BG-с.Струмяни

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Струмяни, с.Струмяни, пл. 7 - ми Април 1, За: Василка Илиева Панкова, България 2825, с.Струмяни, Тел.: 07434 3108, E-mail: strumyani_oba@yahoo.com, Факс: 07434 3105

Място/места за контакт: Струмяни, пл. 7 - ми Април 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.strumyani.org.

Адрес на профила на купувача: http://www.strumyani.org/subsection-148-op_613102014.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

поддържане, ремонт и профилактика на системата за улично осветление на 21 населени места на територията на община Струмяни

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50232100

Описание:

Услуги по поддържане на общественото осветление


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Количеството и обемът на услугата ще зависят от възникналите и отстранени аварии и/ или дефекти в системата на уличното осветление на територията на община Струмяни. Дейностите ще се извършват след изпращане на заявки до Изпълнителя от страна на определеното със заповед на кмета лице и/или от Кметските наместници на населените места на територията на община Струмяни. Заявките ще съдържат местоположението на съоръженията и вида дейности, които е нужно да се извършат.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

54900 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

21 населени места на територията на община Струмяни - с.Велюшец, с.Вракуповица, с.Гореме, с.Горна Крушица, с.Горна Рибница, с.Добри Лаки, с.Драката, с.Игралище, с.Илинденци, с.Каменица, с.Клепало, с.Колибите, с.Кърпелево, с.Махалата, с.Микрево, с.Никудин, с.Палат, с.Раздол, с.Седелец, с.Струмяни, с.Цапарево

NUTS:

BG413

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Срокът за изпълнение на обществената поръчка е 12 месеца, считано от възлагането на поръчката.Участниците задължително изготвят офертите си при съобразяване с одобрения финансов ресурс на поръчката. В своите предложения участниците следва да включат всички разходи за качествено изпълнение на дейностите, предмет на обществената поръчка включително и разходите за труд, за материали (консумативи), транспорт и други подобни, както и печалба.При изготвянето на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените условия. Офертите се поставят в запечатан, непрозрачен и надписан плик. Ценовата оферта задължително трябва да включва пълния обем на предвидените доставки. Оферти за част от количествата на продуктите, включени в техническата спецификация не се разглеждат и водят до отстраняване на участника от участие в процедурата. Варианти на предложения в офертата не се приемат. Представените приложения в документацията за участие и условията, описани в тях са задължителни за участниците. Ако офертата не е представена по представените образци, Възложителят има право да отстрани участника от процедура поради несъответствие на офертата с изискванията на документацията за участие. Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представи самостоятелна оферта. Офертата трябва да е изготвена съобразно образеца от документацията и да съдържа всички изискуеми от Възложителя документи. Приложените документи към офертата трябва да бъдат представени в оригинал или нотариално заверено копие или заверени от участника копия с надпис "Вярно с оригинала", подпис и печат. Неразделна част от Публичната покана са утвърдените образци на документи, публикувани на интернет страницата Община Струмяни, секция „ Профил на купувача” – www.strumqni.org.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Избраният от Възложителя критерий е най-ниска предложена цена. За оценка по критерия най-ниска цена, Възложителят взема получената сумарно стойност от сбора на единичните цени за доставка и монтаж на всички стоки и услуги, описани от Възложителя в Техническата спецификация.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

07/07/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Неразделна част от Публичната покана са утвърдените образци на документи, публикувани на интернет страницата Община Струмяни, секция „ Профил на купувача” – www.strumqni.org.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

07/07/2015