BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД, бул."Пещерско шосе" № 66, За: Тонка Димитрова, Република България, Пловдив, Тел.: 032 602930, E-mail: law_dimitrova@abv.bg, Факс: 032 644058

Място/места за контакт: бул."Пещерско шосе" № 66

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.unihosp.com.

Адрес на профила на купувача: http://unihosp.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20150629tWCb2702769.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на фабрично нови пациентни монитори за нуждите на клиники и отделения на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

33100000

Описание:

Медицинско оборудване


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

14 броя фабрично нови мултипараметрични пациентни монитори, 2 броя фабрично нови мултипараметрични високо специализирани пациентни монитори с CO2 модул, 3 броя фабрично нови мултипараметрични пациентни монитори с модул за инвазивно налягане и 2 броя фабрично нови централни мониторни системи

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД, бул. "Пещерско шосе" № 66

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Офертите трябва да отговарят на следните изисквания и да имат най-малко следното съдържание: 1. Идентификационни данни за лицето, което прави предложението с прилагане на ЕИК или на копие от регистрационен документ за създаване на юридическо лице ведно с удостоверение за актуално състояние от съответния публичен регистър в оригинал или ксерокопие, заверено от кандидата, като е положен неговия подпис, печат и гриф „Вярно с оригинала”; 2.Сертификат ISO 9001:2008 за участника. 3 Сертификат ISO 13485: 2003 за производителя; 4.Декларация за CE маркировка на предлаганите изделия; 5.ЕС сертификат за предлаганите изделия; 6. Срок на валидност на офертата - не по-малък от 30 календарни дни, считано от крайната дата за подаване на офертите. 7. Декларация за съгласие с условията на проектодоговора - свободен текст; 8. Техническо предложение (описание) на пациентни монитори и централни мониторни системи съдържащо: 8.1 Посочване на производител, марка и модел на предлаганите изделия, придружени с инструкции за употреба на български език, с посочване, че се касае за фабрично нови монитори и централни мониторни системи; 8.2 Срок за доставка и пускане в експлоатация - не повече от 7 работни дни от заявка за изпълнение на договора от Възложителя; 8.3 Гаранционен срок - не по-малък от 12 месеца, срок за отзоваване на сервизните специалисти не по-голям от 48 часа от получаване на сигнал за повреда, а при необходимост от влагане на резервни части - до 7 дни от датата на уведомяване за възникналата повреда. 8.4 Техническа спецификация (описание) на мониторите и централните мониторни системи, съответстващо на описанието и обема, зададени в техническите спецификации от Възложителя; 8.5 Към техническото си предложение, участникът трябва да приложи: - Каталог/зи, брошура/и, технически паспорт/и или друг/и еквивалентен/ни документ/и, произтичащ/и от производителя или от официалния им вносител за Република България, от които да става видно съответствието на предложените от участника стоки с техническата спецификация на възложителя. Представените материали следва да са на български език, а в случаите, когато са представени документи на чужд език, същите следва да са придружени с превод на български език, направен от заклет преводач. - Декларация за съответствие на предлаганите изделия, издадена от производителя, упълномощения му представител или нотифициран орган. Представените декларации следва да са на български език, а в случаите, когато са представени документи на чужд език, същите следва да са придружени с превод на български език, направен от заклет преводач 9. Ценово предложение, съдържащо: 9.1 Предложена цена за изпълнение на договора с и без ДДС за един брой пациентен монитор от всеки вид и с и без ДДС за един брой централна мониторна система. Участникът следва да посочи и крайна обща цена с и без ДДС за доставката на всички изделия. 9.2 Предложен начин на плащане - по банков път, въз основа на издадена фактура и двустранно подписан приемо-предавателен протокол, не по-рано от 30 дни от издаване на фактурата. Авансово плащане не се допуска. 10. Всички разходи, свързани с правилното функциониране, техническата изправност и сервизната поддръжка на стоките, са за сметка на участника, който е длъжен да ги осигурява за целия гаранционен срок. 11. Стойността на поръчката не може да надхвърля 66 000 лева без ДДС. Всички документи от офертата, които не са на български език, следва да са придружени от легализиран превод на български език.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показатели за определяне на комплексна оценка: 1. Цена за изпълнение на поръчката (П1) - относителна тежест 84%; 2.Преимущества в техническите характеристики и функционалните възможности на предлаганата апаратура (П2) - относителна тежест 16%. Методиката за оценка е публикувана в профила на купувача, в електронното досие на поръчката, което е указано по-горе.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

08/07/2015 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Безплатен достъп до документацията за участие е предоставен на Профила на купувача. Отварянето на офертите ще бъде публично на 09.07.2015г. от 08:00 часа в административната сграда на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД на бул."Пещерско шосе" № 66. Отварянето на офертите ще се извърши по реда на чл.68, ал.3 отЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

08/07/2015