Версия за печат

BG-ПОРДИМ

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЩИНА ПОРДИМ, УЛ.ИВАН БОЖИНОВ 1, За: ИНЖ. РАЙНА ДОНЧЕВА, Р.БЪЛГАРИЯ 5898, ПОРДИМ, Тел.: 06513 2121, E-mail: obshtina_pordim@abv.bg, Факс: 06513 2216

Място/места за контакт: ГР. ПОРДИМ, ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.pordim.bg.

Адрес на профила на купувача: www.pordim.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

- Рехабилитация на четвъртокласна пътна мрежа – път PVN 3170 „/PVN 1146, Вълчитрън – Борислав /Катерица – Одърне – ж.п. гара Одърне”, т.е. участъка от края на село Одърне до ж.п. гара Одърне - Изкърпване на дупки и деформации в асфалтовата настилка на улици в населени места от община Пордим – град Пордим и село Вълчитрън. Дейностите по рехабилитация на четвъртокласна пътна мрежа – път PVN 3170 „/PVN 1146, Вълчитрън – Борислав /Катерица – Одърне – ж.п. гара Одърне”, т.е. участъка от края на село Одърне до ж.п. гара Одърне и изкърпване на дупки и деформации в асфалтовата настилка на улици в населени места от община Пордим – град Пордим и село Вълчитрън обхващат следните обекти: - четвъртокласен път, свързващ населено място село Одърне и ж.п. гара Одърне; в град Пордим – улица „Трети март” (в участъка от трафопоста до пресичането и с улица „Иван Вазов”), улица „Кала тепе”, кръстовището между улици „Родопи” и „Рила”, улица „Александър Стамболийски” (в най-източния край), улица „Сан Стефано” и улица „Климент”; в село Вълчитрън – улица „Янтра” (в участъка на ЦДГ) и се финансират от Републиканския бюджет и от местни приходи на община Пордим.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45233000, 45233200, 45233250, 45233300, 45233330

Описание:

Строителни работи по изпълнение на основа на пътна настилка и настилка на пътища
Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища
Строителни работи по полагане на пътна настилка, без тази за пътища
Строителни работи по изпълнение на основа на пътна настилка
Строителни работи по изпълнение на основа на улици


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

ОПИСАНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ РАБОТИ Земни работи – включващи: Тънки изкопи машинни за почистване с прехвърляне на банкети и извозване; Механизирани изкопи за почистване отводнителни окопи също с извозване. Почистване и профилиране с грейдер за откриване на габарита на пътното платно и профилиране банкет. Попълване на дълбоки дупки и изровени участъци с НТК 0/40. При необходимост носимоспособността на основата от НТК се определя с натискова плоча съгласно БДС 15130:1980. Машинно почистване и профилиране за отстраняване на наноси, подравняване на съществуваща основа от несортиран трошен камък. Профилиране с НТК 0/40 за напречен профил на улицата и попълване. Пътни работи – Фрезоване с фреза нивелетно до нужната геометрия с транспорт и за връзка със съществуваща настилка. Фрезоване за зануляване. Фрезоване на съществуваща асфалтова настилка с променлива дебелина от 2 до 4 см. Асфалтови работи – Изрязване с фреза или фугорезач на единични кръпки, почистване и извозване на стара асфалтова настилка, почистване със сгъстен въздух, битумен разлив за връзка и доставка и машинно полагане на плътен асфалтобетон АС 12,5 изн.А50/70 по БДС ЕN 13108-1/NA: 2009-изменение 1: 2011 с дебелина 4 см. и уплатняване с валяк. Доставка и полагане машинно на плътен асфалтобетон АС 12,5 изн.А50/70 по БДС ЕN 13108-1/NA: 2009-изменение 1: 2011 с дебелина 4 см. след предварително почистена основа, битумен разлив и уплатняване с валяци бандажен, вибрационен и с пневматични гуми. Почистване на храсти и дървета - с храсторез или резачка се изрязват клони и дървета, попадащи в обхвата на пътното платно, банкет и окоп. Изрязаните клони се извозват или отстраняват на определени места. Настилка с топла смес, плътен асфалтобетон: При тази технология се полага плътен асфалтобетон с дебелина на пласта 4 см. на участъци с масови пукнатини и ерозия. При полагане на асфалтобетоновата смес основата да бъде приета, асфалтополагащата машина с температурни граници 14 от температурата на рецептата, като се следи за спазване дебелината на пласта, минимален брой и разминаване 200 мм., минимален престой на машината по време на полагането с подсигурено плавно доставяне на асфалтобетонова смес. Уплътняването да стане след проверка на повърхността за дефекти, бандажите на валяците да са овлажнени, уплътняването да започва с уплътняване на надлъжните фуги и крайни ръбове като валирането започва надлъжно от външните редове с постепенно навлизане към оста, застъпването на бандажите е 150мм. Първоначалното валиране приключва до температура на сместа 110, второто уплътнение е с пневматични или бандажни валяци до необходимата плътност и окончателно уплътняване трябва да бъде осъществено също с валяци като сместа все още не трябва да е изстинала. По време на строителството се провежда задължителен лабораторен контрол от лицензирана лаборатория. Съществуваща асфалтобетонова настилка – предвидени са големи участъци за изкърпване с топла смес (от ос до банкет) и на цяла ширина – 6 м. след предварително очертаване от контрола, фрезоване с фреза дебелина 4 см., почистване с обдухване или измиване с водоноска, заливане с битумна емулсия и полагане машинно с асфалтополагачна пътен асфалтобетон – пласт с дебелина 4 см. Количествата работа са съгласно приложени към документацията количествени сметки.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

158992 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

община Пордим

NUTS:

BG314

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Всички изисквания за изпълнение на поръчката и към участниците в процедурата са подборно описани в Документацията за участие в процударата, публикувана на интернет адреса на община Пордим www.pordim.bg, раздел Профил на купувача.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

„Предложена цена” - Ц с относителна тежест в комплексната оценка – 50% и максимален брой точки по показателя – 50 т. „Срок на изпълнение” - Си, с относителна тежест в комплексната оценка – 20% и максимален брой точки по показателя – 20 т. „Оценка на подробен линеен график за изпълнение на поръчката, диаграма на работната ръка и механизацията”- ЛГ , с относителна тежест в комплексната оценка – 30% и максимален брой точки по показателя – 30 т.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

16/07/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Цена на документацията за участие в процедурата - 10,00 лв. невъзстановими, заплатени в брой на касата на Община Пордим или по банкова сметка на Възложителя: ТБ “Инвестбанк” АД – клон Плевен IBAN: BG94IORT 7380 8437 001000; BIC - IORTBGSF; Код за вид плащане: 447000 Документи за участие в общестевната поръчка може да бъде получена всеки работен ден от 08:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 17:00ч. срещу квитанция за закупена документация от сградата на община Пордим - гр. Пордим, ул."Иван Божинов"1 - Информационен център.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

15/07/2015