Версия за печат

BG-Мадан

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

СОУ Отец Паисий, ул. Паисий Хилендарски № 11, За: Методи Гатешки, България 4900, Мадан, Тел.: 030 822047, E-mail: s_madan@abv.bg, Факс: 030 822033

Място/места за контакт: СОУ Отец Паисий, Канцеларията на помощник директора по АСД

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.soumadan.org.

Адрес на профила на купувача: www.soumadan.org.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

СОУ “Отец Паисий”- гр. Мадан, наричано „Възложител”, организира процедура за възлагане на обществена поръчка, по реда на Глава осма “а” от Закона за обществените поръчки, чрез публична покана, с предмет на поръчката: „Осигуряване на храна за ученици от СОУ “Отец Паисий”- гр. Мадан за срок от 15.09.2015 година до 30.05.2016 година и от 15.09.2016 година до 30.05.2017 година по обособени позиции”.Доставките, обект на настоящата поръчка, са разпределени в следните две самостоятелни обособени позиции, като участниците могат да подават оферта само за целия обем на поръчката: Обособена позиция № 1: „Приготвяне и доставка на закуски на учениците от І-ІV клас”: Прогнозен брой ученици – 210 Индикативен общ брой на учебните дни за периода 15.09.2015 година до 30.05.2016 година, през които учебни дни ще се извършват доставките – 160.Индикативен общ брой на учебните дни за периода 15.09.2016 година до 30.05.2017 година, през които учебни дни ще се извършват доставките – 160;Единичната цена за дневна доставка на закуска, мляко, плодове или зеленчуци за ученик по Обособена позиция № 1 е в размер до 0.42 лева /словом четиридесет и две стотинки/ без ДДС. Обособена позиция № 2: „Приготвяне и доставка на топъл обяд за учениците от І-VІІІ клас, обхванати от целодневната организация на учебния процес”: Прогнозен брой ученици – 225;Индикативен общ брой на учебните дни за периода 15.09.2015 година до 30.05.2016 година, през които учебни дни ще се извършват доставките – 160;Индикативен общ брой на учебните дни за периода 15.09.2016 година до 30.05.2017 година, през които учебни дни ще се извършват доставките – 160 Максималната прогнозна стойност на поевтиняването за сметка на учебното заведение на 1 брой обяд е 0,50 лв. /словом: петдесет стотинки/ с ДДС. Поевтиняването е разликата между стойността на обяда и цената, която заплащат учениците. Учебното заведение ще финансира поевтиняването на обедното хранене с 0,50 (петдесет стотинки) с ДДС.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

55524000

Описание:

Приготвяне и доставяне на храна за ученически столове и бюфети


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Количествата са ориентировъчни на база брой ученици в съответния ден през целия периода на доставките. Точното количество, вид и асортимент се конкретизира съобразно ежедневните потребности на възложителя, вследствие на навременно подадени заявки от упълномощено от него лице. Без да му бъде налагана неустойка или носене на друг вид отговорност, възложителят има право да иска от изпълнителя увеличаване или намаляване на количествата на доставяната храната според действителния брой присъстващи ученици, които ще се хранят. Количествата са ориентировъчни на база брой ученици в съответния ден през целия периода на доставките. Точното количество, вид и асортимент се конкретизира съобразно ежедневните потребности на възложителя, вследствие на навременно подадени заявки от упълномощено от него лице. Без да му бъде налагана неустойка или носене на друг вид отговорност, възложителят има право да иска от изпълнителя увеличаване или намаляване на количествата на доставяната храната според действителния брой присъстващи ученици, които ще се хранят. Количествата са ориентировъчни на база брой ученици в съответния ден през целия периода на доставките. Точното количество, вид и асортимент се конкретизира съобразно ежедневните потребности на възложителя, вследствие на навременно подадени заявки от упълномощено от него лице. Без да му бъде налагана неустойка или носене на друг вид отговорност, възложителят има право да иска от изпълнителя увеличаване или намаляване на количествата на доставяната храната според действителния брой присъстващи ученици, които ще се хранят. Количествата са ориентировъчни на база брой ученици в съответния ден през целия периода на доставките. Точното количество, вид и асортимент се конкретизира съобразно ежедневните потребности на възложителя, вследствие на навременно подадени заявки от упълномощено от него лице. Без да му бъде налагана неустойка или носене на друг вид отговорност, възложителят има право да иска от изпълнителя увеличаване или намаляване на количествата на доставяната храната според действителния брой присъстващи ученици, които ще се хранят.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

