BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

УМБАЛ Света Екатерина ЕАД, бул. Пенчо Славейков 52А, За: Юлия Добрева, България 1431, София, Тел.: 02 9159454, E-mail: jdobreva@uhsek.com, Факс: 02 9159443

Място/места за контакт: отдел Пазарни проучвания и доставки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.uhsek.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.uhsek.com/puborders.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“Доставки на тонери, мастилници (мастила и ролки) и барабани за принтери, копирни и многофункционални машини за нуждите на УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД”.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30125100, 30124300

Описание:

Касети с тонер
Барабани за офис машини


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1. Обектът на поръчката обхваща – „Доставки на тонери, мастилници (мастила и ролки) и барабани за принтери, копирни и многофункционални машини за нуждите на УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД, подробно описани в 9 (девет) броя обособени позиции, някои от които включващи номенклатурни единици, посочени в Техническата спецификация (Приложение 1) и прогнозни количества за срок от 12 (дванадесет) месеца. 2. Максималната обща прогнозна стойност, която Възложителят може да заплати: е в размер до 65 020,00 (шестдесет и пет хиляди и двадесет) лева без ДДС, за срок от 12 /дванадесет/ месеца, включваща количествата по 9–те обособени позиции както следва: 2.1. За обособена позиция №1 – до 2 500,00 лева без ДДС, включваща количествата по 5–те номенклатурни единици. 2.2. За обособена позиция №2 – до 120,00 лева без ДДС; 2.3. За обособена позиция №3 – до 19 800,00 лева без ДДС, включваща количествата по 27–те номенклатурни единици. 2.4. За обособена позиция №4 – до 400,00 лева без ДДС, включваща количествата по 2–те номенклатурни единици. 2.5. За обособена позиция №5 – до 12 700,00 лева без ДДС, включваща количествата по 16–те номенклатурни единици. 2.6. За обособена позиция №6 – до 23 200,00 лева без ДДС, включваща количествата по 5–те номенклатурни единици. 2.7. За обособена позиция №7 – до 2 200,00 лева без ДДС, включваща количествата по 2–те номенклатурни единици. 2.8. За обособена позиция №8 – до 2 100,00 лева без ДДС, включваща количествата по 4–те номенклатурни единици. 2.9. За обособена позиция №9 – до 2 000,00 лева без ДДС, включваща количествата по 4–те номенклатурни единици.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65020 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Място за изпълнение на доставките: „Стопански склад” при УМБАЛ “Св. Екатерина “ ЕАД , гр. София, бул. „Пенчо Славейков” 52А ;

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

I.Изисквания за изпълнението на поръчката:1.Изисквания към стоките, обект на поръчката:1.1 Оферираните стоки, обект на поръчката по всичките 9 обособени позиции, вкл. номенклатурни единици от съответните обособени позиции, следва да отговарят на изискванията посочени в техническата спецификация/Приложение No1/ и да съответстват на марката и модела на принтери, копирни и многофункционални машини; кодовете на тонерите, мастилниците (мастилата и ролките) и барабаните за моделите принтери, копирни и многофункционални машини, както и на задължителните изисквания за минимален брой копия при 5% запълване на страницата формат А4;1.2.Oферираните стоки: тонери, мастилници (мастила и ролки) и барабани за принтери, копирни и многофункционални машини не трябва да са рециклирани, съвместими (не оригинални), а да се предлагат фабрично нови, нерециклирани, оригинални касети с тонер за съответната марка техника. В случаите, когато участникът предлага рециклирани, съвместими касети с тонер за посочените марки и модели в техническата спецификация, то такива технически предложения се приемат, че не отговарят на изискванията на Възложителя;1.3.В случай, че у-кът предлага еквивалентни на оригиналните касети с тонер, то той трябва да представи писмено доказателство от производителя на печатащото или копиращото устройство (или от официален представител на производ. на техниката) с потвърждение, че при използването на предложените еквивалентни касети с тонер, производителят на устройството запазва същите гаранционни условия за съответното устройство, валидни и при използването на ориг.консумативи.При офериране на еквивалентните консумативи, те също следва да са фабрично нови и нерециклирани;1.4. Стоките трябва да са произведени съгласно действащите нормативни изисквания за качество и международни стандарти, със съответната СЕ или RoHS маркировка, дата на производство и срок на годност;1.5.Срокът за доставка на стоките, обект на поръчката: трябва да бъде до 24 часа, след получаване на писмена заявка от упълномощено от В-ля лице, в която са посочени съответните стоки по вид, каталожен номер и количество. Писмената заявка се изпраща по факс, като за момент на получаване на заявката от Изпълнителя се приема часът на полученото потвърждение за получаване на факса.1.6. Към датата на доставката, остатъчният срок на годност на стоките, предмет на поръчката, следва да бъде не по-малък от 80 % от указания върху опаковката;1.7.Всички касети с тонер следва да бъдат годни за употреба за съответния максимален брой копия, посочени в техническата спецификация; 1.8.У-ците следва да предоставят за оферираните стоки за всички ОП, номенк.единици към тях /когато има такива/:1.8.1. мостри от оферираните стоки в оригинални опаковки. Мострите трябва да бъдат предоставени в оригинални опаковки, до крайният срок за получаване на офертите. Върху опаковката на мострите трябва да има: обозначен номера, съответстващ на поредния номер на ОП /номенклатурната единица от Техническата спецификация, каталожен номер (за стоките за които е приложимо), производител и да е поставен фирмен знак на участникът, който прави предложението. Мострите се предават в „Стопански склад” при болницата , гр. София, бул. „Пенчо Славейков” 52А, до крайният срок за подаване на офертите;1.8.2. актуален оригинален каталог в превод на бълг.език.1.8.3.инструкции за употреба на бълг.език.II.Допълн.и-ния към лицата, които правят предложението са публикувани на сайта на болницата в профила на купувача http://www.uhsek.com/puborders.III. Критерии за оценка на офертите: „най-ниска обща цена по ОП в лева без ДДС“. В случай, че „най-ниска обща цена по ОП в лева без ДДС“ се предлага в две или повече оферти, назначената от В-ля комисия ще проведе публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти. С правилата на жребия у-ците ще се запознаят непосредствено преди неговото провеждане.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

