Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда, бул. Княз Александър Дондуков №3, За: Петър Станулов, Николай Тюркеджиев, Република България 1000, София, Тел.: 02 8101760, E-mail: Nikolay.Tyurkedzhiev@gli.government.bg, Факс: 02 8101757

Място/места за контакт: Дирекция ОПУС, отдел ОП

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.gli.government.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.gli.government.bg/page.php?c=172&id=22.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на настоящата поръчка е услугата: “Сертифициране на система за управление на информационната сигурност в Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ в съответствие с изискванията на международният стандарт ISO/IEC 27001:2013. В рамките на настоящата поръчка следва да се извършат необходимите действия за сертифициране на разработената и внедрена Система за управление на информационната сигурност в Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда". Очакваният резултат е придобиване на сертификат/удостоверение за въведена система за управление на информационната сигурност, съответстващата на стандарта ISO 27001 в ИА ГИТ с валидност 3 (три) години.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

72330000 (FB09)

Описание:

Услуги по стандартизация и класификация на съдържание и данни (За системи за сигурност )


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

“Сертифициране на система за управление на информационната сигурност в Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ в съответствие с изискванията на международният стандарт ISO/IEC 27001:2013.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

40000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

BG411, BG421, BG331, BG334, BG313, BG425

NUTS:


ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участник в процедурата за обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. Всеки от участниците в процедурата се представлява от управителя/управителите си или от специално упълномощени с нотариално заверено пълномощно лица. Изисквания за изпълнение на поръчката: Участникът трябва да има право да извършва одити и издава сертификати под акредитацията на орган по акредитация за сертификация на системи за управление на сигурността на информацията по ISO 27001 с обхвата на дейност на Възложителя за територията на България. За доказателство се представя копие от сертификат за акредитация (включително и превод на български, ако документът е издаден на друг език) от служба по акредитация за сертификация на системи за управление на сигурността на информацията ISO 27001 с обхвата на дейност на Възложителя. В случай, че участникът, който подава офертата, е различен от лицето, което е носител на акредитацията, то задължително се представя заверено от участника копие на документ, удостоверяващ предоставяне на лиценз/права за извършване на сертификация на територията на България. Участникът следва да има изпълнени най-малко 5 (пет) услуги сходни с предмета на поръчката през последните три години, считано от датата, определена като краен срок за подаване на оферти. Под сходни с предмета на поръчката услуги Възложителя ще приеме услуги свързани с одит и сертифициране на СУИС по ISO 27001. Посоченото обстоятелство се декларира в декларация по Приложение № 6, като за всяка описана услуга се прилага доказателство за извършеното. Доказателства за извършената услуга могат да бъдат удостоверения, издадени от получатели или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. От удостоверението недвусмислено трябва да става ясно периода на изпъление на услугата, както и че договорът е изпълнен професионално и в съответствие с нормативните изисквания, с посочване на телефон и адрес, от които Възложителят може да получи допълнителна информация. Удостоверенията следва да съдържат изходящ номер и/или дата на издаване. Договори в процес на изпълнение няма да бъдат признавани. Участникът трябва да предложи екип от минимум трима (водещ одитор на СУИС и двама одитори на СУИС) квалифицирани експерти за изпълнение на поръчката, като съчетанието от специфичните умения на експертите трябва да гарантира качеството при предоставянето на заявените услуги, в процеса на изпълнение на договора. Участникът следва да представи екип за изпълнение на поръчката, състоящ се от ключови експерти, с посочени имена, притежавано образование и професионална квалификация, които отговарят на следните минимални изисквания: - водещ одитор на СУИС: висше образование, международно признато обучение за водещ одитор на ISO 27001, най-малко 4 години опит в сертифициране на системи за управление на сигурността на информацията и/или в провеждане на сертификационни одити; - одитор на СУИС: висше образование, международно признато обучение за одитор на ISO 27001, най-малко 2 години опит в сертифициране на системи за управление на качеството и/или в провеждане на сертификационни одити; ПРОДЪЛЖАВА В РАЗДЕЛ „ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ“ ..

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

16/07/2015 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Участникът трябва да представи подписан от него списък на експертите, които ще участват в изпълнението на поръчката, както и информация и документи (автобиографии, копия от сертификати, извлечения от трудови книжки, граждански договори и други), доказващи професионалната квалификация и опита на тези експерти. Участникът следва да представи и доказателства, че съответните експерти ще бъдат на разположение и че имат задължение да работят за участника, ако бъде избран за Изпълнител – волеизявление и подпис от съответното лице, деклариращо безусловно, че ще е на разположение на участника, ако той бъде избран за Изпълнител, както и че ще отговаря за изпълнение на дейностите по настоящата поръчка – по образец Приложение № 7. Всички документи, които се предават, следва да са на български език. Документи, чиито оригинали са на чужд език, задължително се представят заедно със заверен от участника превод.Всички копия на документи се заверяват с гриф “Вярно с оригинала” и подпис от лицето/лицата, които представляват участника, освен ако изрично не е посочено друго. Участниците са длъжни да спазват образците от настоящата документация, освен ако промяната в тях не се налага по обективни причини, или ако промените са маловажни (напр. чисто технически).Участниците не са длъжни да представят документи, които са публикувани и са публично достъпни в Търговския регистър на Агенцията по вписванията. Непредставянето с офертата на документ, който е публикуван в Търговския регистър на Агенцията по вписванията, не води до отстраняване на участника. В този случай участниците са длъжни само да напишат своя ЕИК в офертата.Когато участник е обединение, което не е юридическо лице изискванията за изпълнение на поръчката се отнасят за обединението като цяло, освен ако изрично не е посочено друго. Всеки член на обединението представя документи за юридически статус, съответните документи за изпълнение на поръчката в съответствие с горепосочените изисквания. Всички документи, които участникът представя, трябва да са валидни към датата на подаване на офертата. Не се предвижда възможност за представяне на варианти в офертите. Изпълнението на поръчката следва да бъде реализирано в централната сграда на Възложителя, находяща се в гр. София, бул.”Княз Ал. Дондуков” № 3, както и в 6 териториални дирекции “Инспекция по труда”: София Град, Пловдив, Варна, Търговище, Враца и Кърджали. Минимален срок за валидност на офертите е 60 (шестдесет) календарни дни. Издаването на сертификат за съответствие на системата за управление сигурността с валидност 3 (три) години следва да се извърши за срок не по-късно от 2 (два) месеца след възлагане изпълнението на поръчката, но не по късно от крайния срок за изпълнение на проект BG051PO001- 6.1.06, който към момента е 31.10.2015г. Поръчката се финансира по проект BG051PO001- 6.1.06 „Повишаване ефективността на контролната дейност на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”, финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". Цялостната документация свързана с настоящата публична покана, включително указанията за участие и образците на документи могат да бъдат намерени на интернет страницата на Възложителя, в раздел Профил на Купувача, подраздел "Публични покани" - http://www.gli.government.bg/page.php?c=172&id=22 . Офертите на участниците ще се приемат в Деловодството на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”, находящо се в гр. София, бул. Княз Ал. Дондуков № 3, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа до крайната дата за получаване на оферти, посочена в публичната покана. Оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан, или скъсан плик, не се приемат и не се разглеждат. Отварянето на офертите ще се състой на 17 юли 2015г. от 10:00 часа, в административната сграда на ИА ГИТ, зала 107, находяща се на бул. "Княз Ал. Дондуков" 3, град София. Отварянето на офертите е публично и ще се извърши при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

16/07/2015