58400 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

училищната сграда на СОУ ”Отец Паисий” - гр. Мадан, находяща се в гр. Мадан на ул. „Паисий Хилендарски” № 11

NUTS:

BG424

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изисквания за качество – доставките на хранителните продукти да отговарят на изискванията на: • Регламент (ЕО) на Комисията № 543/2011, Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно хигиената на храните (ОВ, L 139 от 30 април 2004 г.), Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година за предоставянето на информация за храните на потребителите, за изменение на регламенти (ЕО) № 1924/2006 и (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета за отмяна на Директива 87/250/ЕИО на Комисията, Директива 90/496/ЕИО на Съвета, Директива 1999/10/ЕО на Комисията, Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, директиви 2002/67/ЕО и 2008/5/ЕО на Комисията и на Регламент (ЕО) № 608/2004 на Комисията; • Закона за храните; • Наредба № 5 от 25.05.2006г. за хигиената на храните; • Наредба № 16 от 28.05.2010г. на МЗГ за изискванията за качество и контрола за съответствие на пресни плодове и зеленчуци; • Наредба № 37 от 21 юли 2009 г. за здравословно хранене на учениците; • Наредба № 23 от 19.07.2005 г. за физиологичните норми за хранене на населението; • Наредба № 4 от 03.02.2015 г. за изискванията към използване на добавки в храните; • Наредба № 11 от 18.04.2002 г. за определяне на изискванията към границите на радиоактивното замърсяване на храните при радиационна авария; • Наредба № 16 за хигиенните и ветеринарно-санитарните изисквания за съхраняване и използване на особено бързо-развалящите се хранителни продукти; • Наредба № 21 от 15.10.2002 г. за специфичните критерии и изисквания за чистота на добавките, предназначени за влагане в храни; • Наредба № 2 от 23 януари 2015 г. за максимално допустимите количества на остатъци от пестициди във или върху храни; • Наредба № 5 от 9 февруари 2015 г. за определяне на максимално допустимите количества на някои замърсители в храните; • Наредба за изискванията към бързо замразените храни, както и с цялата действаща нормативна уредба относно производството, преработката и търговията с хранителни продукти. • нормативни документи на Българската агенция по безопасност на храните; • останалите нормативни документи, свързани с детско-юношеско хранене; Предлаганите хранителни продукти следва да не съдържат генетично модифицирани организми, съгласно чл. 4а, ал. 4 и чл.19 б, ал.2 от Закона за храните. Доставяните храни следва да са приготвени с качествени продукти с доказан произход, да отговарят на нормативно установените изисквания за качество и за безопасност при употреба от крайни потребители, да отговарят на санитарните, ветеринарно-санитарните, хигиенните и други норми, установени от действащото в Република България законодателство и на приложимите нормативни актове на органите на Европейския съюз, и/или на издадени от специализирани държавни контролни органи в съответствие с нормативни изисквания. Изпълнителят се задължава да приготвя храната при щадящи методи за кулинарна обработка /варене, варене на пара, задушаване, печене/, които запазват витамините и предпазват образуването на вредни за здравето вещества. При прилагането на кулинарните технологии да се съблюдава влагането на готварска сол, добавена захар и вноса на мазнини. Не се разрешава съхраняване и последващо поднасяне на хранителни продукти, останали от предишния ден. Участниците трябва да притежават технически възможности и персонал с необходимото образование и квалификация за изпълнение на поръчката. Изпълнителят ежедневно приготвя и предоставя закуските и/или обяда в собствен или нает обект за търговия с храни, намиращ се в сградата на училището, в двора му или в непосредствена близост до учебното заведение, за което предоставя заверено копие от удостоверение за регистрация на хранителен обект, издаден от ОДБХ, съгласно чл.12 от Закона за храните. При установяване на доставена храна, която не отговаря на настоящите технически спецификации и на договорните условия, включително на приложимите нормативни актове,

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

15/07/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на следния интернет адрес: www.soumadan.org. Срок за получаване на офертите: Подаването на офертите става всеки работен ден от 8:30 до 16:00 часа до 17:00 часа на 15.07.2015г. на адрес: град Мадан, ул.”Паисий Хилендарски” №11 или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Срок на валидност на предложенията: 60 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти, посочен в публичната покана Място, дата и час на отваряне на предложенията – Отварянето на предложенията ще се извърши в сградата на учебното заведение на адрес град Мадан, ул.”Паисий Хилендарски” №11 на 16.07.2015г. от 10.00 часа.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

14/07/2015