Версия за печат

BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливен, бул. Цар Освободител №1, За: инж. Милко Харалампиев, РБългария 8800, Сливен, Тел.: 044 611100, E-mail: mharalampiev@sliven.bg, Факс: 044 662350

Място/места за контакт: Община Сливен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.sliven.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.sliven.bg/index.csp?f=9-00118-2015-019.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Избор на изпълнител за обект: „Рехабилитация на стълбове за улично осветление”. С ремонта се предвижда да се извършат следните видове СМР: А) Комбинирана антиплакатна и антикорозионна защита на височина до 3,20 м. при технологични операции, както следва: 1.Почистване на основата до степен PSt 2 съгласно ISO 8501, но без пясъкоструене - м2 2.Допълнителна химическа защита на заваръчните шевове - л.м. 3.Базово антикорозионно покритие - м2 4.Усилен антикорозионен и хидроизолационен слой - м2 5.Консистенция от хидроизолационо, киселиноустойчиво покритие и пълнител срещу залепване на афиши, рекл.м-ли и др. на Н до 3,20 м., измерена от основата на стълба - м2 6.Окончателно усилено киселиноустойчиво и абразивоустойчиво покритие - м2 Б) Антикорозионна защита на височина над 3.20 м., при технологични операции, както следва: 1.Почистване на основата до степен PSt 2 съгласно ISO 8501, но без пясъкоструене - м2 2.Допълнителна химическа защита на заваръчните шевове - л.м. 3.Базово антикорозионно покритие - м2 4.Усилен антикорозионен и хидроизолационен слой - м2 5.Окончателно усилено киселиноустойчиво и абразивоустойчиво покритие - м2 Общи изисквания към защитното покритие: 1.Покритието да осигурява – комбинирана антикорозионна и антиплакатна защита върху метални повърхности; 2.Антиплакатното крайно покритие трябва да е съвместимо с антикорозионна основа и да е съвместимо с антикорозионната основа и да е въведено в производство, да е стандартизирано или патентно защитено. 3.Експлоатационен срок – предлаганата антикорозиона система трябва да съответства на степен Н (high) по ISO 12944 – 5 или еквивалент при експлоатационна дълготрайност не по-малко от 15 години за категория С3 на околната среда съгласно ISO 12944 – 2, а предлаганото антиплакатно покритие до осигурява експлоатационна дълготрайност не по-малко от 15 години; 4.Слоевете на защитната система трябва да отговарят на следните условия: 4.1.Антикорозионна боя (грунд) да има адхезия, физико-химична съвместимост и механична устойчивост към съответната основа, съгласно EN 24624, както следва: 4.1.1. за старо покритие – min. 2,7 MPa; 4.1.2. за ръждива стомана - min. 4,4 MPa; 4.1.3. за поцинкована стомана - min. 3,4 MPa. 4.2. Антикорозионната защитна система да изисква подготовка на основата максимално до степен PSt 2, съгласно ISO 8501, която е гарантирана от производителя на материалите като достатъчна за изпълнение на експлоатационния период. 4.3. Антикорозионната защитна система да предвижда специална химическа обработка на заваръчните шевове с цел предотвратяване на ускорени корозионни процеси в зоните с повишено напрежение 4.4. Системата на покритието трябва да има хидроизолационни, киселиноустайчиви и абразивоустойчиви свойства, да обезпечава защита от UV + IR излъчвания и да възпрепятства залепването на плакати или други рекламни и подобни материали към основата; 4.5. Антикорозионната система да осигурява постигане на обща дебелина на защитното покритие съгласно EN ISO 2802 за среда С3 (ISO 12944) – 200 240 µk, антиплакатното покритие да осигурява постигане на обща дебелина 840 µk 240 mm. В съответствие с разпоредбите на чл. 32. ал. 1 и ал. 2 от Закона за обществените поръчки - вl случай, че в документацията или в друг документ от документацията бъдат посочвани - конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство следва да се чете и разбира „ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО”!

