Версия за печат

BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Водоснабдяване и канализация ЕООД, бул. Шести септември № 250, За: инж. Невяна Божилова, инж. Донка Александрова, Р България 4006, Пловдив, Тел.: 032 605945; 032 605955, E-mail: vik_op@vik.bg, Факс: 032 635431

Място/места за контакт: Договорноправен отдел

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vik.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.vik.bg/public-procurement/?category=2.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив на консумативи, реактиви и химикали по следните обособени позиции: А) Тест набори и консумативи за работа със спектрофотометри NOVA 400, NOVA 60 и PHARO 100; Б) Сертифицирани сравнителни материали за проверка на методи; В) Сертифицирани сравнителни материали за рН и електропроводимост, точни разтвори, реактиви и химикали; Г) Сертифицирани сравнителни материали (ССМ) за анализ на водни проби чрез спектрометър с индуктивно свързана плазма (ICP); Д) Сертифицирани сравнителни материали за газхроматографски анализ; Е) Тест набори и Стандарти Адиста за работа с фотометър DR 2800. Доставките на консумативите, реактивите и химикалите ще са периодични, след заявка, в която ще бъдат посочвани необходимите номенклатурни позиции и количества, франко складова база на ЛИК към „В и К” ЕООД - Пловдив, бул. "Шести септември" № 250, за срок от 1 (една) година от датата на подписване на договора с избрания за изпълнител участник по конкретната обособена позиция. Общата стойност на договорите за поръчката, по всички обособени позиции, не може да надвишава 66 000.00 лв. (шестдесет и шест хиляди лева), без ДДС. За позиция А – Общата стойност на договора не може да надвишава 25 000.00 лв. (двадесет и пет хиляди лева), без ДДС. За позиция Б – Общата стойност на договора не може да надвишава 3 000.00 лв. (три хиляди лева), без ДДС. За позиция В – Общата стойност на договора не може да надвишава 12 000.00 лв. (дванадесет хиляди лева), без ДДС. За позиция Г – Общата стойност на договора не може да надвишава 4 000.00 лв. (четири хиляди лева), без ДДС. За позиция Д – Общата стойност на договора не може да надвишава 4 000.00 лв. (четири хиляди лева), без ДДС. За позиция Е – Общата стойност на договора не може да надвишава 18 000.00 лв. (осемнадесет хиляди лева), без ДДС. Участниците могат да подават оферта за целия обем на предмета на поръчката, а така също и за всяка обособена позиция поотделно. Възложителят ще заплаща всяка доставка до 30 (тридесет) календарни дни след извършване на доставката, представяне на приемо-предавателен протокол и данъчна фактура.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Точните количества не могат да бъдат посочени към момента, тъй като заявките ще бъдат съобразно потребностите на Възложителя през едногодишния период. Максималните стойности на доставките по обособените позиции (в случай, че има различни изпълнители) са посочени в поканата за участие. Посочената обща стойност е максимално допустимата съгласно чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП, но не задължава Възложителя да я оползотвори в пълен обем.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Франко складова базана ЛИК към „В и К” ЕООД - Пловдив, в гр. Пловдив, бул. „Шести септември” № 250.

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Изискванията за изпълнение на поръчката са подробно описани в поканата за участие и в Техническата спецификация, която е публикувана на интернет адреса на Възложителя, посочен в настоящата покана - раздел ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА, категория "Публични покани", в досието на поръчката. 2. При сключване на договор определеният за изпълнител участник - по конкретната обособена позиция или за цялата поръчка, представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Офертите ще бъдат оценявани на база най-ниска средна цена – за всяка обособена позиция поотделно. Цената следва да се предложи в лева, без ДДС, и да включва всички разходи на участника по изпълнение на поръчката, включително доставката до Лабораторен изпитвателния комплекс на „В и К” ЕООД - Пловдив – гр. Пловдив, бул. „Шести септември” № 250. Участник, предложил оферта с най-ниска средна цена по конкретната обособена позиция, ще бъде класиран на първо място за тази обособена позиция и ще бъде оценен с максималния брой точки – 100. За оценяване на офертите на останалите участници, участващи за конкретната обособена позиция, ще се приложи следната формула: К1ср. = (К1ср. мин/ К1ср. конкретна)*100 На оценка подлежи средната цена за конкретната обособена позиция, получена по начина, описан в Образец 2. Средната цена ще бъде изчислена като средноаритметична стойност, т.е. сборът на единичните цени - общата стойност, ще се раздели на броя на съответните номенклатурни позиции. Участниците са длъжни да се съобразят с изискването на Възложителя да посочат единични цени за всяка една от номенклатурните позиции, посочени в Образец 2. В случай, че участниците не посочат единична цена за някоя от номенклатурните позиции, офертата им няма да подлежи на разглеждане и оценка.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

16/07/2015 10:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация може да се получи в отдел "Договорноправен", етаж 3, стая 301 на Административната сграда на Дружеството или на горепосочените телефони. Офертите на участниците ще бъдат отворени в Заседателната зала на Дружеството, гр. Пловдив, бул. "Шести септември" № 250, на 16.07.2015 г. (четвъртък) в 14.00 часа. В случай на промяна на посочената дата и час ще бъде публикувано съобщение в електронната страница на Възложителя, раздел "Профил на купувача", категория "Публични покани", в досието на поканата.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

15/07/2015