Версия за печат

BG-Добрич

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Държавно горско стопанство-Добрич ТП на СИДП гр.Шумен, ул.Марин Дринов 5, За: инж.Ренета Назърова, адв.Цветан Георгиев, Република България 9300, Добрич, Тел.: 058 600678, E-mail: dgs.dobritch@dpshumen.bg, Факс: 058 600658

Място/места за контакт: инж.Цанко Николов

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://dgsdobritch.dpshumen.bg.

Адрес на профила на купувача: http://dgsdobritch.dpshumen.bg/?p=540.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предоставяне на застрахователни услуги в две позиции: Позиция № 1: Застрахователна услуга - застраховка „Живот” с покритие на риска „смърт” по т.1 б.”а”, с допълнителна застраховка с покритие на риска „смърт в следствие на злополука” по т.6, б.”а”, и „невъзможност за упражняване на професия или занаят вследствие на телесно увреждане” по т.6, б.”е” от Раздел I от Приложение № 1 от Кодекса за застраховането. Позиция № 2: Застрахователна услуга –застраховка „Обща гражданска отговорност” по т.13 от Раздел II от Приложение № 1 от Кодекса за застраховането, с покритие на риска „Гражданската отговорност при притежаване и ползване на огнестрелно оръжие ”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

66511000, 66512100, 66516400

Описание:

Животозастраховане
Застраховка "Злополука"
Застраховка "Обща гражданска отговорност"


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

съгласно техническата спецификация

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

1500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Добрич, ул."Марин Дринов"5

NUTS:

BG332

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

съгласно техническата спецификация

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

10/07/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Предоставяне на застрахователни услуги в две позиции Застраховка Срок на договора - За срока на трудовия договор на застрахованите лица, но не повече от една година от сключване на договора. Срок на валидност на офертите - не по-малък от 30 календарни дни от крайния срок за представяне на оферти; Място на подаване на офертите - гр.Добрич, ул."Марин Дринов"5 Дата, час и място на отваряне на офертите - 08.30ч на 13.07.2015г. на адрес гр.Добрич, ул."Марин Дринов"5 Адрес на „Профила на купувача” Офертата по образец се представя в запечатан непрозрачен плик с адрес за кореспонденция, телефон и факс или електронен адрес и наименование на поръчката. Преди подписване на договор за възлагане на обществена поръчка участникът, определен за изпълнител е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1 от ЗОП и декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. От участие ще бъдат отстранени участниците които не отговарят на изискванията на възложителя или закона, или ценовите предложения надвишават финансовия ресурс. Комисията може да проверява декларираните от участниците обстоятелства и да изискват представяне на доказателства. Ако избраният за изпълнител участник, не представи в срок необходимите за сключване на договор документи, възложителя може да сключи договор със следващия класиран участник. Участниците следва да представят с офертата си документите и информацията посочени от възложителя в образеца на списъка на представените документи към документацията за участие.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

10/07/2015