Версия за печат

BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Комплексен онкологичен център - Пловдив ЕООД, бул. Васил Априлов №15А, За: Екатерина Манчева, Ива Панайотова, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 641536, E-mail: onkodis_plovdiv@abv.bg, Факс: 032 644388

Място/места за контакт: бул. Васил Априлов №15А

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.onkoplov.com.

Адрес на профила на купувача: http://op.onkoplov.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20150703zQvV643904.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на "КОЦ - Пловдив" ЕООД”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

39263000

Описание:

Офис принадлежности


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

по спецификация

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Склад на "КОЦ - Пловдив" ЕООД находящ се на гр. Пловдив, бул. "Васил Априлов" №15А

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

5.1. Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, копие от документ за самоличност, когато участникът е физическо лице; 5.2. Документ за регистрация по ЗДДС /ако е регистриран/ - заверено копие от участника; 5.3.Пълномощно на лицата подписали офертата или приложенията към нея, в случай, че нямат представителни функции – изрично, с нотариална заверка на подписа; 5.4.Списък на услугите, извършени през последните 3 (три) години – 2012 г., 2013 г. и 2014 г., които са еднакви или сходни с предмета на поръчката. Предоставя се под формата на удостоверение, издадено от получателя на услугата или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката или услугата. 5.5.Референции за добра търговска репутация за извършване на услугата, обект на поръчката, за 2012, 2013 и 2014 г. , надлежно издадени, подписани от законния представител на получателя на услугата (в оригинал или във формата на заверени копия) - минимум три броя референции. 5.6. Информация за местоположението и вида на базите, складовете и моторните превозни средства, които ще бъдат използвани при изпълнение на поръчката - във формата на декларация /свободен текст/, подписана от законния представител на участника; 5.7. Декларация /свободен текст/, че всички материали и консумативи са с известен произход, произведени от висококачествени материали и отговарят на приложимите в Република България стандарти за качество. 5.8. Декларация /свободен текст/, че всички материали и консумативи ще се доставят от Изпълнителя в подходяща опаковка, която гарантира запазването на целостта и функционалността им при транспорт, товаро - разтоварни дейности и съхранение. 5.9. Декларация /свободен текст/ от участника, че е съгласен с клаузите на проекто - договора. 5.10.Техническо предложение за изпълнение на поръчката /Приложение №2/ 5.11. Ценово предложение /Приложение № 3/ 5.12. Декларация по чл. 56, ал.1, т.8 от Закона за обществените поръчки /Приложение №4/ 5.13. Декларация /свободен текст/ от участника за срок на доставка след направена заявка от Възложителя. 5.14. Декларация /свободен текст/ от участника за срок на валидност на офертата, който не трябва да бъде по-малък от 30 /тридесет/ календарни дни, считано от крайния срок за подаване на предложенията. 6. Участниците предоставят мостри: 6.1.Задължително за всички артикули от Техническата спецификацията на Възложителя – Приложение №1, за които участникът е представил оферта, по 1 брой. 6.2 При поискване от страна на комисията следва да се предоставят допълнително минимално количество мостри. 6.3.Мострите трябва да бъдат предоставени до крайния срок за получаване на офертите. Върху опаковката на мострите трябва да бъде обозначено: Наименованието на артикула по която е предоставената мостра и се поставен фирмен знак на кандидата. 6.4. Мострите трябва да бъдат придружени с подписан и подпечатан списък, в три екземпляра – един приложен към офертата, един към мострите и един брой за кандидата. Мострите се предават в деловодството на „КОЦ – Пловдив, ЕООД гр. Пловдив, бул. “В. Априлов ” №15 а. 6.5.Представените мостри ще служат като „еталон” при всяка доставка на канцеларски материали и консумативи от Участника определен за изпълнител. 6.6.При непредставяне на мостри или при несъответствие на мострите с техническата спецификация на възложителя, участникът се отстранява независимо от всички приложени документи. При липса на някои от горепосочените документи офертата на съответния кандидат се отстранява.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

„ Икономически най-изгодно предложение” при следните критерий: К1 – Обща цена на предложението /сбор от единичните цени/ - 70% К2 – Срок на доставка – 30% Методика за определяне на комплексната оценка /КО/ на офертите: К1 - Обща цена на предложението /сбор от единичните цени/ -70 точки Този критерий се изчислява по следната формула: К1 = /К1 минимум / К1 конкретна/ * 70 К2 – Срок на доставка – 30 точки Този критерий си изчислява и по следната формула: К2 = /К2 минимум / К2 конкретна/ * 30 КО = K1+ K2 Участника събрал най-много точки се класира на първо место.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

14/07/2015 15:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Срок за изпълнение на поръчката 18 /осемнадесет/ месеца, считано от датата на подписване на договора за доставка. Офертите ще бъдат разгледани от комисия за разглеждане, оценка и класиране, която ще започне своята работа на първия работен ден след изтичане на срока за получаване на оферти, а именно 13.07.2015 г. в 10:00 часа, в Административната сграда на „КОЦ – Пловдив„ ЕООД- гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 15 А. Отваряне на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средства за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим на достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

14/07/2015