Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

УМБАЛ Александровска ЕАД, ул. Свети Георги Софийски № 1, За: Гергана Дерменджиева, Република България 1431, София, Тел.: 02 9230628, E-mail: umbal.alexandrovska@gmail.com, Факс: 02 9230646

Място/места за контакт: Отдел Обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.alexandrovska.com.

Адрес на профила на купувача: http://op.alexandrovska.com/?q=page&idd=index.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Преустройство на помещения за монтаж на ядреномагнитен резонанс MAGNETOM VERIO, 3.0 T, производство на „Сименс“ АД в УМБАЛ „Александровска” ЕАД“.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45454000

Описание:

Строителни работи по преустройство


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно предмета на поръчката - Приложение №1 от документацията за участие и приложенaтa Техническа спецификация (КСС).

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София 1431, ул. "Свети Георги Софийски" № 1

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице; 1.1 при участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. 2. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП от участника за предвидени подизпълнители /ако предвижда такива/, видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнителите и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка /оригинал, по приложен образец/. 3. Декларация за съгласие за участие на подизпълнителя, ако участникът предвижда такъв /оригинал, по приложен образец/. 4. Декларация за обстоятелството по чл. 47, ал. 1, т.1 от ЗОП (оригинал, по приложен образец). При сключване на договор, избрания за изпълнител следва да представи доказателство за липсата на обстоятелството по чл. 47, ал. 1, т.1 от ЗОП / валидно свидетелство за съдимост/ и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП 5. Декларация за срока на валидност на офертата, който не може да е по-кратък от 90 /деветдесет/ календарни дни, считано от датата, обявена като краен срок за получаване на офертите /оригинал, по приложен образец/ 6. Декларация за приемане условията на проекта на договора /оригинал, по приложен образец/. 7. Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за строежи, попадащи в обхвата на - І-ва група, І-ва категория съгласно Закона за устройство на територията или еквивалент на тази регистрация за чуждестранните участници, а ако е чуждестранно физическо или юридическо лице, същото да е вписано в съответен регистър на държавата, в която е установен за изпълнение на аналогични видове строителни работи. 8. Удостоверение за внедрена система за управление на качеството съгласно стандарта ISO 9001:2008 или еквивалентен – заверено копие. 9. Удостоверение за внедрена система за управление на отпадъците съгласно стандарта ISO 14001:2005 или еквивалентен – заверено копие. 10. Пълномощно, издадено на лицето, което представлява участника в процедурата (когато е приложимо) - прилага се нотариално заверено пълномощно, издадено на лицето, което представлява участника в процедурата, ако е различно от лицето, което представлява участника по закон. 11. Техническо предложение - изготвя се по Приложение № 4 от настоящата документация и се представя в оригинал. 12. Ценово предложение - изготвя се по Приложение № 5 от настоящата документация и се представя в оригинал

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1.Предложение, подход на участника за изпълнение на дейностите включени в предмета на поръчката – П1 с тежест 50 % 2. Предложена цена – П2 с тежест 50 % Указанията за определяне на оценката по всеки показател и метода на формиране са подробно описани в Методика за оценка на офертите - Приложение №2 от документацията за участие.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

09/07/2015 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Публичната покана и документацията за участие са публикувани на официалния сайт на възложителя www.alexandrovska.com Не се допускат до разглеждане оферти, които не отговарят на изискванията на чл.101в от ЗОП или на някое от условията на възложителя. Офертите ще бъдат отворени по реда на чл. 68, ал.3 от ЗОП на 10.07.2015 г. от 13.00 в Заседателната зала на УМБАЛ "Александровска" ЕАД

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

09/07/2015