Версия за печат

BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливен, бул.Цар Освободител № 1, За: инж. Иван Манчев, Република България 8800, Сливен, Тел.: 044 611376, E-mail: manchev@sliven.bg, Факс: 044 662350

Място/места за контакт: Община Сливен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.sliven.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.sliven.bg/index.csp?f=9-00118-2015-017.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Извършване на дейности, осигуряващи безопасността и организацията на движение на пътни превозни средства и пешеходци на територията на община Сливен” Настоящата обществена поръчка включва следните дейности: 1.Хоризонтална пътна маркировка:Пътната маркировка се състои от линии, стрелки, символи и надписи, нанесени с боя или по друг начин върху пътното (уличното) платно и пътните съоръжения.Пътната маркировка се използва за създаване на организация на движението по пътищата чрез разделяне на платното за движение на пътни ленти; обозначаване на пътните съоръжения; информиране на участниците в движението, в т.ч. за направлението на пътя, за възможността за избор на посоки за движение, за наименования на населени места и други обекти и за посоките към тях, както и за даване на други необходими указания.Пътната маркировка може да се използва самостоятелно или в съчетание с пътни знаци, светлинни сигнали и други средства за сигнализация.Пътната маркировка се нанася:- в населените места - съгласно проект, разработен въз основа на генералния план за организация на движението;- извън границите на населените места - в съответствие с проекта за организация на движението по пътя.Пътната маркировка върху платното за движение е постоянна и временна.Постоянната пътна маркировка върху платното за движение се изпълнява с бял или жълт цвят:- пътна маркировка с жълт цвят се използва за обозначаване на площи, забранени за престой и паркиране на пътни превозни средства, и за очертаване на ленти, предназначени за движение на превозни средства от редовните линии за обществен превоз на пътници.- постоянната маркировка на пътни съоръжения, разположени непосредствено до платното за движение, на открити бордюри, които ограничават острови върху платното за движение, се изпълнява с бял и черен цвят. При въвеждане на временна организация на движението пътната маркировка се изпълнява с оранжев цвят.Пътната маркировка е надлъжна, напречна и други видове, в зависимост от разположението й спрямо оста на пътя.Пътната маркировка се изпълнява със строителни продукти, които имат коефициент на сцепление, близък до коефициента на сцепление на пътната настилка.Светлотехническите показатели на пътната маркировка не трябва да са по-ниски от изискваните с БДС 16102 "Светофари, пътни знаци и маркировка”. 2.Пътни знаци:Пътните знаци могат да се използват самостоятелно или в съчетание с пътна маркировка, светлинни сигнали и други средства за сигнализация и организация на движението.Пътните знаци се поставят в обхвата на пътя при спазване изискванията на наредба №18 /23.07.2001 г. както следва:1. в населени места - съгласно проект за организация на движението, разработен въз основа на генералния план за организация на движението;2. извън границите на населени места - в съответствие с проекта за организация на движението по пътя.Проектите за организация на движението се изработват, съгласуват и одобряват при спазване изискванията на Наредба № 1 от 2001 г. за организиране на движението по пътищата (ДВ, бр. 13 от 2001 г.).Условията и редът за използване на пътните знаци и на другите средства за сигнализиране на пътищата при извършване на строителство или ремонт, на дейности по поддържането, при аварийни ситуации и др. в обхвата на пътя се определят с Наредба № 16 от 2001 г. за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците.В зависимост от класа на пътя, в чийто обхват се поставят, пътните знаци се класифицират в четири типоразмера:1. в населени места:а) I типоразмер - за второстепенни улици;б) (доп. - ДВ, бр. 18 от 2004 г.) II типоразмер - за главни улици и за районни артерии;в) (изм. - ДВ, бр. 18 от 2004 г.) III типоразмер - за градски магистрали и за скоростни градски магистрали клас IБ;г) (нова - ДВ, бр. 18 от 2004 г.) IV типоразмер - за скоростни градски магистрали клас IА.2. извън границите на населени места:а) I типоразмер - за местни пътища;б) II типоразмер - за пътища III клас.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45233221, 45233294