06/07/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1.Минимал.изисквания към у-ците,изискваните от тях документи и образците на документи са публикувани на посочения в поканата адрес на профила на купувача: http://www.uhsek.com/puborders.2.Други и-ния:2.1.Условия и начин на плащане: Плащанията по договора ще се извършват по банков път с платежни нареждания по банковата сметка на Изпълнителя, в срок до 60 дни след дата на извършване на доставката на тонери, мастилници (мастила и ролки) и барабани за принтери, копирни и многофункционални машини срещу издадена фактура и представен двустранно подписан приемо-предавателен протокол;2.2. Възложителят ще сключи писмен договор за изпълнение на предмета на поръчката;2.3.У-кът може да подадена оферта за една или повече обособени позиции, като задължително следва да оферира всички номенклатурни единици от съответната обособена позиция;2.4.Договорът за обществена поръчка се сключва с участник, определен за изпълнител, който при подписване на договора:2.4.1. Изпълни задължението по чл. 47, ал. 10 от ЗОП, като представи документите от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1 от ЗОП /в оригинал или нотариално заверен препис/.2.4.2. Представи декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал.5 от ЗОП.2.4.3. Представи декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5 от Закона за мерките срещу изпирането на пари .2.4.4. Представи декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари;2.4.5. представи гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % от общата прогнозна стойност на договора в лв. без ДДС; 3.Офертата трябва да бъде представена в запечатан непрозрачен плик, който съдържа 3 отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва:3.1. Плик № 1 с надпис “Документи за подбор”, в който се поставят изискваните от Възложителя документи, отнасящи се до критериите за подбор на участниците, съгласно публична покана, а именно:3.1.1.Оферта, изготвена в съответствие с образеца от публичната покана(Образец-А) /на хартиен носител/.3.1.2.Данни за юридическото лице;3.1.3.Документи и информация за доказване на изискванията по т.т. 7.1 и VIII от публичната покана;3.1.4.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител /оригинал/;3.2.Плик №2 с надпис “Предложение за изпълнение на п-ката”, който следва да съдържа:3.2.1.Техническо предложение на участника за изпълнение на п-ката - Образец Б, попълнено само за обособената позиция и номенклатурните единици към нея, за които участникът участва;3.2.2. Декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП;.3.3. Плик №3 с надпис “Предлагана цена по обособена позиция №...... ”, който съдържа ценовото предложение на участника - Образец В /на хартиен и магнитен носител CD- /с приложение №1 към него, попълнени само за обособената позиция и номенклатурните единици към нея, за които участникът участва.4.Срок на валидност на офертите:120 календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.5.Място и срок за получаване на офертата:5.1.Място за получаване на офертата: гр, София, бул. „Пенчо Славейков" №52 А в деловодството на болницата, ет. 4.5.2.Срок за получаване на офертата: 7 работни дни и започва да тече от деня, който следва деня на публикуването на поканата в профила на купувача.6.Срок за валидност на публичната покана-7 раб. дни, считано от деня, следващ деня на публикуването на поканата в профила на купувача.7. Място и дата на отваряне на офертите: 07.07.2015 г., 13,00 ч. Място: Зала №1, партерен етаж на УМБАЛ "Света Екатерина" ЕАД, бул. "Пенчо Славейков" №52 А.Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват у-ците в процедурата или техни упълномощени представ., както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

06/07/2015