Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Национална здравноосигурителна каса, ул. Кричим № 1, За: Кристиян Велинов, България 1407, София, Тел.: 02 9659345, E-mail: kvelinov@nhif.bg, Факс: 02 9659165

Място/места за контакт: Национална здравноосигурителна каса, София 1407, ул. Кричим № 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.nhif.bg/web/guest/707.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на електроматериали, железария и резервни части за стопански инвентар и материали за поддръжка и ремонтни дейности на сградния фонд на ЦУ на НЗОК.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

31500000, 31340000, 31700000, 31300000, 44411000, 45100000

Описание:

Осветителни уреди и електрически лампи
Аксесоари с изолация за кабели
Електронни, електромеханични и електротехнически принадлежности
Изолирани жици и кабели
Санитарни изделия
Работи по подготовка на строителната площадка


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозните количества на необходимите електроматериали, железария и резервни части за стопански инвентар и материали за поддръжка и ремонтни дейности на сградния фонд на ЦУ на НЗОК са подробно описани в Раздел II на Техническиte изисквания и указания за офериране.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

8333 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

На адресте на ЦУ на НЗОК, гр. София

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Изпълнителят следва да доставя стоки, които напълно съответстват на техническата спецификация на Възложителя. 2. Доставените стоки следва да са с обозначения, сертификати и/или декларации за съответствие съобразно изискванията на българското законодателство. 3. Вида и количеството на необходимите артикули се заявяват от упълномощено от Възложителя лице. Заявката се подава по телефон, факс или електронна поща. 4. След получаване на заявка от упълномощено лице на Възложителя, Изпълнителят с осигурен собствен транспорт следва да достави заявените количества и видове стоки в подходяща за съхранение и транспорт опаковка, в рамките на 24 /двадесет и четири/ часа, считано от момента на подаване на заявката. 5. За всяка извършена доставка се изготвя и подписва приемо-предавателен протокол в два екземпляра от длъжностни лица на Изпълнителя и упълномощен представител на Възложителя. В протокола се отразяват вида и количеството на доставените артикули. Протоколът е основание за издаване на фактура от Изпълнителя и определя нейното съдържание. 6. При установени разлики във вида, количеството или качеството на заявените стоки представители на двете страни следва да съставят „констативен протокол”, по силата на който Изпълнителя е длъжен да отстрани за своя сметка пропуска в максимален срок от 1/един/ работен ден. В случай, че представител на Изпълнителя не се яви да подпише протокола в срок от 24 часа от надлежното му уведомяване, Възложителят му изпраща едностранно изявление, в което описва своите констатации, което едностранно изявление има действие на „констативен протокол”

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

10/07/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Съдържанието на офертата включва задължително Приложения №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 към поканата. Офертите се представят всеки работен ден от 9.00 до 17.00 ч. до обявения срок в деловодството на ЦУ на НЗОК на адрес: гр. София, ул. Кричим № 1, лично, чрез куриерска фирма или по пощата чрез известие за доставяне. Неразделна част от настоящата публична покана са утвърдените от Възложителя Технически изисквания и указания за офериране, Приложения №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8, които са на разположение на оферентите на посочения в Раздел I на поканата интернет адрес в рубрика "Профил на купувача". 2. Отварянето на офертите ще се извърши при условията на чл. 101г, ал. 3 от ЗОП на 14.07.2015 г. от 10:30 ч., в сградата на ЦУ на НЗОК, гр. София, ул. "Кричим" № 1. 3. Пликът с офертата следва да съдържа: 3.1. Административни сведения, изготвени по образеца (Приложение № 1). 3.2. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви “a”, “б“, „в“, „г“ и „д“, т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 2а и т. 5 и ал. 5 от ЗОП (Приложение № 2). 3.3. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – представя се, когато офертата или някой документ от нея не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в обществената поръчка. 3.4. Декларация по чл. 55, ал. 7 от ЗОП (Приложение № 3). 3.5. Декларация за запознаване с условията на поръчката и приемане на условията на проекта на договор (Приложение № 4). 3.6. Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Приложение № 5). 3.7. Декларация за наличие на търговски обект (магазин/склад) на територията на гр. София и осигурен собствен транспорт (Приложение № 6). 3.9. Ценово предложение за изпълнение на поръчката (Приложение № 7). 4. Офертите следва да бъдат валидни за срок най-малко 60 дни от крайният срок за получаване на оферти. Оферта с по-малък срок на валидност няма да бъде разглеждана и оценявана от Възложителя.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

10/07/2015