Версия за печат

BG-Стара Загора

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Тракийски университет, гр. Стара Загора, Студентски град, За: Страхил Илиев; доц. Добри Ярков - Помощник Ректор, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 699270; 042 699230, E-mail: strahil_iliev@uni-sz.bg, Факс: 042 672009

Място/места за контакт: Тракийски университет, гр. Стара Загора

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.uni-sz.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150629RWXJ185961.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Провеждането на процедура с предмет: „Осигуряване на охранителни услуги на обекти за нуждите на Тракийски Университет Стара Загора, обособени в 5 позиции“ има за цел осигуряване на охрана на движимо и недвижимо имущество, собственост или експлоатирано от Тракийски Университет, с цел постигане на сигурност при осъществяване дейността на Университета.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79713000

Описание:

Охранителни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Осигуряване на охрана на движимо и недвижимо имущество, собственост или експлоатирано от Университета, с цел постигане на сигурност при осъществяване на дейността. Обектите по вид и местоположение са описани в Приложение № 1 към документацията на Възложителя. Обектите ще се охраняват посредством „сигнално – охранителни системи” и физическа /въоръжена/ охрана. Прогнозната стойност за срока на договора за 24 месеца е 46000,00лв. без ДДС

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

46000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

структурните звена на Тракийски университет гр. Стара Загора

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Офертата /- документи за подбор; -техническо предложение; - ценова оферта; - други;/ се представя в непрозрачен плик; 2. Публичната покана има 5 /пет/ обособени позиции: I. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 «Осигуряване на охранителни услуги посредством „сигнално – охранителна техника”/СОТ/, без реакция от Изпълнителя, на обекти, намиращи се на територията на гр. Стара Загора за нуждите на Тракийски Университет Стара Загора»; II. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 «Осигуряване на охранителни услуги посредством „сигнално – охранителна техника”/СОТ/ на обекти, намиращи се на територията на гр. Стара Загора и околните населени места за нуждите на Тракийски Университет Стара Загора»; III. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 «Осигуряване на охранителни услуги посредством „сигнално – охранителна техника”/СОТ/ на обекти, намиращи се на територията на гр. Хасково за нуждите на Тракийски Университет Стара Загора»; IV. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 «Осигуряване на охранителни услуги посредством „сигнално – охранителна техника”/СОТ/ на обекти, намиращи се на територията на гр. Китен за нуждите на Тракийски Университет Стара Загора»; V. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 «Осигуряване на охранителни услуги посредством физическа /въоръжена/ охрана на Административната сграда на Медицински факултет на Тракийски Университет – Стара Загора, находяща се в гр. Стара Загора, ул. „Армейска” № 11»; Обектите, включени във всяка една обособена позиция са посочени в Раздел „VІІ. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА“ от одобрената от Възложителя Публична покана; 3. Всеки участник може да подава оферта за една или повече обособени позиции; 4. Изискванията за изпълнение на поръчката по обособени позиции са посочени в Раздел „VІІІ. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА“ от одобрената от Възложителя Публична покана; 5. Необходимите документи и доказателства са посочени в Раздел „IX. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТИТЕ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ“ от одобрената от Възложителя Публична покана; 6. Срок на валидност на офертите : не по – малко от 90 /деветдесет/ календарни дни; Преди изготвяне и подаване на офертата, всеки участник следва да извърши оглед на съответните обекти – предмет на възлагане по отделните обособени позиции. Огледът на обектите се извършва по предварителна заявка и уговорена дата и час в присъствието на представител на Възложителя. За доказване на извършения оглед на обектите от страна на кандидата или негов представител се съставя Протокол за извършен оглед – Образец № 1.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

10/07/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Настоящата покана с приложенията за попълване са качени в официалния сайт на Тракийски университет: www.uni-sz.bg, в основното меню "Профил на купувача" с хиперлинк: http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150629RWXJ185961 1. Офертата трябва да бъде адресирана до Тракийски университет, гр. Стара Загора, 6000 Студентски град. Пликът с офертата трябва да е представен (изпратен) от участника или от упълномощено от него лице, лично или с пощенска(куриерска) пратка с обратна разписка в сградата на Тракийски университет, гр. Стара Загора на горепосочения адрес до 16.00ч. на 10.07.2015 г. 2. Оферта представена след изтичане на крайния срок, не се приема от Възложителя и се връща на участника. 3. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и факс и предмета на поръчката: „Осигуряване на охранителни услуги на обекти за нуждите на Тракийски Университет Стара Загора, обособена в 5 позиции“ 4.Действието на комисията по отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел. Офертите ще бъдат отворени за разглеждане и оценяване на 13.07.2015г. от 10:00ч. в Заседателна зала, сградата на Ректорат при Тракийски университет гр. Стара Загора, Студентски град.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

10/07/2015