Версия за печат

BG-гр. Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Район Източен - Община Пловдив, ул. Лев Толстой № 2, За: инж. Калин Кънов, инж. Стоянка Чолакова, Милка Тодорова, Република България 4006, гр. Пловдив, Тел.: 032 601083; 032 601060, E-mail: iztochen_bg@abv.bg, Факс: 032 631610

Място/места за контакт: Гл. инженер, Гл. експерт ПИ и Б, началник отдел АПО, К и ЧР

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.iztochen.com.

Адрес на профила на купувача: http://op.iztochen.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20150703unXF42307.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

1. Предметът на настоящата поръчка е извършване на ремонтни работи по рехабилитация – асфалтиране, преасфалтиране, реконструкция и изкърпване (запълване на дупки) на асфалтови настилки на улици, тротоари, паркинги, алеи и междублокови пространства, находящи се на територията на район “Източен”, Община Пловдив”. Всички СМР трябва да са съобразени с техническите и законови разпоредби, техническите и технологичните правила и нормативи, действащи в Република България. 2. Срокът на действие на договора, който ще бъде сключен с определения за изпълнител, участник е до изчерпване на стойността на договора, но не повече от 1 /една/ календарна година и започва да тече от датата на сключване на договора за обществена поръчка. 3. Срокът за изпълнение на всяка възложена работа по сключения договор за възлагане на обществената поръчка ще се определя от Възложителя в работни дни, във Възлагателно писмо отправено до Изпълнителя, в което се определят мястото, където следва да се извършат строителните работи, видът и количеството на възложената работа. Сроковете за изпълнение започват да текат, считано от датата на получаване на Възлагателното писмо на Възложителя от Изпълнителя. След приключване на договорените ремонтни работи на съответния етап, Изпълнителят и Възложителят съставят и подписват Протокол/акт – образец № 19 за действително извършените и приети строителни работи, датата на който ще се счита и за крайната дата за изпълнение на съответната възложена работа.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000, 45233220, 45233223, 45233252

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни работи по полагане на пътна настилка на други пътища
Работи по подравняване на пътна настилка на пътища
Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1. Видовете строително-ремонтни работи /СРР/, които следва да бъдат изпълнени най-общо са както следва: - изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 4 см. или с дебелина 6 см. включващо следните операции: рязане, разкъртване и почистване на оформени дупки, почистване на оформените дупки, продухване и обработка на всички повърхнини на дупката с течен битум, полагане на плътен асфалтобетон и свързващ разлив с обработка на контактни фуги; извозване на строителните отпадъци; - преасфалтиране с плътен асфалтобетон с дебелина 4 см. или 6 см., включващ следните операции фрезоване на стара асфалтова настилка, свързващ разлив, полагане на плътен асфалтобетон; - обработка и заливане на пукнатини в асфалтова настилка; - направа на нови РШ и ДШ и повдигане на съществуващи; направа на отток за ДШ /от бетонови тръби ф200/; - направа на направляваща пътна ивица /скрит бордюр/; - повдигане и подравняване на бордюри; - направа на нови бордюри. Ремонтните работи ще се изпълняват съгласно график за обема и приоритета на обектите /участъци от уличната мрежа/ за ремонт. Участъците от уличната мрежа на района, видовете работи и техните количества, които трябва да бъдат изпълнени, ще бъдат уточнявани на Изпълнителя с възлагателно писмо. 2. Общата прогнозна на стойност на поръчката е в размер е до 241 666.67 лв. /двеста четиридесет и една хиляди шестстотин шестдесет и шест лева и шестдесет и седем стотинки/ без включен ДДС, съответно до 290 000.00 лв. /двеста и деветдесет хиляди лева/ с включен ДДС съгласно Решение № 142, взето с Протокол № 9 от 07.05.2015 г. на Общински съвет – гр. Пловдив и Решение № 277, взето с Протокол № 12 от 18.06.2015 г. Цената, предложена от участника включва всички разходи за изпълнение на дейностите по изпълнение на поръчката.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

241667 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Място на изпълнение – дейностите, предмет на поръчката се извършват на територията на Район „Източен”, Община Пловдив, а именно ремонтни работи по улици, тротоари, паркинги, алеи и междублокови пространства.