Описание:

Работи по пътна маркировка на пътища
Работи по поставяне на пътна сигнализация


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Извършване на дейности осигуряващи безопасността и организацията на движение на пътни превозни средства и пешеходци на територията на община Сливен на обща стойност до 200 000,00 лева, без ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

200000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Сливен и малките населени места на територията на Община Сливен

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В офертата си всеки участник представя следните документи:1. Данни за лицето, което прави предложението - Образец № 1; 2.В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) представят заверено копие на документ - споразумение или договор.Документът трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:2.1.Всички членове на обединението/консорциума са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на договора за обществената поръчка;2.2.Срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена;Когато не е приложен документ (споразумение или договор) за създаването на обединение/консорциум или в приложеният такъв липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, участникът ще бъде отстранен от участие по настоящата обществена поръчка. В учредителният договор е задължително наличието на клауза, уреждаща отношенията между съдружниците при съдебно отстраняване или друга форма за прекратяване на участието, което да гарантира изпълнението на договора за обществената поръчка и отчитането на извършената дейност по приключване на обществената поръчка.Когато в споразумението или договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението се представя и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.3.Техническо предложение-Образец № 2;Неразделна част от техническото предложение е технологична програма, която трябва да включва:•Технология и организация на изпълнение на поръчката;Подробно описание на технологията за изпълнение на работните процеси. Идентифициране рисковете и предпоставките, които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора и са предложение за изпълнение на адекватни мерки за тяхното управление.•Организация на ръководството на обекта (ключовия персонал).Подробно описание на организационната схема на персонала, показваща организационната структура за управление на работните процеси. Ясно обозначаване на ключовият персонал и конкретизиране на неговите отговорности и пълномощия.•Мерки по управление на качеството, опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.Подробно описание на структурата за управление на качеството, както и на мерките за опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. 4.Ценово предложение - Образец № 3;5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до б. „д” и ал. 5 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към документацията Образец № 4, от лицата посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП.6.Доказателства за техническите възможности и/или квалификация:Участникът представя следните документи: 6.1. Списък на строителството, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата (по образец), а за строителство, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката, и:а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности;Продължава в "Допълнителна информация".

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерият „Икономически най-изгодна оферта” включва следните показатели и тежести в комплексната оценка (КО) на офертите: 1. Пед.ц. - Предложени единични цени по видове работи - с относителна тежест 70 (седемдесет ) точки. Оценките на участниците, по този показател, се определят на база съотношенията между най-ниската предложена единична цена към единичната цена, предложена от съответния участник за всеки вид СМР от Офертните сметки по следната формула: n Пед.ц.=70*[1/n * ЕЦ, min, i/EЦ ,of, i] i=161 където:Пед.ц. - оценката на i-тия участник по показателя;ЕЦmin - най-ниска предложена единична цена от всички участници за съответния вид СМР по позиция i, където i=161; ЕЦоf, - предложена единична цена от съответния участник за съответния вид СМР по позиция i =161; n - брой позиции по видове СМР, n = 61. 2. Пт.стр.пр. - Предложена технологична програма - с относителна тежест 30 (тридесет) точки. Показателят представлява експертна оценка от страна на комисията на предложеното от участника Техническо предложение. Комисията разглежда техническите решения, методологията на работа, организацията на човешките ресурси и всички други относими подпоказатели, след което извършва оценка, съгласно приложената таблица. Оценките на участниците, по този показател, следва да бъдат подробно мотивирани за гарантиране на безпристрастност, обективност и прозрачност в работата на комисията.Подробна информация за оценяването на показателя се съдържа в таблица към документацията за участие. Оценките по трите подпоказателя образуват оценката по показателя Пт.стр.пр. - Предложена технологична програма чрез следната формула:Пт. стр. пр. = П т. стр. пр.1 + П т. стр. пр.2 + П т. стр. пр.3 където: Пт..пр. - оценката на i-тия участник по показателя; Пт.пр.1 - брой точки, получени от съответния участник по т. 1 от Таблицата за оценка; Пт.пр.2 – брой точки, получени от съответния участник по т. 2 от Таблицата за оценка; Пт.пр.3 - брой точки, получени от съответния участник по т. 3 от Таблицата за оценка; ***Технологичната програма е неразделна част от Техническото предложение. Оценка на технологичната програма не правят членовете на комисията, които не участват в нея като технически специалисти. 3. Комплексната оценка (КО) на офертите се получава като сбор от оценките по отделните показатели, по следната формула (максимален брой точки 100): Пт.стр.пр. i КО = Пi + ----- х 30 Пт.стр.пр max където: - П ед.ц. i – оценка на единичните цени на съответния участник - Пт.стр.пр. i - брой точки получени от съответния участник по показател Пт.стр.пр. - Пт.стр.пр. max - максимален брой точки получени от участник по показател Пт.стр.пр. Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с точност до втория знак след десетичната запетая. Максималната комплексна оценка, която може да получи една оферта е 100. Класирането на участниците се извършва по низходящ ред на получената комплексна оценка, като на първо място се класира участникът, който е получил най-висока оценка (КО) на офертата. Участникът, класиран от Комисията на първо място, се определя за изпълнител на обществената поръчка.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

