Версия за печат

BG-Стара Загора

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Тракийски университет, Студентски град, За: Петя Дечева, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 699270; 0885 888957, E-mail: petya.decheva@uni-sz.bg, Факс: 042 672009

Място/места за контакт: Тракийски университет, Студентски град, ст. 340

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.uni-sz.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150624MaCY165368.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на почистващи препарати и материали за комплексно обслужване по структурните звена на Тракийски университет, гр. Стара Загора“

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

39831000, 39800000, 39224300

Описание:

Перилни и почистващи препарати
Почистващи и полиращи продукти
Метли и четки и други изделия за почистване на домакинството


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно техническа спецификация, по единични цени.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Звената на Тракийски университет гр. Стара Загора

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Офертата трябва да съдържа следните документи: Офертата и приложенията към нея се изготвят по представените към поканата образци. Офертите, систематизирани съобразно посочените по-долу изисквания, се запечатват в непрозрачен плик, както следва: 7.1. Данни за лицето, което прави предложението – Административни сведения по Образец № 1 (оригинал); 7.2. Удостоверение за търговска регистрация, съответно за актуална съдебна регистрация или посочване на ЕИК по смисъла на чл. 23 от Закона за търговския регистър. 7.3. Нотариално заверено Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата.; 7.4. Удостоверение за регистрация на участника по ЗДДС – в случай че е налице такава регистрация.; 7.5. Попълнен образец на Оферта – Образец № 1.; 7.6. Попълнен образец на Техническо предложение – Образец 2 /Приложение № 1 към договора/.; Техническото предложение, изготвено по Образец № 2 при съблюдаване на изискванията към офертата и условията за изпълнение на поръчката.; Всяко констатирано несъответствие или непълнота на техническото и ценово предложение на участника, респективно на поставените в Публичната покана изисквания, ще се приеме от Възложителя като основание за отстраняване на подадената оферта за участие в настоящата обществена поръчка и същата няма да участва в класирането за избор на изпълнител.; 7.7. Попълнен образец на Предлагана цена – Образец № 3 /Приложение № 2 към договора/.; Предлаганата цена трябва да бъде в единна парична единица за всички участници: български лева. Не се допускат предложения с включено обвързване с валутни курсове на чуждестранни парични единици.; Ценовото предложение се подготвя от участника на хартиен и магнитен носител (excel – формат) по Образец № 3, а именно: попълнена по образеца ценова оферта към настоящата покана.Участникът е единствено отговорен за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложените от него цени. При несъответствие между цифровата и изписаната с думи обща цена ще се взема в предвид изписаната с думи.; 7.8. Копие от валидни сертификати EN ISO 9001:2008 или еквивалентни на производителите на съответните почистващи препарати и средства за почистване за доказване на изискването по раздел ІІІ, т. 3.2. от настоящата документация (заверени с надпис „Вярно с оригинала”, подпис и печат на участника). Сертификатите трябва да бъдат валидни към датата на представяне на офертите и трябва да бъдат издадени от орган по сертификация, с валидна акредитация по стандарта ISO 17021, издадена от национален орган по акредитация, на държава - страна по споразумението за взаимно признаване на Европейската организация по акредитация (ЕА MLA) или на Международния форум по акредитация (IAF MLA), в област сертификация на системи за управление по ISO 9001 и с EAC/NACE код покриващ обхвата на дейността, предмет на настоящата поръчка.; 7.9. Декларация от участника, че почистващите препарати и средствата за почистване, които ще се доставят, ще притежават срок на годност не по-малко от 12 месеца от момента на доставката им – свободен текст.; 7.10. Декларация от участника, че предложените от него почистващи препарати и средства за почистване са безвредни за здравето и живота на хората – свободен текст.; 7.11. Декларация от участника, че при първата доставка за всеки почистващ препарат, означен със „*” в спецификацията – Приложение №1 ще бъде представен информационен лист за безопасност за същия в съответствие с Регламент (ЕС) № 453/2010 – свободен текст.; 7.12. Декларация от участника за приемане условията на проекто-договора – в свободен текст.; 7.13. Декларация – Образец № 4.; 7.14. Други д

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

06/07/2015 15:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Настоящата покана с приложенията за попълване са качени в официалния сайт на Тракийски университет: www.uni-sz.bg, в основното меню "Профил на купувача" с хиперлинк: http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150624MaCY165368 1. Офертата трябва да бъде адресирана до Тракийски университет, гр. Стара Загора, 6000 Студентски град. Пликът с офертата трябва да е представен (изпратен) от участника или от упълномощено от него лице, лично или с пощенска(куриерска) пратка с обратна разписка в сградата на Тракийски университет, гр. Стара Загора на горепосочения адрес до 15:30ч. на 06.07.2015г. 2. Оферта представена след изтичане на крайния срок, не се приема от Възложителя и се връща на участника. 3. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и факс и предмета на поръчката: „Доставка на почистващи препарати и материали за комплексно обслужване по структурните звена на Тракийски университет, гр. Стара Загора“ 4.Действието на комисията по отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел. Офертите ще бъдат отворени за разглеждане и оценяване на 07.07.2015г. от 11:00ч. в Заседателна зала, сградата на Ректорат при Тракийски университет гр. Стара Загора, Студентски град.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

06/07/2015