Версия за печат

BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов 1, За: инж. Енчева, Р България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656451, E-mail: smsti.op@dir.bg, Факс: 032 656447

Място/места за контакт: дирекция СМСТИ

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.plovdiv.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150617GJYB1664316.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Изграждане и ремонт на улично осветление

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

34993000

Описание:

Обществено осветление


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Целта на настоящата поръчка е да се извърши изграждане и ремонтно-възстановителни работи на уличното осветление в община Пловдив, с цел подобряване и осигуряване на по-добри условия за живот, добра осветеност през нощта, безопасен транспорт на пътници и товари, достъпност на лица с увреждания, както и опазването на околната среда. Видовете СМР са подробно описани в образеца на ценовото предложение, публикувано в профила на купувача на възложителя. Максималната стойност на поръчката е до 316 000 лв. с ДДС (триста и шестнадесет хиляди лева)/ 263 333.33 лв. (двеста шестдесет и три хиляди триста тридесет и три лева и тридесет и три стотинки) без вкл. ДДС .

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

263333 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Пловдив

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Участникът трябва да притежава опит в изпълнението на обекти, сходни с предмета на настоящата обществена поръчка (изграждане и ремонт на улично осветление) – минимум три обекта със сходен предмет, изпълнен в последните пет години, за което представя списък (свободен текст). Доказването на изпълнението се извършва с представяне на удостоверения, указващи доброто изпълнение. 2. Участникът да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за строежи Трета група, Трета категория и да притежава удостоверение за това, съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя или в съответен регистър на държавата, в която е учреден. 3. Наличие на професионален опит на ръководния персонал за изпълнение предмета на поръчката. Наличие на екип за изпълнение на работите, който да включва минимум трима специалисти, от които един с 5 години опит в строителството, посочен като Технически ръководител, и минимум един с удостоверение (или еквивалентен документ) за придобита квалификационна група по безопасност при работа по електрообзавеждане с напрежение до 1000W. 4. Наличие на технически персонал за изпълнение предмета на поръчката; Участникът трябва да разполага с достатъчен брой работници за качествено изпълнение предмета на поръчката; 5. Наличие на внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 с обхват на действие, сходен с предмета на поръчката, или еквивалент; 6. Наличие на внедрена система за управление на околната среда ISO 14001:2004 с обхват на действие, сходен с предмета на поръчката, или еквивалент; 7. Наличие на внедрена система за управление на здравословните и безопасни условия на труд при работа BS OHSAS 18001:2007 с обхват на действие, сходен с предмета на поръчката, или еквивалент. Ако участникът е обединение, документите се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор съгласно чл.25, ал.8 от ЗОП. Забележка: В случай, че участникът не отговаря на тези условия, това ще доведе до неговото отстраняване от поръчката.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

03/07/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите следва да бъдат представени в Деловодството на Община Пловдив, пл. „Централен” № 1 не по-късно от датата и часа, посочени в настоящата публична покана. Пълен достъп до публичната покана и приложенията към нея е предоставен безвъзмездно в профила на купувача на община Пловдив, на следния адрес: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150617GJYB1664316. Цялата документация по обществената поръчка може да бъде изтеглена от посочения интернет адрес, тъй като не се предвижда закупуване на документацията за участие в настоящата обществена поръчка. Съгласно чл.101в от ЗОП офертата се представя в запечатан непрозрачен плик и трябва да съдържа: 1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника; Когато участникът в процедурата е обединение, което не е регистрирано, печатът е на водещия партньор. 2. Оферта за участие (образец № 1), която съдържа срок на валидност на офертата и информация за използването или не на подизпълнители. 3. При участник обединение- копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. Ако обединението не е регистрирано юридическо лице, следва да се спази чл. 56, ал.3 от ЗОП. 4. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители при изпълнението на поръчката, всеки един от посочените подизпълнители задължително попълва декларация за съгласие за участие като подизпълнител (в свободен текст). 5. Доказателства за изпълнение на техническите изисквания от участника, посочените в раздел II "Минимални изисквания за изпълнение предмета на поръчката" от указанията за участие, както и в публичната покана, раздел III, в „Изисквания за изпълнение на поръчката“. 6. Техническо предложение за изпълнение предмета на поръчката (образец № 2). 7. Ценово предложение (образец № 3). Срок на валидност на офертата - 120 дни, считано от датата, която е посочена в поканата като краен срок за получаване на оферти. Съгласно чл.101г, ал.3 във връзка с чл.68, ал.3 от ЗОП, отварянето на офертите е публично и ще се състои на 06.07.2015 год. от 13:30 часа в административната сграда на община Пловдив, находяща се в гр. Пловдив, пл. "Централен" № 1, ет.12, заседателна зала.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

03/07/2015