Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Национална спортна академия „Васил Левски”, Студентски град, Ректорат - Национална спортна академия „Васил Левски”,ет.4, Стая №408, За: инж. Ивайло Филипов, Ръководител Отдел „Капитално строителство” на НСА“Васил Левски“, Република България 1700, София, Тел.: 0896 776608, E-mail: nsa.filipov@gmail.com

Място/места за контакт: Отдел Капитално строителство Ректорат ет.4, Стая №408

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.nsa.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.nsa.bg/bg/page,1677.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Публичната покана е за подновяване на съществуващо подово покритие от полиуретан на участък от 720м2 на първи и втори етаж на Ректората на НСА „В. Левски”, кв. Студентски град, гр. София чрез доставка на полиуретаново покритие в същия цвят и полагането му върху съществуващото Срокът за доставкатa и полагането на настилката е определен в Техническото предложение на Изпълнителя, (Приложение 2), неразделна част от договора. Срокът на договора по отношение гаранционното обслужване е до 30.09.2016 г.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

44112200, 45432100

Описание:

Подови покрития
Други работи по полагане на подови настилки


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Публичната покана е за подновяване на съществуващо подово покритие от полиуретан на участък от 720м2 на първи и втори етаж на Ректората на НСА „В. Левски”, кв. Студентски град, гр. София чрез доставка на полиуретаново покритие в същия цвят и полагането му върху съществуващото. Видовете материали, предмет на обществената поръчка, тяхното количество и техническите спецификации са дадени в приложената към документацията за участие Ценова оферта, публикувана на Профила на купувача на Възложителя Няма да се допуснат за разглеждане и няма да бъдат класирани предложени от участниците оферти, с посочена крайна обща цена над 24000 лева с включен ДДС

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

24000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Ректорат на Национална спортна академия „Васил Левски”, находящ се в гр.София: Студентски град

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Избраният изпълнител следва да представи: Документи по чл.101е, ал.2 от ЗОП и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. Вносна бележка за внесена гаранция за добро изпълнение на договора в размер – 1200 /хиляда и двеста/ лева или банкова гаранция за същата сума по образец и при условията на Документацията за участие. И други съгласно документация за участие публикувана на http://www.nsa.bg/bg/page,1677;

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

20/07/2015 10:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Участника следва да представи: 1. Декларация административни и банкови сведения по образец. 2. Протокол за извършен оглед. 3. Ценова оферта по образец. 4. Техническо предложение по образец 5. Проектодоговор в три екземпляра по образец. 6.Участниците следва да представят мостри за полиуретанова настилка (за целите на мострата цветът не е от значение), епоксидна смола и грунд, по които ще бъдат допуснати до оценяване и класиранe, от Ценовата оферта. Мострите да бъдат трайно обозначени с името на Участника. 7. Участниците следва да представят декларации за експлотационните показатели на влаганите материали; техническа карта (описание) на материалите; материалът да бъде сертифициран според EN 1504-2. Участниците следва в срок до 15:00 часа на 17.07.2015 г. да се запознаят предварително на място с обектите и задължително да представят Протокол от извършен оглед по образеца в Документацията за участие. В тази връзка следва да уговорят предварително /по телефон/ дата и час на посещение с посочените лица за контакт. Дата, час и място на отваряне на офертите: 10.30 часа на 20.07.0215 г. Заседателна зала на Ректората, ет.3, НСА « Васил Левски», Студентски град, гр. София

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

17/07/2015