Версия за печат

BG-Габрово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Габрово, пл. Възраждане № 3, За: Н. Димитров, България 5300, Габрово, Тел.: 066 818382, E-mail: n.dimitrov@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Място/места за контакт: Община Габрово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.gabrovo.bg.

Адрес на профила на купувача: op.gabrovo.bg/176-.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обхватът на поръчката включва доставка на 1 брой употребяван лек автомобил за нуждите на ДВХФУ и 1 брой употребяван високопроходим оперативен автомобил за нуждите на ОП „Благоустрояване”, описани в Техническата спецификация – Приложение № 1, част от настоящата покана.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

34115300

Описание:

Превозни средства втора употреба


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Максимална стойност на поръчката до 13 500 лв. (тринадесет хиляди и петстотин лева) без ДДС или 16 200 лв. (шестнадесет хиляди и двеста лева) с вкл. ДДС. Максималната стойност за всяка обособена позиция е както следва: Обособена позиция 1 – „Доставка на употребяван лек автомобил за нуждите на ДВХФУ” Максимална стойност на обособената позиция до 5 166.67 лв. (пет хиляди сто шестдесет и шест лева и 67 ст.) без ДДС или 6 200 лв. (шест хиляди и двеста лева) с вкл. ДДС. Обособена позиция 2 – „Доставка на употребяван високопроходим оперативен автомобил за нуждите на ОП „Благоустрояване” Максимална стойност на обособената позиция до 8 333.33 лв. (осем хиляди триста тридесет и три лева и 33 ст.) без ДДС или 10 000 лв. (десет хиляди лева) с вкл. ДДС. Доставка на 1 брой употребяван лек автомобил за нуждите на ДВХУ и 1 брой употребяван високопроходим оперативен автомобил за нуждите на ОП „Благоустрояване”, описани в Техническата спецификация – Приложение № 1, част от настоящата покана.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

13500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Габрово

NUTS:

BG322

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Представената оферта трябва да съдържа: 1. Представяне на участнника (по Образец № 1), съдържащ данни за лицето, което прави предложението - посочва се единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. В случай, че участникът е обединение информацията се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. 2. Техническа оферта с характеристики на предлагания употребяван автомобил, като следва да покрива минималните изисквания на Възложителя - Образци № 2-1 и № 2-2; 3. Ценова оферта - Образец № 3; 4. Декларация за приемане условията на проекта на договор – Образец № 5; СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА НЕ по-дълъг от 60 кал. дни след сключване на договора за изпълнение на поръчката.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

16/07/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ. 1. Всички копия на документи се представят заверени “Вярно с оригинала”, с подпис и печат. 2. Офертата се изготвя на български език, съгласно приложения образец и се подписва от лицето, представляващо участника, или изрично упълномощен за участие в процедурата представител. 3. Всеки участник може да представи само една оферта. Варианти не се допускат. 4. Оферираната цена следва да бъде в български лева. 5. Участниците могат да подават оферта за всяка от обособените позиции по отделно или за двете позиции заедно. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик в деловодството на Община Габрово, с надпис: ОФЕРТА Община Габрово гр. Габрово 5300; пл. ”Възраждане” № 3 за: „Доставка на употребявани автомобили по две обособени позиции”: Обособена позиция №1 – „Доставка на употребяван лек автомобил за нуждите на ДВХFУ” и обособена позиция №2 - „Доставка на употребяван високопроходим оперативен автомобил за нуждите на ОП „Благоустрояване” За обособена позиция №………………………………………………….. /посочва се за коя обособена позиция се подава оферта/ ................................................................................................................................................. /име на Участника/ ....................................................................................................................................................... /адрес за кореспонденция/ ....................................................................................................................................................... /лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес/ Офертите ще се отварят в 09.00 часа на 17.07.2015 г. в сградата на Община Габрово – пл. Възраждане №3. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата. Срокът на валидност на офертата се определя от участника, но НЕ по-кратък от 60 календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите. Образци, приложени към настоящата покана: Образец 1 – Представяне на участнника; Образец 2 – Техническа оферта; Образец 3 – Ценова оферта; Образец 4 – Проект на Договор; Образец 5 – Декларация за приемане условията на проекта на договор; Образец 6 - Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП – за сведение; Приложение 1 – Техническа спецификация.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

16/07/2015