Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

БДЖ - Пътнически превози ЕООД, ул. Иван Вазов № 3, За: инж. Росица Станкова, инж. Иванка Шишева, РБългария 1080, София, Тел.: 02 9800494; 0885 397498, E-mail: rstankova@bdz.bg, Факс: 02 9800494

Място/места за контакт: отдел Обществени поръчки; отдел Ремонт на тягов подвижен състав

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bdz.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.bdz.bg/bg/publichni-pokani/dostavka-rezervni-chasti-za-mehanichnata-chast-na-spirachnata-sistema-na-elektricheski-lokomotivi-serii.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка резервни части за механичната част на спирачната система на електрически локомотиви серии 40", за нуждите на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

34631000

Описание:

Резервни части за локомотиви или за подвижен железопътен състав


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставка резервни части за механичната част на спирачната система на електрически локомотиви серии 40", за нуждите на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

59904 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Локомотивно депо Пловдив, гр. Пловдив, 4002, ул. „Сергей Румянцев” № 1, Локомотивно депо Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, 5120, ул. „Съединение” № 46, Локомотивно депо, София район Подуяне, гр. София, 1517, ул. „Майчина Слава” № 2

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Административни данни за участника-образец Приложение №2. 2.Техническо предложение-образец Приложение №3,съдържащо: 2.1. Партиди, срок и място на доставка: 2.1.1. Партиди: доставката се извършва на две партиди, по количество и вид както следва: -Първа партида - позиции от общата спецификация към техническите условия - №№ 12, 13, 14, 25, 28 и 29 ще се доставят на една партида (първа партида); -Всички останали позиции – на две равни партиди; 2.1.2. Срок на доставка: - за първа партида – до 40 дни от сключване на договора; - за втора партида – от 30 до 35 дни след доставката на първа партида. 2.1.3. Място на доставка: - първа партида: - позиции от общата спецификация: №№ 12, 13, 28 и 29 – Локомотивно депо Пловдив, гр. Пловдив, 4002, ул. „Сергей Румянцев” № 1; - всички останали позиции – Локомотивно депо Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, 5120, ул. „Съединение” № 46; - втора партида: - Локомотивно депо, София район Подуяне, гр. София, 1517, ул. „Майчина Слава” № 2. 2.2. Условия и срок за плащане – плащането се извършва по банков път в лева, в срок до 30 /тридесет/ дни след доставка на всяка партида в склада на Възложителя и представяне на двустранно подписан приемателно-предавателен протокол, оригинална фактура и сертификат за качество в оригинал, издаден от завода производител. 2.3. Гаранционен срок – Минимум 12 месеца от датата на влагане на частите в експлоатация и не по-малко от 18 месеца от датата на доставка. 2.4. Доказателства за техническите Възможности на участника за изпълнение на поръчката,както следва: 2.4.1. Когато участникът не е производител, следва да представи оригинален документ (може и нотариално заверено копие) от производителя, доказващ правото на участника да предлага и извършва доставка на предлаганите резервни части за ел. Локомотиви серии 40 през 2015 г. и 2016 г. /оторизационно писмо, дистрибуторски договор и др./; 2.4.2.Сертификат по ISO 9001:2008 или еквивалент за успешно внедрена система за управление на качеството, издаден на името на производителя – копие заверено от участника; 2.4.3.Образeц/и на сертификат за качество / образци на приемателни протоколи или други еквивалентни документи за потвърждаване на съответствието на качествата на резервните части с предписаните норми и изисквания в Техническата документация на възложителя, включително и химичен състав, механически характеристики на материала и геометрични размери, издадени от производителя – копие заверено от участника; 2.4.Спецификация на предлаганите резервни части, разработка на завода-производител, заверена от участника; 2.5.Чертежи и технически условия за производство и доставка на предлаганите резервни части, съгласно техническата спецификация на Възложителя, разработка на завода-производител, заверени за производство и доставка през 2015/2016 г. с оригинален подпис и печат, в два екземпляра, съответстващи на чертежите и техническите изисквания на Възложителя. 3.Срок на валидност на офертата–не по-кратък от 90/деветдесет/ дни след датата, определена за краен срок за приемане на офертите за участие. 4.Предлагана цена,както и обща стойност за изпълнение на поръчката,в съответствие с приложения към поканата образец на ценова оферта-Приложение №4. 5.Други изисквания: 5.1.Когато офертата се подава от юридическо лице,същата следва да е подписана от законния представител на участника съгласно търговската му регистрация или упълномощен с нотариално заверено пълномощно негов представител,както и оформена с печат на участника.Пълномощното се представя в оригинал или нотариално заверено копие. 5.2.Декларация по Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици - Приложение № 8. 5.3. Виж в раздел "Допълнителна информация"

