BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс ЕАД, бул. Васил Левски № 54, За: Роман Райчев, Република България 1142, София, Тел.: 02 9885905, E-mail: sbrnk@rehabilitation.bg, Факс: 02 9876121

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://nkrehabilitation.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://nkrehabilitation.bg/profil-na-kupuvacha/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Извършване на строително-монтажни работи в стационарната база на "СБР-НК" ЕАД- филиал Банкя

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Конкретните строително-монтажни работи и количествата са посочени в Техническата спецификация.Стойността на поръчката, вкл. непредвидените 5% СМР не може да надхвърля прогнозната стойност.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

264000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Банкя, ул.Шейново № 8

NUTS:

BG412

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Участникът трябва да е вписан в ЦПРС за изпълнение на строежи първа група втора категория или еквивалентен регистър съгласно чл. 49 от ЗОП; 2. Участникът трябва да има внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентна с обват сходен с предмета на поръчката; 3. Участникът трябва да има внедрена система за управление на околната среда ISO 14001:2004 или еквивалентна с обхват сходен с предмета на поръчката; 4. Участниците (или обединението) трябва да са изпълнили през последните 5 (пет) години до датата на подаване на оферти минимум 1 (един) договор за реконструкция, основен или текущ ремонт на сгради с обществено предназначение с обем на извършените СМР не по-малък от 250 000 (двеста и петдесет хиляди) лева без ДДС. Под „сграда с обществено предназначение” се разбират сгради, изполвани от болнични заведения, училища, детски градни, хотели, административни органи и други подобни. Срок на валидност на офертите: 90 (деветдесет) календарни дни от крайната дата за получаване на офертите. Срок за изпълнение на поръчката: 50 (петдесет) календарни дни от сключването на договора. Цялата документация е налична в Профила на купувача на възложителя - http://nkrehabilitation.bg/profil-na-kupuvacha/. Източник на финансиране: собствени средства на възложителя. Място за получаване на офертите: гр. София, бул. Васил Левски № 54.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показателите за оценка на всяка оферта и техните относителни тежести са: 1. „Цена“ с относителна тежест 50; 2. „Мерки за осигуряване качеството на изпълнението“ с относителна тежест 40; 3. „Норми при непредвидени СМР” с относителна тежест 10. 1. Оценката по Показателя „Цена“ се определя, като се изчисли съотношението между най-ниската обща цена за изпълнение на поръчката, предложена от участник и общата цена за изпълнение на поръчката, предложена от участника, чиято оферта се оценява. 2. Оценката по Показателя „Мерки за осигуряване качество на изпълнението“ се определя при спазване на правила, подробно описани в Методика за определяне на комплексната оценка за оферта – приложение към тази публична покана. 3. Оценката по показател „Норми при непредвидени СМР” се определя, като се изчисли сборът на стойностите на нормите при непредвидени в Техническата спецификация видове строително-монтажни работи, а именно: часовата ставка при непредвидени СМР; нормата на допълнителните разходи за труд при непредвидени СМР; нормата на допълнителните разходи за транспорт и механизация при непредвидени СМР; нормата на доставно-складовите разходи за материали при непредвидени СМР и нормата на печалба при непредвидени СМР. Максималната възможна стойност на Комплексната оценка на оферта (КОО) е 100 точки. Изчислява се по следната формула: КОО = Пц + Пмоки + ПннСМР, където: Пц е оценката на офертата по Показателя „Цена“; Пмоки е оценката на офертата по Показателя „Мерки за осигуряване качество на изпълнението“. ПннСМР е оценката на офертата по Показателя „Норми при непредвидени СМР”; Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, комисията спазва разпоредбите на чл. 70 от ЗОП. Когато комисията установи, че ценовото предложение на участник съдържа единична цена на вид СМР, която е необичайно по-ниска от средната стойност на единичните цени на останалите участници за същия вид СМР, комисията може да изиска от него подробна писмена обосновка за начина на нейното образуване. Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от три работни дни от получаване на искането за това. Комисията може да приеме писмената обосновка на участника и да допусне офертата до оценяване и класиране, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани с: 1. оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка; 2. предложеното техническо решение; 3. наличието на изключително благоприятни условия за участника; 4. икономичност при изпълнение на обществената поръчка; 5. получаване на държавна помощ. Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, комисията не допуска офертата до оценяване и класиране. Класирането на офертите се извършва от комисията от длъжностни лица, определени от възложителя, в низходящ ред на получените Комплексни оценки, като на първо място се класира офертата с най-висока Комплексна оценка. В случай, че определените по тази методика комплексни оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие, че и цените са еднакви, комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител. Методиката за комплексна оценка е подробно разписана в приложението към настощята публична покана.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

15/07/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 2. Данни за лицето (по образец); 3. Удостоверение за наличие на регистрация в ЦПРС или еквивалентен регистър съгласно чл. 49 от ЗОП (оригинал или заверено от участника копие); 4. Декларация, че участникът има възможност да достави всички необходими материали за изпълнение на поръчката; 5. Декларация, че участникът ще организира за своя сметка всички необходими обезопасителни и охранителни мероприятия по време на изпълнение на поръчката; 6. Списък на собствено/наето оборудване и механизация, с които участникът разполага за извършване на необходимите дейности за изпълнение на поръчката; 7. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП (по образец); 8. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП (по образец); 9. Декларация за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители (по образец); 10. Декларация за приемане на условията в проекта на договора; 11. Сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват сходен с предмета на поръчката (оригинал или заверено от участника копие); 12. Сертификат за внедрена система за управление на околната среда ISO 14001:2004 или еквивалентен с обхват сходен с предмета на поръчката (оригинал или заверено от участника копие); 13. Декларация за спазване изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд 14. Декларация-списък на служителите, които участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка (по образец); 15. Списък на договорите с предмет, сходен с предмета на настоящата поръчка, изпълнени от участника през последните 5 (пет) календарни години 16. Пълномощно в полза на лицето, подписало офертата, в случай че офертата не е подписана от законен представител на участника; 17. Техническо предложение (по образец); 18. Ценово предложение заедно с приложение остойностена техническа спецификация (по образец) и на електронен носител във формат Microsoft Excel; При сключване на договор за обществена поръчка участникът, избран за изпълнител, е длъжен да представи гаранция за изпълнение в размер на 1% от стойността на договора. Гаранцията се представя във формата на паричен депозит по банкова сметка на възложителя или като банкова гаранция със срок на валидност най-малко до изтичане на гаранционния срок на строително-ремонтните работи. Участниците могат да извършат оглед на обекта всеки работен ден между 09:00 и 16:00 часа след предварителна заявка най-малко 24 часа преди часа на огледа. Лице за контакти за огледи: д-р Милка Паскалева., тел. 0884378087 Отварянето на офертите ще се проведе на 16.07.2015 г. от 16:00 часа, в гр. София, бул. Васил Левски № 54, ет. 3.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

15/07/2015