Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, бул. Д-р Г.М Димитров № 52 А, За: Елена Хаджиева, Р. България, София, Тел.: 02 936722, E-mail: damtn@damtn.government.bg, Факс: 02 9861707

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.damtn.government.bg..

Адрес на профила на купувача: http://www.damtn.government.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=8&lang=bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на обществена поръчка е „КОМПЛЕКСНО ПОЧИСТВАНЕ НА СГРАДИ ПОЛЗВАНИ ОТ ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР, НАХОДЯЩИ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЦЯЛАТА СТРАНА“ Обектът на поръчката е включен в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания, поради което същата е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. Съобразно изискванията на чл. 16г., ал. 5 от ЗОП, определените в настоящата документация критерии за подбор не се прилагат участници, подали оферти, които са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, както и за обединения, в които участват само такива лица. В случай, че участникът е специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания, в офертата си, същият включва декларация, с която се декларира дали той, съответно всеки от участниците в обединението, е вписан в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен регистър на държава - членка на Европейския съюз. Когато в поръчката участват едно или повече специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, които са вписани в регистъра по ал. 5, т. 2, и/или техни обединения, и офертите на тези лица отговарят на изискванията на Възложителя, офертите на останалите участници няма да се разглеждат и оценяват. Когато участник - специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания е посочил, че ще ползва подизпълнители, изискването за вписване в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен регистър се прилага и за посочените подизпълнители. В случай, че не са постъпили оферти от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, както и/или от техни обединения, или постъпилите такива не отговарят на изискванията на Възложителя, ще бъдат разгледани офертите на останалите участници по общия ред

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

90911200

Описание:

Услуги по почистване на сгради, без жилищните


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Поръчката обхваща извършване на услуги по текущо, основно почистване и периодични дейности: 1. Ежедневно, поддържащо почистване: ежедневно хигиенизиране, включва ежедневно повтаряеми дейности, осигуряващи постоянното високо равнище на хигиена в сградата. Под „ежедневна” се разбира дейност, извършвана всеки работен ден за страната. 2. Основно почистване: включва различни видове дейности, извършвани обикновено 2 пъти в годината по график утвърден от Възложителя, като почистване на замърсени повърхности невключени при дейностите обхващащи ежедневното, поддържащо почистване. Честотата на извършване на тези дейности се определя от възложителя. 3. Периодични дейности: повторяеми дейности с различна периодичност в зависимост от нуждите на отделните административни сгради, обикновено 1 или 2 пъти седмично или месечно.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Р. България

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В обявената публична покана може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, което отговаря на условията, посочени в Закона за обществени поръчки (ЗОП) и на изискванията на Възложителя, посочени в настоящата документацията за участие. От участника се очаква да осигури необходимите почистващи материали, оборудване, машини, помощни материали, персонал, необходимия транспорт и организация на работата, за да осигури качествено изпълнение на дейностите по почистване. Използваните почистващи материали следва да отговарят на следните технически изисквания: - Български стандарти, въвеждащи хармонизирани европейски стандарти или еквивалентни такива; - Европейски технически одобрения ( с или без ръководство), когато не съществуват технически спецификации по горните изисквания; - Материалите следва да съдържат маркировка по БДС или СЕ, да са безопасни за човешкото здраве и да бъдат в подходящи опаковки; Съответстствието на почистващите материали се доказва със сертификати от производителя, декларация в съответствие на действащите екологични изисквания, изисквания за здраве и безопастност, качество и гаранция валидни в Европейския Съюз, или други документи от акредитирани лаборатории и други подобни при необходимост. Кандидатите следва да представят в запечатан и подпечатан с фирмен печат кашон с мостри за всички видове хигиенни консумативи и почистващи препарати, които ще се използват, придружени с опис по видове, които мостри ще бъдат върнати на некласираните участници, а на класирания/ните участници ще останат при Възложителя за последващо сравняване на качеството. От страна на изпълнителя е необходимо да бъде осигурен непрекъснат контакт с отговорник по дейностите, който при нужда да може да реагира своевременно. Да не са налице обстоятелства по чл. 47, ал.1, т.1 и чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

10/07/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. ДАМТН предоставя достъп по електронен път до указянията към поканата, съдържаща пълното описание на предмета на поръчката и изисквания към участниците и изпълнението, документите с които се доказват, условията за подаване на оферта, образци на документи, техническа спецификация и проект на договор. Допълнителната информация и документи могат да бъдат намерени на интернет адреса на възложителя: http://www.damtn.government.bg, раздел "Профил на купувача". 2. Отварянето на офертите се извършва при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП на 13.07.2015 г. от 14:00 часа в сградата на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, гр. София, бул. “Г. М. Димитров” №52 А, п.к.1797. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. След отварянето на офертите Комисията обявява ценовите предложения и предлага по един представител от присъстващите участници да подпише техническите и ценовите предложения.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

10/07/2015