08/07/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължение от "Изисквания за изпълнение на поръчката":Минимални изисквания:Всеки участник трябва да притежава признат опит в строителството и да е изпълнил поне 1 (едно) строителство, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката. Забележка: Строителство, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката е за осигуряване на безопасността и организацията на движение на пътни превозни средства и пешеходци - полагане на хоризонтална пътна маркировка , доставка и монтаж на пътни знаци в и извън населените места.6.2.Декларация посочваща образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на ръководните служители на участника (ръководител екип, помощник ръководител, проектант, отговорник по контрола на качеството), включително на лицата, които ще отговарят за изпълнението на настоящата поръчка – свободна форма;Минимални изисквания: информация за минималните изисквания се съдържа в документацията за участие.6.3. Данни за собствени или наети технически лица, които участникът ще използва за извършване на дейностите, предмет на поръчката– свободна форма;Минимални изисквания: информация за минималните изисквания се съдържа в документацията за участие.6.4.Декларация за техническото оборудване, за изпълнение на поръчката – свободна форма.Минимални изисквания:информация за минималните изисквания се съдържа в документацията за участие.7. Видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители и писмено съгласие от подизпълнителите – свободни форми.Заб.:Когато Участникът няма да използва подизпълнител/и представя документ – свободна форма удостоверяващ обстоятелството.8. Декларация за приемане на условията в проекта на договора - Образец № 6;9. Нотариално заверено пълномощно на лицето/ата, подписало/ли офертата, в случай, че няма/т представителни функции.10.Списък на документите, приложени към офертата, подписан и подпечатан от Участника.Валидността на офертите е 90 (деветдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите.Източник на финансиране: Обществената поръчка ще се финансира със собствени средства от общинския бюджет. Място за получаване на офертите:Офертите се подава в Център за административни услуги-деловодство, Община Сливен, гр. Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1, не по-късно от деня и часа, посочени в публичната покана.Дата,час и място на отваряне на офертите: 09.07.2015 г.15:00 часа, в стая №17, в сградата на О-на Сливен, гр. Сливен,бул. „Цар Освободител” №1.Преди сключване на дог. класираният на първо място участник, представя:документ/и, издаден/и от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1,б."а" до б."д" от ЗОП и декларация/и за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП.Публичната покана, документацията за възлагане на обществената поръчка, приложението към нея и образците на документи са публикувани на интернет адреса на Възложителя: http://www.sliven.bg-Профил на купувача-http://www.sliven.bg/index.csp?f=9-00118-2015-017.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

08/07/2015