Версия за печат

BG-Габрово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Габрово, пл. Възраждане 3, За: инж. Р. Илиева; Н. Димитров, Република България 5300, Габрово, Тел.: 066 818335; 066 818382, E-mail: n.dimitrov@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Място/места за контакт: Община Габрово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.gabrovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.gabrovo.bg/179-.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на настоящата поръчка е изпълнение на 1-ви етап от обект „Благоустрояване и изграждане на урнови стени в централен гробищен парк“, в обхват съгласно технически проект и приложена Количествена сметка - Приложение № 1. Етапът включва изграждането на паркинга с подпорните стени, едностранни урнови стени – 2 бр. (до паркинга) и една двустранна урнова стена, ВиК мрежа, ВП съгласно етапа. За обекта има издадено строително разрешение по етапи, N: 61/02.06.2015 г.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000, 45262620, 45223300

Описание:

Строителни и монтажни работи
Подпорни стени
Строителни и монтажни работи по изграждане на паркинг


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Максимална стойност на поръчката: до 92 000.00 лв. (деветдесет и две хиляди лева) без ДДС или 110 400 лв. (сто и десет хиляди и четиристотин лева) с ДДС. Финансирането се осъществява от бюджета на Община Габрово. Забележка: Обектът е записан като преходен в общинския бюджет – 2015/2016 г., с годишна задача за СМР 46 000 лв. с ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

92000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Габрово

NUTS:

BG322

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Представената оферта трябва да съдържа: 1. Представяне на участника: 1.1. Попълнен Образец № 1, съдържащ данни за лицето, което прави предложението - посочва се единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; 1.2. Доказателства за упражняване на професионална дейност по чл.49, ал.1 от ЗОП - заверено от участника копие на удостоверение, издадено от компетентни органи съгласно националното законодателство на страната, където е регистриран участника, доказващо регистрацията му в професионалните или търговски регистри на страната с предмет строителство, съответстващ на предмета на обществената поръчка и съответните категории на обектите, включени в нея - ПЪРВА и ВТОРА група - строежи, съгласно Правилник за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя и минимум IV-та категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 5 от ЗУТ или еквивалентни за чуждестранни участници ИЛИ декларация или удостоверение за наличие на такава регистрация от компетентните органи, съгласно националния му закон, когато наличието на регистрация е определено със закон като условие за осъществяване на предмета на поръчката. Пояснение: В случай, че участникът е обединение, документите се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор. 2. Техническо предложение – по Образец № 2, с приложенията към него, посочени в образеца; 3. Ценова оферта – по Образец № 3; 4. Попълнена ориентировъчна количествена сметка на хартиен и електронен носител - Приложение № 1; 5. Декларация за приемане условията на проекта на договор - по Образец № 4. 6. Декларация за оглед на обекта - по Образец № 5. 7. Декларация, съдържаща посочване на видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващия на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители (по Образец №6) – в приложимите случаи. 8. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (по Образец №6.1) - в приложимите случаи. Срокът за изпълнение на поръчката се посочва в Техническото предложение (не по-малко от 120 кал. дни), считано от датата на подписване на Протокол обр. 2 до подписване на Констативен акт за изпълнените СМР за етапа. Гаранцията за добро изпълнение при сключване на договора е 5% от стойността на договора без ДДС. СРОК ЗА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ - минимум 90 календарни дни. Срокът на валидност на офертата се определя от участника и не може да бъде по-малък от 90 календарни дни считано от крайната дата за подаване на офертите.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

21/07/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата се представя в деловодството на Община Габрово в срок до 16.30 часа на 21.07. 2015 г. в запечатан непрозрачен плик. Офертите ще се отварят в 10:00 часа на 22.07.2015г. в сградата на Община Габрово – пл. Възраждане №3. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата. Пликът с офертата следва да съдържа следния надпис: ОФЕРТА Община Габрово гр. Габрово 5300; пл. ”Възраждане ” № 3 за: „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА УРНОВА СТЕНА В ЦЕНТРАЛЕН ГРОБИЩЕН ПАРК ГР. ГАБРОВО“-етап 1 ........................................................................................................................... /име на участника/ ............................................................................................................................................... /адрес за кореспонденция/ ....................................................................................................................................................... /лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес/ Приложения към поканата: Образец № 1 – Представяне на участника; Образец № 2 - Техническо предложение; Образец № 3 - Ценова оферта; Приложение № 1 към ценовата оферта - Ориентировъчна количествено-стойностна сметка; Образец № 4 - Декларация за приемане условията на проекта на договор; Образец № 5 - Декларация за оглед на обектите; Образец № 6 – Декларация, съдържаща посочване на видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващия на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители; Образец № 6.1- Декларация за съгласие за участие като подизпълнител; Образец № 7 - Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП – за сведение; попълва се при сключване на договор; Образец № 8– Гаранция за добро изпълнение; Технически спецификации; Проект на договор.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

20/07/2015