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Трасетата и броя на стълбовете за всяко от тях, ще се конкретизират с отделни възлагателни писма.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

20000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Сливен, Община Сливен

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В офертата си всеки участник представя следните документи:1. Данни за лицето, което прави предложението - Образец № 1; 2.В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) представят заверено копие на документ - споразумение или договор.Документът трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:2.1.Всички членове на обединението/консорциума са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на договора за обществената поръчка; 2.2.Срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена; Когато не е приложен документ (споразумение или договор) за създаването на обединение/консорциум или в приложеният такъв липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, участникът ще бъде отстранен от участие по настоящата обществена поръчка. В учредителният договор е задължително наличието на клауза, уреждаща отношенията между съдружниците при съдебно отстраняване или друга форма за прекратяване на участието, което да гарантира изпълнението на договора за обществената поръчка и отчитането на извършената дейност по приключване на обществената поръчка.Когато в споразумението или договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението се представя и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.3. Техническо предложение - Образец № 2; 4. Ценово предложение - Образец № 3;5. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до б. „д” и ал. 5 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към документацията Образец № 4, от лицата посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП.6. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация:Участникът представя следните документи:6.1. Списък на строителството, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата (по образец), а за строителство, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката, и:а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности;Минимални изисквания: Всеки участник трябва да притежава признат опит в строителството и да е изпълнил поне 1 (едно) строителство, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката.Забележка: Строителство, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката е рехабилитация на стълбове за улично осветление.6.2.Декларация посочваща образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на ръководните служители на участника (ръководител обект и технически ръководител), включително на лицата, които отговарят за извършването на услугата или строителството – свободна форма;Минимални изисквания:Ръководните служители - ръководител обект и технически ръководител трябва да притежават образование, съгласно чл. 163а, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и професионален опит в строителството най-малко 3 години.6.3. Данни за собствени или наети технически лица, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството, които участникът ще използва за извършване на строителството–свободна форма;Минимални изисквания: Всеки участник трябва да разполага с технически лица, включително и лице/а отговарящо/и за контрола на качеството.Продължава в "Допълнителна информация".

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

15/07/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължение от "Изисквания за изпълнение на поръчката":Заверено от участника копие на валиден към датата на подаване на офертата сертификат,издаден от независими лица,които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от ИА БСА или от др. нац. орган за акредитация,който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на ЕОА,за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл.5а,ал.2 от ЗНАООС за внедрена система за управление на качеството ISO9001:2008 или еквивалентна.Мин. изисквания:Всеки участник трябва да има въведена система за управление на качеството ISO9001:2008 или еквивалентна.Забележка: Възложителят ще приеме еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки,както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване.8.Декларация, че защитното покритие ще отговаря на общите изисквания на възложителя – свободна форма.9. Видовете работи от предмета на поръчката,които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители и писмено съгласие от подизпълнителите – свободни форми.Забележка: Когато Участникът няма да използва подизпълнител/и представя документ – свободна форма удостоверяващ обстоятелството.10.Декларация за приемане на условията в проекта на договора-Образец № 6;11. Нотариално заверено пълномощно на лицето/ата, подписало/ли офертата, в случай, че няма/т представителни функции.12.Списък на документите, приложени към офертата, подписан и подпечатан от Участника.Забележки:Към документацията е приложен Проект на договор-Образец №7,който е само за сведение на участниците и не се изисква да бъде прилаган към офертата.Когато участникът предвижда участие на подизпълнители за всеки от тях се представят документи по т.3.5,от т.3.Съдържание на офертата,от документацията за участие.Когато участник в обществената поръчка е обединение, което не е юридическо лице се представят документи по т.3.Съдържание на офертата, от документацията, спазвайки чл.56,ал.3,т.1 и т.2, от ЗОП.Съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. Съгласно чл.51а от ЗОП участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица.В тези случаи,освен документите,определени от възложителя за доказване на съответните възможности,участникът представя доказателства,че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица.Трети лица може да бъдат посочените подизпълнители,свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях.Валидността на офертите е 90 (деветдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите.Източник на финансиране: Обществената поръчка ще се финансира със собствени средства от общинския бюджет. Място за получаване на офертите:Офертите се подава в Център за административни услуги-деловодство,Община Сливен,гр.Сливен,бул.„Цар Освободител” №1,не по-късно от деня и часа, посочени в публичната покана.Дата,час и място на отваряне на офертите:16.07.2015 г. 15:00 часа, в стая №17,в сградата на Община Сливен,гр.Сливен,бул.„Цар Освободител” №1. Преди сключване на договор класираният на първо място участник, представя:документ/и, издаден/и от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1, б. "а" до б. "д" от ЗОП и декларация/и за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП. Публичната покана, документацията за възлагане на обществената поръчка, приложението към нея и образците на документи са публикувани на интернет адреса на Възложителя: http://www.sliven.bg - Профил на купувача - http://www.sliven.bg/index.csp?f=9-00118-2015-019.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

15/07/2015