BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

УМБАЛ Свети Георги ЕАД, бул. Пещерско шосе №66, За: проф. д-р Карен Бриянов Джамбазов, д.м. ; г-н Тенчо Василев, Република България 4002, Пловдив, Тел.: 032 602930, E-mail: op@unihosp.com, Факс: 032 644058

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.unihosp.prozop.com.

Адрес на профила на купувача: http://unihosp.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20150706sgif2746218.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на 3 броя фабрично нови диализни апарати за нуждите на Отделение по Диализно лечение”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

33100000

Описание:

Медицинско оборудване


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:


ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ №66.

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

За да бъдат разгледани, оценени и евентуално – приети, офертите трябва да отговарят на следните изисквания и да имат най-малко следното съдържание: 1. Идентификационни данни за лицето, което прави предложението с прилагане на ЕИК или на копие от регистрационен документ за създаване на юридическо лице ведно с удостоверение за актуално състояние от съответния публичен регистър в оригинал или във формата на нотариално заверено фотокопие. 2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо: 2.1. Срок за изпълнение на предмета на поръчката - не по-голям от 20 (двадесет) календарни дни от получаване на възлагателно писмо, изпратено от Възложителя. 2.2. Срок за остраняване при възникнала повреда – 24 часа, а при необходимост от влагане на резервни части – 7 дни от датата на уведомяване за възникналата повреда; 2.3. Посочване на производител, марка и модел на предлаганата апаратура, придружени с инструкции за употреба на български език; 2.4. Техническа спецификация (описание) на апарата, съответстваща на описанието и обема, зададени от възложителя и технически паспорт на апарата.; 2.5. Минимум 12 месеца гаранционен срок за работа на апарата и наличие на права за оторизиран извънгаранционен сервиз на апарата до края на 2017 година. 2.6. Разрешително за търговия на едро с медицински изделия; 2.7. Сертификат за ISO 13485 за производителя на апаратурата; 2.8. Приложена Декларация за безусловно съгласие за сключване на договор за обществена поръчка при условията на следната договорна отговорност: 2.9. За неизпълнение на задълженията си по договора, неизправната страна ще дължи неустойка в размер на 0,2 % (нула цяло и два процента) на ден върху стойността на неизпълнението в договорените срокове задължение, но не повече от 10 % (десет процента) от стойността на неизпълнението, както и обезщетение за претърпените вреди в случаите, в които те надхвърлят договорената неустойка. 2.10.Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП. Декларацията се подписва от законния представител / законните представители/ на кандидата; 2.11. Декларация по чл. 56, ал. 1, т.6 от ЗОП 3. Ценово предложение, съдържащо: 3.1. Единична цена на апарата и крайна цена за изпълнение на поръчката, в лева, с ДДС, включваща доставка и инсталация на апаратите, обучение на персонала за работа с апаратурата. 3.2. Начин на плащане - въз основа на издадена фактура, до 60 дни отложено плащане - на 3 /три/ равни месечни вноски, платими след изтичане на месеца, в който е подписан договора за обществена поръчка. 3.3. Предлаганата цена на апаратите, предмет на поръчката не следва да надвишава сумата от 66 000,00 лв. без ДДС. 4. Разходите, свързани с правилното функциониране на апаратурата и техническата й изправност, като сервизна поддръжка, профилактика и ремонти са за сметка на участника, който е длъжен да ги осигурява за целия гаранционен срок. 5. Срок на валидност на офертата – не по малък от 30 календарни дни, считано от крайната дата за подаване на офертите.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

16/07/2015 14:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Неразделна част от настоящата покана са Приложение № 1 Техническа спецификация и Приложение № 2 Проект на договор. Адрес, на който трябва да бъдат изпратени офертите за участие: гр. Пловдив, бул. "Пещерско шосе" №66, деловодство на УМБАЛ "Св. Георги" ЕАД Безплатен достъп до процедурата е осигурен на следния интернет адрес /профил на купувача/: http://www.unihosp.prozop.com дата на отваряне на постъпилите оферти 17.07.2015г. от 08:00ч.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

15/07/2015