Версия за печат

BG-С. АНТОН

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЩИНА АНТОН, ПЛ. СЪЕДИНЕНИЕ №1, За: ЦОНКА НИКОЛОВА ГЕШЕВА, БЪЛГАРИЯ 2089, С. АНТОН, Тел.: 07186 2300, E-mail: obanton@abv.bg, Факс: 07186 2500

Място/места за контакт: ЦОНКА НИКОЛОВА ГЕШЕВА

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.antonbg.com.

Адрес на профила на купувача: www.antonbg.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Извършване на ремонтни работи по Четвъртокласна пътна мрежа на територията на Община Антон, за обект ІV - 60038 – І - 6 - Душанци км.0+000 – 2+500, път SFO 3004 – Петролна база за Държавен резерв, SFO 3005 – ЖП Гара Антон, финансирани от Държавния бюджет на Община Антон за 2015 година

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Цената е до 50666 лева без ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

50666 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

СЕЛО АНТОН

NUTS:

BG41

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

За участие в обществената поръчка, участникът подготвя и представя оферта, която трябва да съответства напълно на условията, съдържащи се в поканата за участие. Всяка оферта трябва да съдържа следната информация и приложения: 1. Представяне на участника (Приложение №1), включващо: Посочва се ЕИК по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждане на обществената поръчка. При участници обединения копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващия. 2. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, точка 1 и по чл. 47, ал. 5 от ЗОП - Приложение № 2. В декларацията се включва и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя. Декларация Приложение № 2, се представя и от подизпълнителя, ако участва такъв. 3. Декларация по чл. 56, ал. 1, точка 8 от ЗОП - Приложение № 3 4. Декларация съгласие за участие като подизпълнител - Приложение № 4 5. Декларация по чл. 56, ал. 1, точка 12 от ЗОП - Приложение № 5 6. Декларация по чл. 56, ал. 1, точка 11 - Приложение № 6 7. Списък на изпълнени подобни договори – Приложение № 7 В таблицата да се представят договори, от които да става безспорно ясно за Възложителя, че участникът е изпълнил през последните три години договори, в чийто предмет е включена строително-ремонтна работа. Възложителят не поставя изисквание за брой изпълнени договори, за стойност на договорите, за участие в Оперативни програми или за численост на техническия персонал. 8. Списък на машини и съоръжения – Приложение № 8 В таблицата се описват машините и съоръженията, с които участникът разполага. За взети под наем движими вещи - машини и съоръжения, трябва да се представи копие на договор за наем, при закупуване на лизинг – копие от договора за лизинг, при собствена техника и оборудване – копия на фактури, талони и др., които да удостоверяват собствеността на техниката, която ще бъде ползвана по време на изпълнение на поръчката. 9. Предложение по чл. 101, буква „б”, ал. 1, точка 3 от ЗОП – Приложение № 9 10. Ценово предложение по чл. 101, буква „в”, ал. 1, точка 3 от ЗОП – Приложение № 10 Попълненото Ценово предложение се подготвя съгласно образеца към настоящата документация от участника на хартиен носител в един оригинал. Цената се посочва в български лева с точност до втория знак след десетичната запетая. Оферираната от участника цена включва всички работи, дейности, услуги и др., нужни за качественото завършване на предмета на поръчката, в това число командировки, квартирни, налози, данъци, такси и осигуровки, както и други необходими разходи по изпълнението. Всяко предложение ще бъде незабавно отстранено, ако има липси и/или неясни документи и/или неясно обозначени документи и/или както следва: Не е упомената общата стойност; Предложената от участника цена надхвърля прогнозната стойност на поръчката; Допуснати са несъответствия между отделните изчисления; По време на анализа и оценката на предложенията няма да се вземат предвид никакви отстъпки и промени в предложените цени, направени от участниците. 11. Таблица единични цени – Приложение № 11 12. Проект на договор – Приложение № 12 Гаранцията за участие в процедурата е в размер на 1% - 506,66 /петстотин и шест лева и шестдесет стотинки/;Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 (три) % от стойността на договора.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Оценяването и класирането на офертите се извършва по критерия „ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНА ОФЕРТА”. Офертите на участниците, които не са отстранени от участие и които отговарят на предварително обявените условия на Възложителя за икономически, финансови и технически възможности и квалификация подлежат на комплексна оценка за определяне на „икономически най-изгодната оферта” по условията на долуподписаната Методика. Класирането на офертите се извършва в зависимост от комплексната оценка, която се формира като сбор от получените точки по отделните показатели за оценка. За икономически най-изгодна оферта се счита тази, която е получила най-висока комплексна оценка. За всеки участник комплексната оценка /КО/ на офертата се изчислява по следната формула: КО = П1 + П2 , където: КОе комплексната оценка; П1 и П2 са показателите, формиращи комплексната оценка, а именно: • П1 – „Техническо предложение“, включващо два подпоказателя „Технологична последователност на строителните процеси” и „Управление на риска”. Подпоказател П1.1 – „ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ” Указание: Участникът разработва техническото предложение като включва в него всички необходими дейности за изпълнение на поръчката съгласно техническата спецификация. • П2 – „Цена за изпълнение“ (без ДДС) Методика за определяне на оценката Настоящата методика представлява съвкупност от правила, посредством които ще се определи офертата, която следва да гарантира постигане на желания от Възложителя краен резултат, описан в настоящата документация, при оптимално съотношение между цена и качество. Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка” (КО). Максималния брой точки, които участникът може да получи е 100 точки. „Комплексната оценка” се определя на база следните показатели: Показател – П (наименование) Максимално възможен бр. точки Относителна тежест в КО 1. Техническо предложение –П1 100 50 % 2. Цена за изпълнение– П2 100 50 % Формулата по която се изчислява „Комплексната оценка” за всеки участник е: КО = П1х50 %+ П2х50 % Показател „Техническо предложение” – П1 Максимален брой точки по показателя - 100 точки. Относителна тежест на показателя в комплексната оценка 50%. Изчислява се по формулата: П1 = А + Б, Където: № Подпоказател Макс. бр. точки А. ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ 60 Б. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА 40 ОБЩО: 100

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

09/07/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документите запроект: Извършване на ремонтни работи по Четвъртокласна пътна мрежа на територията на Община Антон, за обект ІV - 60038 – І - 6 - Душанци км.0+000 – 2+500, път SFO 3004 – Петролна база за Държавен резерв, SFO 3005 – ЖП Гара Антон, финансирани от Държавния бюджет на Община Антон за 2015 година, могат да се изтеглят от официалния сайт на Община Антон - www.antonbg.com в профил на купувача Дата на отваряне на офертите 14.07.2015 година от 16:00 часа в заседателната зала на Община Антон Офертите за участие се подават в делеводството на Община Антон в посочения в документацията адрес и срок.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

08/07/2015