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Видовете строително-монтажни работи /СМР/СРР, които следва да бъдат изпълнени са съгласно техническата спецификация за обществената поръчка. Необходимите за цялостното изпълнение на СМР/СРР инструменти като механизация, инструменти материали, работна ръка следва да бъдат осигурени от Изпълнителя. Всички строително–монтажни работи трябва да се изпълняват съобразно изискванията на ПИПСМР и фирмените технологии на фирмите производители. Изпълнителят отговаря за изпълнението на СМР в съответствие с документацията за участие в обществената поръчка, техническата спецификация, основните изисквания за този вид СМР, нормите за извършване на СМР и мерките за безопасност при работа на строителната площадка. Изпълнителят трябва да вземе всички мерки, за да осигури безопасността на извършваните от него СМР, съгласно законодателството на РБ и да носи пълната отговорност при евентуални злополуки. Изпълнителят е задължен да изпълни възложените работи и да осигури работна ръка, материали, строителни съоръжения, заготовки, изделия и всичко необходимо за изпълнение на СМР. Изпълнителят трябва точно и надлежно да изпълни договорените работи, съгласно утвърдената от Възложителя документация за участие, с качество, съответстващо на БДС или еквивалент. При възникнали грешки от страна на Изпълнителя, същият ги отстранява за своя сметка до удовлетворяване исканията на Възложителя и до приемане на работите от негова страна и от съответните държавни институции. Строително–монтажните работи се отчитат периодично след извършването им и представяне на Акт - протокол образец №19. 2. Изисквания към офертата. 2.1. При подготовката на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към условията, обявени от Възложителя. Офертата следва да отговаря на изискванията, посочени в "Указанията към участниците" и да бъде оформена по приложените към документацията образци. 2.2. Офертата и документите към нея, както и ценовото предложение, се подписват само от лица, които имат право да представляват участника и могат да удостоверят пред Възложителя представителните си функции или когато участникът е обединение от изрично упълномощено лице, представляващо обединението, съгласно документа за създаване на обединение.2.3. Участникът изготвя офертата си в съответствие с изискванията на чл.101в от ЗОП и в съответствие с изискванията на документацията за участие. 2.4. Участникът изготвя Техническо предложение, в съответствие с изискванията на документацията за участие, техническата спецификация и видовете дейности, които са предмет на изпълнение на обществената поръчка. В случай, че в предложението на участника са налице поставени условия към Възложителя или текстове, които са в противоречие с императивни изисквания на документацията и/или действащото законодателство, участникът се отстранява от участие, поради несъответствие на офертата му с изискванията на Възложителя. 2.5. В техническото си предложение участникът следва да предложи и гаранционен срок на изпълнените видове строително-монтажни работи съгласно Наредба № 2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. 2.6. Предложеният от участника гаранционен срок на видовете изпълнени СМР, предмет на изпълнение на поръчката следва да не е по голям от 3 год. и не по малък от 1 год. календарна година. 2.7.Всички предложения в техническите оферти на участниците следва да са обосновани, като са подкрепени с убедителни данни относно ресурсната обезпеченост за изпълнението им. 3.Участниците следва да изготвят и представят и ценово предложение - Приложение № 3. Към ценовото предложение участникът следва да представи анализи и основания за формиране на цените на видовете работи. Изискванията за изпълнение на общ. поръчка са подробно посочени в документацията за участие и техническата спецификация към публичната покана.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

