Версия за печат

BG-Добрич

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Областна администрация Добрич, ул.Независимост №5, За: Веселин Димитров, България 9300, Добрич, Тел.: 058 601200, E-mail: governor@dobrich.government.bg, Факс: 058 601249

Място/места за контакт: Областна администрация Добрич

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: ул.Независимост №5.

Адрес на профила на купувача: www.dobrich.government.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Организиране и извършване на водноспасителна дейност на територията на неохраняеми морски плажове за Осигуряване на водноспасителна дейност на плажната ивица на: "Русалка /"Голям плаж"/, Община Каварна, област Добрич; "Шабленска тузла - къмпинг "Добруджа", община Шабла, област Добрич, "Шабленска тузла- къмпинг "Добруджа" / пред Ресторант " Тополи "/, община Шабла, област Добрич; Къмпинг "Космос", обшина Шабла, област Добрич;" Фиш-фиш нов", община Балчик, област Добрич

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

75125000

Описание:

Услуги на държавното управление за развитие на туризма


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Пет спасителни поста, разположени на неохраняеми морски плажове, находящи се на територията на област Добрич

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

област Добрич

NUTS:

BG332

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Кандидатът следва да притежава ресурсни и организационни възможности за изпълнение на поръчката и да представи оферта в Областна администрация Добрич - Бюро комплексно обслужване, находяща се в гр.Добрич, ул.Независимост № 5, в срока указан в публичната покана или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.Ако участникът изпрати офертата си чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите за същите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати документите така, че да обезпечи тяхното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите, посочен в поканата.Рискът от забава или загубване на докумените на участника. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока, определен от него. Върху плика участникът посочва предмета на поръчката, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес, както следва:1.Офертата следва да бъде представена в запечатан, непрозрачен плик, върху който да бъдат изписани наименованието на кандидата, адрес за кореспонденция, телефони и лице за контакти, наименование на поръчката 2.Офертата трябва да съдържа: 2.1.Ценово предложение по задължителен образец; 2.2.Техническо предложение и срок на валидност на офертите по задължителен образец; 2.3Декларация по задължителен образец; 2.4.Проект на договор;

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

10/07/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Отварянето на офертите да се извърши при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП на 13.07.2015 г. год., от 10.00 часа в гр. Добрич, Областна администрация Добрич, ул. „Независимост“ 5, зала „Пресцентър“.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

10/07/2015