Версия за печат

BG-Габрово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Габрово, пл. Възраждане № 3, За: инж. Павлина Христова, Република България 5300, Габрово, Тел.: 066 818326, E-mail: p.hristova@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Място/места за контакт: Община Габрово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.gabrovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.gabrovo.bg/173-.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на оборудване по три обособени позиции: Обособена позиция №1 Доставка на оборудване за нуждите на Община Габрово; Обособена позиция №2 Доставка на оборудване за нуждите на ОЗ Озеленяване; Обособена позиция №3 Доставка на оборудване за нуждите на ЦСРИ за хора с увреждания. Подробното описание на оборудването е съгласно Технически спецификации, приложение към настоящата покана.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30000000, 30232110, 30232120, 30232150, 30211400, 30213100

Описание:

Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети
Лазерни принтери
Матрични принтери
Мастиленоструйни принтери
Компютърни конфигурации
Преносими компютри (от 3 до 5 кг)


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обособена позиция 1 – включва доставка на: 1. Компютърна конфигурация „Модел 1“ – 22 броя; 2. Монитор „Модел 1“– 18 броя; 3. Лазерно мултифункционално печатащо устройство „Модел 1“– 11 броя; 4. Лазерно мултифункционално печатащо устройство „Модел 2“ – 85 броя; 5. Преносим компютър – „Модел 1“ – 1 брой; 6. Преносим компютър – „Модел 2“ – 3 броя; 7. Монитор „Модел 2“– 2 броя; 8. Компютърна конфигурация „Модел 2“ – 2 броя; 9. Матричен принтер – 2 брой; 10. Скенер – 1 брой; 11. Лазерно печатащо устройство – 1 брой. Обособена позиция 2 – включва доставка на: 1. Компютърна конфигурация „Модел 1“ – 2 броя; 2. Монитор „Модел 1“ – 2 броя; 3. Лазерно мултифункционално печатащо устройство „Модел 1“– 2 броя; 4. Преносим компютър – „Модел 2“ – 1 брой; 5. Монитор „Модел 2“– 1 брой; 6. Компютърна конфигурация „Модел 2“ – 1 брой; 7. Мастилоструйно печатащо устройство – 1 брой. Обособена позиция 3 – включва доставка на: 1. Компютърна конфигурация „Модел 1“ – 1 брой; 2. Монитор „Модел 3“– 1 брой; 3. Преносим компютър – „Модел 2“ – 1 брой; 4. Таблет – „Модел 1“ – 1 брой.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

49767 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Габрово

NUTS:

BG322

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Представената оферта трябва да съдържа: 1. Представяне на участника: Попълнен Образец № 1, съдържащ данни за лицето, което прави предложението - посочва се единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; 2. Техническо предложение – по Образец № 2-1, 2-2 или 2-3 за всяка една обособена позиция, за която участникът подава оферта; 3. Ценова оферта – по Образец № 3 за всяка една обособена позиция, за която участникът подава оферта, с приложения 3-1; 3-2; 3-3 за съответната обособена позиция; 4. Декларация за приемане условията на проекта на договор (Образец №4). 5. Доказателства за технически възможности на участника: 5.1. Декларация, че участникът разполага със сервиз - собствен или ползван на друго валидно правно основание за гаранционно обслужване на предлаганото от него оборудване, с посочване на адрес и телефон на сервиза.; Минимални изисквания: Участникът следва да разполага със сервиз за гаранционно обслужване на предлаганото от него оборудване – собствен или ползван на друго валидно правно основание. 5.2. Заверени копия на сертификати CE Mark, RoHS, IT ECO Declaration, Energy Star или еквивалент от производителите. Минимални изисквания: Участникът следва да притежава валидни сертификати CE Mark, RoHS, IT ECO Declaration, Energy Star или еквивалент от производителите за предлаганото оборудване, съобразно техническите спецификации. 3. Други изисквания. Офертата се изготвя на български език и се подписва от лицето, представляващо участника, или изрично упълномощен за участие в процедурата представител. Представянето на офертата означава, че УЧАСТНИКЪТ приема изцяло всички общи и специални изисквания на настоящата документация. Всички документи, представляващи копия, задължително се парафират “Вярно с оригинала”, подпис/ печат.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

(КО) = (ТО) + (ИО); максимална стойност – 100 точки (ТО) – Технически показател - с тежест 60 %; ТО = ТО(1)+ТО(2) (ИО) – Показател за цена - с тежест 40 % Оценките по отделните показатели и КО се определят съгласно Методика - приложение към документацията.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

08/07/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик в деловодството на Община Габрово. Пликът с офертата следва да съдържа следния надпис: ОФЕРТА Община Габрово гр. Габрово 5300; пл. ”Възраждане ” № 3 за: Доставка на оборудване по три обособени позиции – обособена позиция № ............................................... .........../име на Участника/.................. /адрес за кореспонденция/ ..... /лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес/ Офертите ще се отварят в 11:00 часа на 09.07.2015 г. в Зала, ет. 3 /сградата на Община Габрово – пл. Възраждане №3/. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата. Срокът на валидност на офертата не може да бъде по-малък от 90 календарни дни считано от крайния срок за получаване на оферти.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

08/07/2015