Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия Св. Наум ЕАД, ул. Д-р Любен Русев № 1, За: Мария Мушева, България 1113, София, Тел.: 02 9702283, E-mail: ubalnp@yahoo.com, Факс: 02 8709309

Място/места за контакт: Адресът на управление на възложителя: гр. София, ул. Д-р Любен Русев № 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.svnaum.com/bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.svnaum.com/bg/obshtestveni-porachki.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на болничната кухня на МБАЛНП”Св.Наум”ЕАД, гр. София по две обособени позиции, както следва: І. Мляко и млечни продукти и IІ. Захар, олио и други хранителни продукти” , съгласно Техническата спецификация, неразделна част от настоящата документация.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

15000000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

В рамките на настоящата обществена поръчка се съдържат двe обособени позиции, подробно описани в техническата спецификация.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

57600 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София”, адрес: гр. София, ул. “Д-р Любен Русев” № 1, болнична кухня

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Общите и административните изисквания съгласно разпоредбите на ЗОП се съдържат в документацията за участие в настоящата обществена поръчка. Възложителят изисква гаранция за участие в размер на един процент от прогнозната стойност за всяка обособена позиция. Възложителят изисква гаранция за добро изпълнение на договора за обществена поръчка в размер на 3 % (три процента) от стойността на договора без ДДС. Гаранцията за изпълнение може да се внесе в брой в касата на възложителя, по банков път, или може да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение.Гаранцията за добро изпълнение се представя при подписване на договора. В случай, че участникът, избран за изпълнител на обособена позиция в настоящата обществена поръчка е участвал като обединение, той може да избере или да създаде юридическо лице или да се регистрира в Регистъра БУЛСТАТ към Агенцията по вписванията като неперсонифицирано лице по смисъла на Закона за задълженията и договорите. Независимо от избора му, регистрацията следва да бъде извършена преди сключването на договора за обществена поръчка. Удостоверения за регистрация на транспортните средства, издадени от ОДБХ за превоз на хранителни продукти от животински произход за участниците в обособена позиция №1 „Мляко и млечни продукти”, валидно Удостоверение по чл. 12 от Закона за храните за регистрация на обекта/тите, с които участника разполага за производство, търговия на едро и/или дребно за храни, съответстващи на тези, включени в съответната обособена позиция от настоящата поръчка за която се участва, издадено от БАБХ-ОДБХ. За доказване на техническите възможности за изпълнение на поръчката възложителят изисква: -признат опит в изпълнението на доставките - за последните 3 години преди подаването на офертата участниците да са изпълнили доставки, които са еднакви или сходни с доставките, предмет на тази обществена поръчка. - в случай, че участникът участва като обединение / консорциум, изброените по-горе минимални изисквания за технически възможности се прилагат за обединението (консорциум и др.) като цяло; - в случай, че участникът предвижда участие на подизпълнители изброените по-горе минимални изисквания за технически възможности се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

08/07/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Желаещите да закупят и да получат от Възложителя документация за участие в обществената поръчка на хартиен носител могат да направят това в сградата на МБАЛНП „Св. Наум” ЕАД”, адрес: гр. София, ул. „Д-р Любен Русев” № 1 от 8:30 часа до 16:00 часа, всеки работен ден в срок на валидност на публичната покана. Възложителят е длъжен да предостави документацията на всяко лице, поискало това, включително като му я изпрати за негова сметка. Офертата се подава от участника или упълномощения от него представител лично в деловодството на МБАЛНП "Свети Наум" ЕАД, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, или по куриер на адрес: гр. София, ул. „Д-р Любен Русев” № 1, всеки работен ден от 8:30 до 16:00 часа, до изтичане на крайния срок, съгласно настоящата публична покана. Цената на документацията е 10 (десет) лева с ДДС. Сумата от 10 (десет) лева с ДДС следва да бъде внесена в касата на МБАЛНП „Св. Наум” ЕАД” или преведена по следната банкова сметка: Банка: Уникредит Булбанк АД Клон София IBAN: BG51UNCR7000 1522 0699 96 BIC КОД: UNCRBGSF Закупуването на документацията не е задължително за участниците, като Възложителят не изисква в офертите си участниците да представят документа с който е закупена документацията. От деня на публикуване на публичната покана, Възложителя осигурява пълен достъп по електронен път до цялата документация на обществената поръчка на следния интернет адрес: http://www.svnaum.com/bg/obshtestveni-porachki/publichni-pokani Определена от възложителя комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите, подадени за настоящата обществена поръчка, на което те ще бъдат отворени, ще се проведе на 09.07.2015 г. от 10:30 часа в учебна зала ДКБ, на МБАЛНП “Св. Наум” ЕАД, гр. София, ул. “Д-р Любен Русев” № 1.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

08/07/2015