Версия за печат

BG-Плевен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/ Плевен, ул.”Княз Александър Батенберг I” №7, За: Мартин Митев, България 5800, Плевен, Тел.: 064 882511, E-mail: pleven@nhiv.bg, Факс: 064 803599

Място/места за контакт: Плевен

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: http://www.nhif.bg/web/guest/557.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Осигуряване на денонощна физическа охрана за всички работни, почивни и празнични дни на имот публична държавна собственост, намиращ се в гр.Плевен, ул.”Георги Кочев” №173

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79713000

Описание:

Охранителни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Денонощна физическа охрана на имот публична държавна собственост, намиращ се в гр.Плевен, ул.”Георги Кочев” №173, за срок от 1 (една) година, считано от датата на сключване на договора

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

50000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

РЗОК- Плевен, гр.Плевен, ул. .”Георги Кочев” №173

NUTS:

BG314

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Конкретни параметри на услугата, както следва: физическа защита от противоправни посегателства на имота, намиращ се на ул.”Георги Кочев” №173, със следното описание: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – ПЛОЩ 15 632 кв.м.; Прилежащи сгради в границите на имота, както следва: Сграда №1, със застроена площ 816 кв.м., брой етажи – 1 /един/; Сграда №2, със застроена площ 541 кв.м., брой етажи – 1 /един/;Сграда №3, със застроена площ 981 кв.м., брой етажи – 2 /два/; Сграда №4, със застроена площ 980 кв.м., брой етажи – 1 /един/; Сграда №5 , със застроена площ 97 кв.м., брой етажи – 1 /един/, към момента сградата се охранява със СОТ, по силата на договор до 13.03.2015г.; Сграда №6, със застроена площ 83 кв.м., брой етажи – 1 /един/; Сграда №7, със застроена площ 10 кв.м., брой етажи – 1 /един/; Сграда №8, със застроена площ 14 кв.м., брой етажи – 1 /един/; Сграда №9, със застроена площ 5 кв.м., брой етажи – 1 /един/; Сграда №10, със застроена площ 8 кв.м., брой етажи – 1 /един/; Сграда №11, със застроена площ 21 кв.м., брой етажи – 1 /един/; Сграда №12, със застроена площ 17 кв.м., брой етажи – 1 /един/; Сграда №13, със застроена площ 4 кв.м., брой етажи – 1 /един/; Сграда №14, със застроена площ 7 кв.м., брой етажи – 1 /един/; При организиране на охраната Изпълнителят следва да осигури денонощна физическа охрана на обектите, по утвърден план за организация на охраната, съгасно чл.24, ал.2 от ЗЧОД.; Физическата охраната да се осъществява 24 часа през работни дни и през почивни и празнични дни.; Охраната се осъществява чрез контрол на пропусквателния режим на обектите, както и чрез обходни действия в района на обектите, около сградите и съоръженията. Физическата охрана има задължението да обхожда и охранява обектите, където е разположена.; Осигуряване на пропусквателен режим в обектите, на служителите на РЗОК-Плевен, в работни дни, в рамките на установеното работно време от 8.00 до 16.30ч.; Осигурява пропускането на служители от РЗОК Плевен след работно време, както и в почивни и празнични дни, след потвърждение от директора на РЗОК или упълномощено от него лице, както и при настъпили форс-мажорни обстоятелства.; Охраната на имота изисква: Обходите на обектите да се извършват по предварително определени маршрути; Охраната да бъде екипирана с помощните средства, които са необходими за извършването й (гумени палки, белезници, прожектори, бинокли, полицейски свирки и други); Охранителната дейност трябва да се извършва от квалифицирани служители с висок професионализъм, бдителност, конфиденциалност и култура на обслужване, които са преминали обучение по реда на чл.28 от ЗЧОД.; Персоналът на охранителната фирма, да познава отлично обекта, пътищата и всички подходи към него; Да има изготвени схеми за реакция и блокиране на посегателства, извършвани от нарушители във всеки участък; При започване на охраната на обектите всички охранители да бъдат предварително инструктирани; Охранителите да изпълняват задълженията си с необходимата прецизност, съобразена с вътрешния ред и пропускателния режим на обекта; Графикът на смените на охранителите да бъде организиран, съгласно разпоредбите на Кодекса на труда и Наредба за работното време, почивките и отпуските.; Да осигурява ефективен пропускателен режим, като не допуска влизането в района на обекти и лица без право на достъп до тях, което се удостоверява с надлежни документи, издадени от Възложителя. Проверката на всички, имащи достъп до обекта на Възложителя е задължителна; Да не допуска паркиране на чужди МПС в близост до портала на обектите, които биха затруднили влизането и излизането на ППС на Възложителя; Да подържа постоянна телефонна връзка с най-близкото поделение на МВР, системно да взаимодейства с полицейските наряди и противопожарна охрана.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

10/07/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офератата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощено от него лице, лично или по поща с препоръчано писмо с обратна разписка. Предложения се приемат всеки работен ден от 8:00ч. до 16:30ч., от служителите в деловодството на РЗОК-Плевен, на адрес гр.Плевен, ул.”Княз Александър Батенберг I” №7 с краен срок 10.07.2015г. Важи датата на пощенското клеймо.Изискванията и указанията за офериране са публикувани на адреса на профила на купувача.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

10/07/2015