Версия за печат

BG-Свищов

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Свищов, ул. Цанко Церковски №2, За: Даниела Станкова - Нач. отдел ОП, Мирослава Иванова - ст. експерт ОП, Зорница Цветанова - ст. експерт ОП, Република България 5250, Свищов, Тел.: 0631 68111, E-mail: op@svishtov.bg, Факс: 0631 60504

Място/места за контакт: Община Свищов

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.svishtov.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?order=44.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Ремонта, поддръжката и експлоатацията на съоръженията включват: - подмяна на повредени кабели и въздушни мрежи; - поддръжка и ремонт на радиоусилвателни стъпала, външна кабелна мрежа, фидерните трансформатори, вторична и третична мрежа и високоговорителния апарат; - създаване и актуализация на картотека; - приемане на жалби; - включване и изключване на абонати. * Забележка: Брой абонати на радиоточки към датата на обявяване на обществената поръчка - 7494 (седем хиляди четиристотин деветдесет и четири).

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50333100

Описание:

Услуги по ремонт и поддържане на радиопредаватели


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозна стойност и максимален разполагаем финансов ресурс на обществената поръчка: в размер до 23 500 (словом: двадесет и три хиляди и петстотин) лева без ДДС. Източник на финансиране: Бюджета на Община Свищов.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

23500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

на територията на община Свищов

NUTS:

BG321

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Предварителни условия за участие и изисквания към участниците. Участникът да отговаря на изискванията на чл.47, ал.1, т.1 и ал.5 от Закона за обществените поръчки 1. Не може да участва във възлагането на поръчката лице, съответно Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от следните обстоятелства: а) осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за: престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари по чл. 253-260 от Наказателния кодекс (НК); подкуп по чл. 301-307 от НК; участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК; престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от НК; престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от НК; б) при който лице по чл.47, ал.4 от ЗОП, е свързано лице с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация. в) е сключило договор с лице по чл.21 или чл.22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 2. Когато участникът предвижда участието на подизпълнител при изпълнение на поръчката, изискванията на чл.47, ал.1, т.1 и ал.5 от ЗОП, се прилагат и за подизпълнителя. Изисквания за изпълнение на поръчката: - срок за отстраняване на възникнали повреди – три календарни дни след деня на заявяване на всяка възникнала повреда; - да извършва услугата качествено и своевременно; - да извършва услугата със свои материали, отговарящи на нормативно установените изисквания за качество; - да спазва Закона за опазване на околната среда, изискванията за безопасност на труда по ЗЗБУТ, пожарна безопасност; - да извършва включване и/или възстановяване на нови абонати, при постъпила молба за това, за своя сметка; - да приема сигнали и молби от гражданите; - да прекратява радиосигнал, чрез демонтиране на радиоточки на некоректните към Възложителя абонати; - да отстранява повредите по радиомрежата за всяка възникнала повреда; - да осигури квалифициран персонал за поддържане и ремонт на радиофикационната мрежа на територията на Община Свищов. - да актуализира ежемесечно списъка на абонатите на радиоточки за територията на Община Свищов, като коректно отразява в тях промяната в обстоятелствата; - при актуализация на списъка на абонатите е длъжен да създаде картотека на абонатите, в която да се отразяват всички обстоятелства, касаещи поддържането на абоната, включително информация за платената такса за радиоточка; - да представи списък за всяко населено място на територията на Община Свищов, в който да посочи имената и телефоните на лицата по места, които ще отговарят за подръжката и ремонта на радиоточките; - да определи седмичен график по места и лицата, с посочени часове и място, на което абонатите могат да се обръщат във връзка с поддържането и ремонта на притежаваните от тях радиоточки.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

16/07/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите на участниците ще се приемат в деловодството на Община Свищов на адрес гр. Свищов 5250, ул. "Цанко Церковски" №2, всеки работен ден до датата и часа посочени в публичната покана. Документацията за участие в процедурата може да бъде намерена на интернет адреса на Възложителя www.svishtov.bg в раздел "Профил на купувача" (Обществени поръчки). Отварянето на офертите ще се извърши на 17.07.2015 г. в 10.00 часа в Зала №1 на административната сграда на Община Свищов на ул. „Цанко Церковски” №2. Съгласно чл.68, ал.3 от ЗОП отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим на достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

16/07/2015