Версия за печат

BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД, бул."Пещерско шосе" № 66, За: Тонка Димитрова, Република България, Пловдив, Тел.: 032 602930, E-mail: law_dimitrova@abv.bg, Факс: 032 644058

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.unihosp.com.

Адрес на профила на купувача: http://unihosp.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20150707SeLl2759128.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

"Доставка и монтаж на фабрично нов блок за топлообмен, съвместим с линеен ускорител Primus и въвеждане в експлоатация на апарата"

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

34913000

Описание:

Различни видове резервни части


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Един брой фабрично нов блок за топлообмен, с технически характеристики съгласно техническа спецификация на възложителя

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

41500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

УМБАЛ "Св.Георги" ЕАД, База 2, бул."Пещерско шосе" № 66

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.1. Идентификационни данни за лицето, което прави предложението с прилагане на ЕИК или на копие от регистрационен документ за създаване на юридическо лице ведно с удостоверение за актуално състояние от съответния публичен регистър в оригинал или ксерокопие, заверено от кандидата, като е положен неговия подпис, печат и гриф „Вярно с оригинала”; 1.2. Сертификат за ISO 9001:2008 за участника. 1.3. Декларация за CE маркировка на предлаганата резервна част; 1.4. ЕС сертификат за предлаганата резервна част; 1.5. Оторизационно писмо от производителя на резервната част, адресирано до Възложителя, за изпълнението на конкретната поръчка или декларация, че частта е производство на участника. 2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката съдържащо: 2.1. Срок за изпълнение на поръчката – доставка и монтаж на резервната част и въвеждане в експлоатация на апарата – до 10 работни дни след възлагателно писмо от Възложителя. 2.2. Гаранционен срок на монтираната резервна част - не по-малко от 6 месеца; 2.3. Техническа спецификация на предлаганата резервна част, от която се установява съвместимостта с линеен ускорител Primus и с Техническата спецификация на Възложителя, вкл. посочване на производителя, както и изрично изявление от участника, че се касае за фабрично нова резервна част. 2.4. Проспекти и каталози на предложената резервна част, от които се установява съответствието на предложеното изделие с Техническата спецификация на Възложителя. В случай че са на друг език, същите следва да бъдат придружени от легализиран превод на български език. 2.5. Срок на валидност на офертата – не по-малко от 30 дни от изтичането на срока за внасяне на оферти. 3. Ценово предложение: 3.1. Ценовото предложение следва да съдържа цената в български левове без и със ДДС за изпълнението на предмета на поръчката, в това число доставка и монтаж на резервната част и въвеждане в експлоатация на апарата, както и извършването на гаранционна поддръжка. 3.2. Предложената цена следва да бъде до 41 500 лв. без ДДС. 3.3. Начин на плащане: до 30 дни след доставката на резервната част и въвеждане в експлоатация на апарата. Плащането се извършва след представяне на фактура и подписана приемо-предавателна форма. Авансово плащане не се допуска. Всички документи от офертата, които не са на български език, следва да са придружени от легализиран превод на български език.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

16/07/2015 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Безплатен достъп до документацията за участие е предоставен на профила на купувача на Възложителя. Отварянето на офертите ще бъде публично на 17.07.2015г. от 08:00 часа в административната сграда на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД, град Пловдив, бул. "Пещерско шосе" № 66. Отварянето на офертите ще се извърши по реда на чл.68, ал.3 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

16/07/2015