Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Изпълнителна агенция по околна среда, бул. Цар Борис ІІІ № 136, За: Румен Топалов-гл. експерт в отдел Финансово-стопанска дейност и управление на собствеността; Боряна Теофилова-младши юрисконсулт в отдел Административно-правно обслужване, България 1618, София, Тел.: 02 9406497; 02 9406403, E-mail: b.teofilova@eea.government.bg, Факс: 02 9555378

Място/места за контакт: отдел Финансово-стопанска дейност и управление на собствеността; отдел Административно-правно обслужване

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://eea.government.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki/porachki/servizno_obslujv_klimatich_saorazheniya.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на обществената поръчка включва сервизно обслужване и доставка на консумативи за климатичната техника на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС). Климатичната техника е разположена в автоматичните измервателни станции за контрол качеството на атмосферния въздух (АИС за ККАВ) от Националната система за контрол качеството на въздуха в реално време, която работи целогодишно на денонощен режим, в мобилните автоматични станции за имисионен и емисионен контрол (МАС-имисии и МАС-емисии), както и в обслужващите лаборатории и други помещения в системата на ИАОС. Предметът на обществената поръчка е разпределен в 15 обособени позиции.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

42512000

Описание:

Климатични инсталации


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обществената поръчка е разделена на 15 обособени позиции, както следва:Обособена позиция № 1: „Сервизно обслужване и доставка на консумативи за климатични съоръжения монтирани на територията на ИАОС - гр. София и отдел „Оперативна дейност при аварийни ситуации” (ОДАС) - гр. София”;Обособена позиция № 2: „Сервизно обслужване и доставка на консумативи за климатици, монтирани в сградата на Регионална лаборатория (РЛ) - гр. Благоевград”; Обособена позиция № 3: „Сервизно обслужване и доставка на консумативи за климатици, монтирани на територията на Регионална лаборатория (РЛ) - гр. Бургас”; Обособена позиция № 4: „Сервизно обслужване и доставка на консумативи за климатици, монтирани на територията на Регионална лаборатория (РЛ) - гр. Варна”; Обособена позиция № 5: „Сервизно обслужване и доставка на консумативи за климатици, монтирани на територията на Регионална лаборатория (РЛ) - гр. Велико Търново”; Обособена позиция № 6: „Сервизно обслужване и доставка на консумативи за климатици, монтирани на територията на Регионална лаборатория (РЛ) - гр. Враца”; Обособена позиция № 7: „Сервизно обслужване и доставка на консумативи за климатици, монтирани на територията на Регионална лаборатория (РЛ) - гр. Монтана”; Обособена позиция № 8: „Сервизно обслужване и досатвка на консумативи за климатици, монтирани на територията на Регионална лаборатория (РЛ) - гр. Пазарджик”; Обособена позиция № 9: „Сервизно обслужване и доставка на консумативи за климатици, монтирани на територията на Регионална лаборатория (РЛ) - гр. Плевен”; Обособена позиция № 10: „Сервизно обслужване и доставка на консумативи за климатици, монтирани на територията на Регионална лаборатория (РЛ) - гр. Пловдив”; Обособена позиция № 11: „Сервизно обслужване и доставка на консумативи за климатици, монтирани на територията на Регионална лаборатория (РЛ) - гр. Русе”; Обособена позиция № 12: „Сервизно обслужване и доставка на консумативи за климатици, монтирани на територията на Регионална лаборатория (РЛ) - гр. Смолян”; Обособена позиция № 13: „Сервизно обслужване и доставка на консумативи за климатици, монтирани на територията на Регионална лаборатория (РЛ) - гр. Стара Загора”; Обособена позиция № 14: „Сервизно обслужване и доставка на консумативи за климатици, монтирани на територията на Регионална лаборатория (РЛ) - гр. Хасково”; Обособена позиция № 15: „Сервизно обслужване и доставка на консумативи за климатици, монтирани на територията на Регионална лаборатория (РЛ) - гр. Шумен”. Подробно описание - количество и прогнозна стойност за всяка обособена позиция, може да се види в документацията за обществената поръчка

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

37500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Централна и регионални лаборатории на ИАОС, съгласно т. 4 от Документацията "Място на изпълнение на поръчката"

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

За изпълнение на обществената поръчка може да подаде оферта всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и обединение от такива лица, което отговаря на условията на Възложителя и за което отсъстват обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП. Всеки участник може да подава само една оферта за една или повече обособени позиции. Минимални изисквания за технически възможности и квалификация на участника: 1. Да притежава професионален опит и квалифициран екип в областта на сервизното обслужване на климатична техника. Наличие на минимум двама експерти, които да имат минимум 3 (три) години опит в сервизиране на сходна апаратура. 2. Да е изпълнил успешно поне две услуги през последните 3 години (считано до датата, определена като краен срок за подаване на офертите) с еднакъв или сходен предмет, заедно с доказателства за извършването им. 3. Да притежава валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството по ISO 9001:2008 или еквивалент, с обхват, покриващ предмета на настоящата поръчка. 4. Участникът следва да разполага с технически оборудвана сервизна база, с която да осигури качествено сервизно обслужване.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

15/07/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите се подават на адреса на Възложителя: Изпълнителна агенция по околна среда, гр. София, бул. "Цар Борис ІІІ" № 136, ет. 1, стая 101. Разглеждането и оценяването на получените предложения ще се извърши на 15.07.2015 г. от 11.00 ч. в сградата на Изпълнителна агенция по околна среда. Лица, които могат да присъстват при отваряне на офертите - участниците в настоящата обществена поръчка, или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

15/07/2015