При оценка на офертите ще се прилагат от комисията следните показатели за оценка с относителна тежест, както следва: 1. Показател К1 - „Предлагани единични цени” - с относителна тежест 50 точки; 2. Показател К2 - „Сумарен коефициент за ценообразуване” - с относителна тежест 40 точки; 3. Показател К3 – „ Гаранционен срок” - с относителна тежест 10 точки; За икономически най-изгодна оферта се счита тази, получила най-висока комплексна оценка. Комплексната оценка /Ккомпл/ на офертата представлява сборът на точките, получени при оценка на техническото предложение и финансовото предложение на участника: Ккомпл= К1. + К2 + К3., където: К1 – са точките по показател „Предлагани единични цени” – получени като средно аритметична стойност от точките за всяка предложена единична цена – Фактическа оценка /ФО/. Фактическа оценка за всяка единична цена ФО()= (Ед Ц min / Ед Ц(i) )*50 Ед Ц min – минималната предложена единична цена за всяка от позициите СМР Ед Ц(i) - предложена единична цена за всяка от позициите СМР от участник (i) в търга. К1 = ФО(i) / 32 32 – Брой позиции на единични цени. i – пореден номер участник търг; К2 - са точките по показател „Сумарен коефициент за ценообразуване”, получени като средно аритметична стойност от точките за всеки един показател, включени в ценообразуването, както следва: - показател часова ставка Пч.ст. = мин.Ч.Ст. /Ч. Ст.(i) * 40 - показател доставно складови разходи Пскл. р-ди= мин.%ДСР / ДСР(i) * 40 - показател допълнителни разходи труд Пдоп. труд= мин.% ДРТ / %ДРТ.(i) * 40 - показател допълн. р-ди механизация П доп. мех. = мин.%ДРМ / % ДРМ(i) * 40 - показател печалба Ппеч.= мин.%Печалба / %Печалба.(i) * 40 i – пореден номер участник търг мин.Ч.Ст. – минимален размер на часова ставка от всичси предложени мин.% ДСР – минималният процент доставно складови р-ди от всички предложени мин.% ДРТ – минимален процент допълнителни разходи труд от всички предложени мин.% ДРМ - миним. процент допълнителни р-ди механизация от всички предлжени мин.% Печалба - минимален процент печалба от всички предложени К2 = (Пч.ст. + Пскл. р-ди + Пдоп. труд + П доп. мех + Ппеч. ) / 5 К3 – са точките по показател „Гаранционен срок” К3 = Гаранц. срок (i) / max Гаранц. срок * 10, където max Гаранц. Срок - е максималният предложен гаранционен срок в поръчката. i – пореден номер участник търг, чиято оферта се оценява Ккомпл= К1. + К2 + К3., Максималната стойност на комплексната оценка / Ккомпл/ е 100 точки. В случай, че определените по тази методика комплексни оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която има най висока стойност на К1 – точките по показател „Предлагани единични цени”.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

15/07/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

І.Подаването на офертите за участие в обществената поръчка ще се извършва в Деловодството на Район „Източен”, гр.Пловдив, ул. ”Лев Толстой” № 2, стая № 23 от 08:30ч. до 16:30ч. всеки работен ден до 15.07.2015 г. вкл. Възложителят не приема за участие в поръчката и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатан, прозрачен или скъсан плик. ІІ. Офертите ще се отварят и разглеждат на 16.07.2015 г. /шестнадесети юли две хиляди и петнадесета година/ от 10:00 часа в Заседателната зала на Район Източен”, в гр. Пловдив, ул.”Лев Толстой” № 2, ет. 2, стая № 11, по реда на чл.68, ал.3 от ЗОП от комисия, назначена от Възложителя по реда на чл. 101г от ЗОП. ІІІ. Публичната покана е публикувана на Портала за обществени поръчки към АОП съгласно изискването на чл. 101б, ал. 2 от ЗОП. Същата ведно с документацията за участие в поръчката са публикувани и в Профила на купувача – интернет страницата на район „Източен” и може да бъде намерена на следния интернет адрес - www.iztochen.com.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

15/07/2015