис, сито печат; - високоскоростна USB флашпамет – скорост на запис 9 Mb/s, скорост на четене – 18 Mb/s;- едноцветна с достатъчно място по корпуса за рекламен надпис;- защитен USB конектор;- съвместимост с Windows 7 и по-високи версии; Чанта за документи с надпис- размер 370х290х45 мм;- няколко отделения;- вътрешна облицовка;- материал – 600D полиестер;- външен цип на джоб;- дръжка;- цветът се съобразява с цветовете на логото на финансиращата програма, след съгласуване с Възложителя; Брошури- печат на една тематична брошура, в тираж по 500 бр., по уточнена мостра, на 2 (два) езика, като преводът се предоставя от Възложителя;- размер А5, 18 стр.;- цветност 4+4;- материал – 130 гр/м2, двустранно хромова хартия; Листовка - печат на две тематични листовки, в тираж по 1000 бр., всяка от тях, по уточнена мостра, на 2 (два) езика, като преводът се предоставя от Възложителя;- размер А5, 4 стр.;- цветност 4+4;- материал – 130 гр/м2, двустранно хромова хартия. ЗАБЕЛЕЖКА: Дизайнът, видът и съдържанието на всеки един от посочените материали трябва да бъдат предложени от Изпълнителя и одобрени от Възложителя преди изработването им. Всички материали, които се изготвят във връзка с изпълнението на обществената поръчка, следва да отговарят на изискванията за публичност и визуализация на финансовата помощ по Програми BG02 и BG03 по ФМ на ЕИП (2009-2014). Участникът трябва да има необходимия опит и квалифицирани експерти – дизайнери, специалисти за работа с графични образи, опит в сферата на проектиране, художествено оформление, дизайн, предпечат и печат на рекламни и информационни материали. Срок и етапи за изпълнение на поръчката:Първи етап – срок до 15 /петнадесет/ дни след сключване на договора и след избор и съгласуване на мостри и дизайн от страна на Възложителя, който включва изработването и доставката на: папка А4 с надпис – 480 бр; блокнот с надпис (кубче-бележник) А4 – 480 бр; химикал с надпис – 480 бр; USB памет 8 GB с надпис – 120 бр; Чанта за документи с надпис – 480 бр.; Листовка първа тематична- 1000 бр. Втори етап – срок до 15/петнадесет/ дни след подаване на писмена заявка на Възложителя до Изпълнителя и след избор и съгласуване на дизайн от страна на Възложителя, в периода м. август 2015г. – м. февруари 2016г., който включва изработването и доставката на: Брошура – изработват се по заявка на Възложителя, в зависимост от конкретните резултати по Проекта, в хода на изпълнението на дейностите - 500 бр; Листовки - втора тематична – изработват се по заявка на Възложителя, в зависимост от информацията и резултати по Проекта, в хода на изпълнението на дейностите - 1000 бр. Крайният срок за изпълнение на обществената поръчка е до 27.02.2016г. Общите и специфичните изисквания за изпълнението са подробно описани в техническата спецификация, неразделна част от настоящата публична покана.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

16/07/2015 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Други условия и допълнителна информация: Посочената прогнозна стойност за изпълнение на обществената поръчка в публичната покана е максимално допустима и участник, който е изготвил оферта, с ценово предложение, което надвишава прогнозната стойност, се отстранява от участие. Отварянето на офертите е публично, като заседанието ще се проведе на 17.07.2015г. от 14:00ч., в сградата на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”, адрес: гр. Пловдив, ул. „Янко Сакъзов” № 35. Съгласно чл. 68, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и средствата за масово осведомяване и на други лица, при спазване на установения режим за достъп до сградата на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” в гр.Пловдив. От датата на публикуването на публичната покана в портала на АОП се предоставя пълен достъп по електронен път до публичната покана, ведно с документите, неразделна част от нея в „Профил на купувача” на интернет страницата на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” - http://earbd.org/indexdetails.php?menu_id=420&elem_id=870. Офертата по образец, подписана от представляващия участника или упълномощено от него лице, подадена лично, по поща или с куриер, се представя до изтичане на крайния срок, посочен в публичната покана, в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”, деловодство, в запечатан, непрозрачен плик. Към офертата се прилага и пълномощно, когато офертата не е подписана от представляващия участника. Върху плика с офертата се отбелязва обществената поръчка, наименованието на участника, адрес за кореспонданция, телефон, факс /при наличие/ и електронен адрес. На плика се вписва текст: "Да не се отваря преди разглеждане от страна на комисия за оценка и класиране!". При изготвяне на офертата, участникът следва да се придържа към условията и изискванията, съдържащи се в публичната покана за участие и приложенията към нея.Офертата се изготвя по образеца, който трябва да съдържа цялата изискана информация. Невъзможността на участника да представи цялата изискана ифрормация или представи оферта, която не отговаря на условията на Възложителя, води до отстраняване на участника. Оферти, постъпили след изтичане на крайния срок и/или в скъсан и/или незапечатан непрозрачен плик не се разглеждат, респ. не се приемат за участие и се връщат на подателя.Всички документи, които не са оригинали, се заверяват от участника на всяка страница с печат, подпис и гриф „Вярно с оригинала!”.В приложение 1 към Техническата спецификация са посочени логата, знаците, интернет страниците и задължителните текстове, цитирани в съдържанието на този документ. Неразделна част към настоящата публична покана в профила на купувача на Басейнова диреклция „Източнобеломорски район” са: Информация за участника, ведно със списък надокументите, приложени към офертата по образец- Приложение № 1; Ценово предложение - Приложение № 2; Техническо предложение и описание на съответствието с техническите изисквания към техническата спецификация - Приложение № 3; Кратко представяне на участника - Приложение № 4; Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - Приложение № 5; Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП - Приложение № 6; Декларация от подизпълнителя - Приложение № 7; Декларация по чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП - Приложение № 8; Декларация за неразгласяване на обсотятелства – Приложение № 9; Декларация за приемане условията на проекта на договор – Приложение № 10; Декларация за за автономност на офертата – Приложение № 11; Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици – Приложение № 12; Проект на договор - Приложение № 13.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

16/07/2015