BG-Борово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Борово, област Русе, ул. Никола Й.Вапцаров № 1a, За: Кмет на Община Борово, България 7174, Борово, Тел.: 08140 2253/125/, E-mail: borovo@borovo.org, borovo_op@b-trust.org, Факс: 0817 71774

Място/места за контакт: Община Борово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.borovo.org.

Адрес на профила на купувача: http://www.borovo.org/bg/oporachki.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на 85 броя метални контейнери за битови отпадъци тип "бобър" с вместимост 1100 л с ръчно отваряне с характеристики, съгласно Техническата спецификация, за нуждите на ОП “ ГФЧ” при община Борово. Източник на финансиране - общински бюджет. Цялата документация, условия и информация по настоящата поръчка са достъпни в профила на купувача - http://www.borovo.org/bg/oporachki.html.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

44613800

Описание:

Контейнери за отпадъци


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

85 броя метални контейнери "тип бобър" за битови отпадъци с вместимост 1100 л.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

43800 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

При сградата на ОП “ГФЧ” – гр. Борово, обл. Русе, ул. «Шести септември» № 35.

NUTS:

BG323

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Технически и Квалификационни изисквания към участниците: 1. Наличие на опит в доставки, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, еднакви или сходни с предмета на поръчката – участникът следва да има най-малко три изпълнени доставки със същия или сходен характер, за което се представя списък-декларация в свободен текст. 2. Липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП, за което се представя декларация по образец. 3. Липса на обстоятелствата по чл.3 и чл.5, т.3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, за което се представя декларация по образец. 4. Да има валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството no стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент и за внедрена система за управление на околната среда пo стандарт ISO 14001:2005 или еквивалент – представят се заверени копия от сертификатите. Изискуеми документи и информация: Офертата трябва да съдържа следните ДОКУМЕНТИ, представени в тази последователност: 1. Ценово предложение за изпълнение на поръчката (по образец) с посочен срок за валидност на офертата; 2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката (по образец). 3.Удостоверение за актуално състояние или ЕИК съгласно чл.23 от ЗТР; 4. Списък-декларация на доставки (в свободен текст), изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, еднакви или сходни с предмета на поръчката, с посочване на дата, стойност и получател на доставките, придружена с удостоверения, издадени от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката. 5. Валидни сертификати от акредитиран орган за внедрена система пo стандарти: за управление на качеството пo стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент и за внедрена система за управление на околната среда пo стандарт ISO 14001:2005 или еквивалент – заверени копия. 6. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1, 2 и 5 ЗОП - по образец; 7. Декларация за съгласие с проекта на договор ( в свободен текст).8. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.3 и чл.5, т.3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (по образец). !Кандидат, който не отговаря на изискванията може да бъде отстранен от участие в избора на изпълнител!При сключване на договор определеният за изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП (освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно на възложителя), и декларация за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП!Възложителят е длъжен да публикува в профила на купувача при условията на чл. 22б, ал.3 от ЗОП договора и допълнителните споразумения към него!

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

08/07/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Срок на изпълнение: участникът предлага срок за изпълнение на поръчката, но не по-дълъг от 30 кал. дни от възлагането. Обособени позиции: Няма. Не се приемат варианти на офертата. Срок на валидност на офертите: 90 календарни дни от крайния срок за поучаване на офертите, посочен в Публичната покана.Дата на отваряне на офертите: на 09.07.2015 г. в 11:00ч. в Заседателната зала в сградата на Община Борово - гр.Борово, ул. "Н.Вапцаров" №1а, ет.3 при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП. Изискуемите документи, изброени по-горе, се поставят в посочената последователност в непрозрачен, запечатан с ненарушена цялост плик с надпис «Оферта», върху който са посочени наименованието, представляващото лице, ЕИК, адрес, телефон/факс, e-mail за контакти с участника, както и точното наименование на предмета на настоящата поръчка. Офертите на участниците се подават и приемат в деловодството на Община Борово на адрес: област Русе, община Борово, гр. Борово 7174, ул. “Никола Вапцаров” №1а.Офертите трябва да бъдат получени от Възложителя на посочения адрес, не по-късно от деня и часа, посочени в публичната покана. Възложителят не приема за участие и връща незабавно на участника оферта, която е в незапечатан, скъсан или прозрачен плик или е подадена след изтичане на крайния срок за получаване на офертите.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

08/07/2015