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

14/07/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнение към раздел III "Изисквания за изпълнение на поръчката”: 5.3. Предвид обстоятелството,че критерий за оценка на офертите е "най-ниска цена", при предложени еднакви най-ниски цени в две или повече оферти,изпълнителят се определя чрез жребий, от комисията, в присъствието на участниците. Поканата и приложенията й са достъпни на Профила на купувача на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД- http://www.bdz.bg/bg/publichni-pokani/dostavka-rezervni-chasti-za-mehanichnata-chast-na-spirachnata-sistema-na-elektricheski-lokomotivi-serii.html. Всички документи трябва да бъдат заверени (когато са ксерокопия) с гриф “Вярно с оригинала”,подпис на лицето/ата, представляващи участника и мокър печат. 6.Срок и място за получаване на оферти: 6.1.Срок - 14.07.2015 год., 16:30 часа. 6.2.Място - Офертата на участник, заедно с приложените към нея изискани документи, да се представи в запечатан непрозрачен плик с надпис: До "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД гр.София 1080, ул."Иван Вазов" №3 Оферта за "Доставка резервни части за механичната част на спирачната система на електрически локомотиви серии 40", за нуждите на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД”, точен адрес на подател, лице за контакт, факс, имейл, телефон за връзка. 7.Дата, час и място за отваряне на офертите - Датата на провеждането на заседанието на комисията за отваряне и разглеждане на подадените оферти е 15.07.2015 г от 10:00 часа в сградата на "БДЖ-Пътнически превози"ЕООД, находяща се на адрес: гр.София ул."Иван Вазов" №3.На заседанието могат да присъстват участници в обществената поръчка или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. 8.Изисквания към участниците при сключване на договор:За сключване на договора, определеният за изпълнител участник следва да представи: 9.1.Документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1 от ЗОП-оригинал или нотариално заверено копие и декларация за липса на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП–оригинал. 9.2.Гаранция за изпълнение на договора, която представлява 5% от общата стойност на договора без ДДС,учредена в полза на "БДЖ-Пътнически превози"ЕООД. Гаранцията се представя в една от следните форми: безусловна и неотменяема банкова гаранция в оригинал, или парична сума(депозит), внесена по сметката на “БДЖ-Пътнически превози”ЕООД,със срок на валидност 30 дни след изтичане на срока на договора. Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице, всички документи издадени от компетентни органи за липса на обстоятелства по чл.47,ал.1,т.1 от ЗОП и декларациите по чл.47,ал.5 от ЗОП да бъдат в официален превод на български език. В случай, че гаранцията за изпълнение е внесена в чуждестранна банка и в чужда валута е необходимо стойността да отговаря на левовата равностойност, изчислена по централния курс на БНБ в деня на плащането. Същата да бъде с официален превод. Приложения към публичната покана : Приложение № 1 – Технически условия за изпълнение на поръчката; Приложение №2-Административни данни за участника; Приложение №3-Образец на техническо предложение; Приложение №4- Образец на ценова оферта; Приложение №5-Проект на договор; Приложение № 6 - Декларация по Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

14/07/2015